Bestyrelsesmøde: Mandag den 30. januar 2017

Til stede: Caroline Andersen, Peter Anderson, Tonie Holm-Jensen, Christoffer Juul (for Christian Bjerrum), Susanne Kuehn, Per Laureng, Jesper Linell, Louise Kyhl Nørgaard, Jens-Jacob Paludan, Jens Peter Vesterager.
Ikke til stede: Ingolf Ibus, Christian Bjerrum.

1. Referent og ordstyrer
Ordstyrer Susanne Kuehn, referent Jesper Linell.

2. Godkendelse af seneste referat
Godkendt med en præcisering til pkt. 3.c om affaldssortering.

3. Indlæg fra Ebbe Andersen om kloakker, rotter, skybrudssikring
Ebbe Andersen forelagde sit oplæg om kloakkerne. De er gennemgående i elendig forfatning og dimensioneret til fortidige forhold med det stigende rotteproblem og underkapacitet til fremtidige hyppigere skybrud til følge. Han argumenterede for en samlet og total gennemgang, herunder tv-inspektion, og renovering af Kartoffelrækkernes kloaksystem, herunder separat regnvandsafvanding, gerne til Søerne og gerne med utraditionelle overfladeløsninger i gaderne.

Bestyrelsen takkede for det gode oplæg og var enig i situationens alvor og det hensigtsmæssige og nødvendige i en løsning i samarbejde med Hofor, i første omgang gerne med et pilotprojekt. Bestyrelsen vil arbejde videre med sagen. Emnet skal på dagsordenen til næste møde.

4. Nyt fra formanden
a. Etablering af skiltning og træer
Skiltningen efter kommunens overtagelse af gadeenderne er endelig (stort set) på plads. Alle bedes tjekke om noget mangler eller skal fjernes (tomme skiltestandere) og melde tilbage til Jens-Jacob. Vi vil ikke kunne få P-forbudsskilt til lege-opholdsarealet; det ligger implicit i lege-opholdsskiltet.

Kommunen udbyder 292 ‘partnerskabstræer’ til plantning i 2017. Gader der mangler træer, kan søge på http://kk.dk/partnerskabstrae.

b. Byggesager i Rækkerne
Jens-Jacob gennemgik listen over verserende ansøgninger og klager. Vi har accepteret facaderenoveringen i ECKG. 39. Bortset fra det er der ikke sket stort.

Per og Jesper forsøger, baseret på vores egne arkivalier og evt. aktindsigt i kommunens afgørelser, at skabe overblik over hvordan vi og kommunen har forholdt os til byggesager i en årrække som input til en diskussion om at udvikle en egentlig HØF-politik på området så vi ikke vakler fra sag til sag.

c. Affaldssortering
Efter visse begynderproblemer ser det nye affaldssorteringssystem ud til at begynde at virke.

Røde kasser til farligt affald kommer ‘snarest’. De vil være mærket med husnummer. Wiedeweltsgade har lavet aftale med hjørnehus ved Øster Søgade om opsamling af kasserne til afhentning fordi bilen ikke kan komme gennem gaden. Jens Juels Gade må gakke hen og gøre ligeså.

Affaldsskur til to beholdere på ulige hjørne Skovgaardsgade/Ø. Farimagsgade er accepteret af de nye ejere. Jens Peter tager sagen videre.

d. Loppemarked
Intet nyt. Dog diskussion om hvorvidt der skal søges om tilladelse til afholdelsen af hensyn til ansvar ved evt. ulykker. Loppemarkedets ankermand Mogens Arngodt må søge om nødvendig myndighedstilladelse.

e. Planlægning af generalforsamlingen

 • Vi skal være ude af vagten senest 22. Mødestart derfor allerede 19:00.
 • Indledende oplæg om relevant eller muntert emne? Per Laureng foreslog at lade Olav Harsløf (forfatteren til bogen Kartoffelrækkerne) causere. Andre idéer skal afleveres til Jens-Jacob inden for en uge.
 • Indkaldelsen skal ud før 21. februar. Peter laver den. Jens-Jacobs datter Augusta uddeler som vanligt.
 • Øl og vand til mødet samt afskedsvingaver til diverse. Jesper køber.
 • Dirigent. Jens Christensen, Høyensgade 13 blev foreslået. Caroline spørger ham.
 • Referent: Louise
 • Indkomne forslag. Frist 28. februar.
 • På valg: Formand Jens-Jacob (2 år), næstformand Jesper (1 år). Ny suppleant: Suppleant efterspørges.

f. Møde i fællesudvalget
Bør snart indkaldes. Jens-Jacob indkalder. Jesper og Per deltager, og andre fra bestyrelsen er også velkomne.

4.a Vandsagen Voldmestergade
Voldmestergade har oplevet flere brud på vandledningen og vil gerne fremskynde udskiftningen. De beder om lån fra HØF til at dække manko mellem opsparing/lovet forudbetaling og faktiske udgifter. Bestyrelsen er særdeles positiv, men må have mere konkrete tal og beregninger, og sagen må via en generalforsamling.

5. og 6. Regnskab og budget og nyt fra kassereren
a. Regnskab og budget
Peter forelagde regnskabet som lå helt i forlængelse af seneste oversigt; ingen ændringer eller overraskelser. Og Peters forslag til budget 2017 blev vedtaget. Der var enighed om ikke at forhøje kontingentet; vi er velpolstret ift. uforudsete udgifter, og i tilfælde af konkrete store ekstraudgifter, må vi jo ud med ekstrakontingent.

b. Salg af huse
Peter gennemgik situationen. Der handles meget i disse tider.

c. Brøndrensning
Alle gader fik renset regnvandsbrønde i januar – undtagen Wiedeweltsgade hvor parkeringsforbudet ikke blev respekteret og slamsugeren derfor ikke kunne komme ind i gaden. Wiedeweltsgade må selv finde en løsning, evt. ved håndkraft på store fejedag. Der var fyldt cement i flere regnvandsbrønde; grotesk. Og efter slamsugningen er der oplevet lokale kloakproblemer – hvilket understreger vores kloakkers ynkelige forfatning.

7. Hegnsregler og 8. Teknik- og miljøforvaltningens’s accept af store facadeændringer
Punkterne udsat til næste gang pga. tidnød.

9. Nyt fra udvalgene
a. Håndbogen for Rækkerne v./ Caroline
Sascha Ethelberg er gået ind i arbejdet sammen med en arkitekt fra Hallinsgade. Teksten er under genoplivning og slutrevision.

b. Fibia
Adskillige har problemer med (svag) router.

c. Indre bys lokaludvalg v./ Ingolf
Ingolf syg, altså intet nyt.

d. Byggeforeningernes fællesudvalg v./ Tonie
Intet nyt. Udvalget mødes til maj.

e. Hjemmesiden v./ Jens Peter
Arbejdet går fremad og hjemmesiden er under opdatering.

10. Nyt fra gaderne og kommende møder
Ikke meget nyt, dog:

 • Jens Peter nedlægger hvervet som gadeformand i Wilhelm Marstrands Gade ved kommende gademøde.
 • Voldmestergade mangler ‘rampe’ ved overkørslen ind fra Øster Søgade. Opfordres til at give kommunen et praj med appen Giv et praj – som ofte, men ikke altid giver hurtigt resultat.
 • Abildgaardsgade og Eckersbergsgade bytter dato for værtsskab for kommende bestyrelsesmøder, dvs. Eckersbergsgade 2. maj og Abildgaardsgade 21. august.

Kommentarer er lukket