Bestyrelsesmøde: Mandag den 9. oktober 2023

I mødet deltog: Jens Haldager, formand; Henrik Amfelt, kasserer; Kim Kierkegaard, best.suppl.; Bryan Nicholls, Wiedeweltsgade, Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Gitte Cassias, Skovgaardsgade; Ingolf Ibus, Webersgade; Morten Stæhr Johansen, Wilhelm Marstrands Gade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Philip Schur Rørvig, Abildgaardsgade; Charlotte Mathiassen, sekretær

Afbud: Rasmus Fehrmann, Rasmus Pedersen

Mødet blev afholdt hos: Henrik Amfelt, Wilhelm Marstrandsgade 39

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med ændringer. Punkt 8 gaderunde blev flyttet til punkt 3a

Valg af ordstyrer
Per Laureng

Orientering fra formanden
Gaderunde og velkommen til nye medlemmer:

Der blev budt velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer. Philip Schur Rørvig erstatter Lars Oxfeldt Mortensen som repræsentant for Abildgaardsgade; Bryan Nicholls erstatter Jesper Linell som repræsentant for Wiedeweltsgade.

– Abildgaardsgade – der har været henvendelse vedr. regler for støj. Ifølge Københavns Kommune er arbejdstøj tilladt mellem 7-18 på hverdage. Der mangler genetablering af bump.

– Jens Juels Gade – store støjgener fra ombygninger og mange ulovligt parkerede biler i midterstykket. For hurtigt gennemkørende biler skaber utryghed.

– Høyensgade – Caroline Wegener Andersen ophører som gadeformand og repræsentant før næste generalforsamling

-Wiedeweltsgade – godt fremmøde ved sidste gademøde, hvor der blev valgt ny gaderepræsentant Bryan Nicholls og gadeforkvinde Malene Holst. Gaden er gået i gang med at forskønne træer og bede i gaden. Enkelte husstande kan ’adoptere’ et bed eller et træ og er ansvarlig for at vedligeholde det. Der er ingen krav om ensartethed. Der er problemer med meget gennemkørende trafik. Ingolf kan evt. tage emnet op på næste lokaludvalgsmøde.

Rensning af vejbrønde i legegadestykkerne
Der var bestilt rensning af de i alt 29 brønde, men bilen, der bruges til rensning, kunne ikke komme igennem gaderne pga. mange store parkerede biler. Formanden har nu lavet aftale med firma, der har en mindre bil og afventer tilbud for årlig rensning, for første gange i oktober. Der skal sættes røde kegler op på brøndene. Det blev vedtaget, at HØF køber keglerne, der koster ca. 600 kr. for 10 stk. Formanden sender dato for rensning ud. Gadeformændene er ansvarlig for anbringelse af kegler og for at informere om at holde midterstykkerne fri for parkerede biler.

Brev til kommunen fra 10.01.2023
Formanden har rykket 4 gange uden svar.

Kloak i Skovgårdsgade 1A
Undersøgelse med TV kamera gav ikke resultat. HØF har bestilt gravemaskine for at finde ud, hvad årsagen til rottehullerne er, og få løst problemet.

Eftersyn af asfalt
Især Høyensgade har problemer med huller – Rasmus Fehrmann, Jens Haldager og Caroline Wegener Andersen aftaler tidspunkt for at gå gaderne igennem med henblik på at dokumentere huller og andre skader på asfalt.

Dispensationssager
Der er aktuelt to sager. En ejer af hjørnegrund har fået dispensation til beplantning mod Øster Farimagsgade, selvom det ikke er i overensstemmelse med lokalplanen. I Skovgaardsgade verserer fortsat en sag om et hegn, som ikke er lovligt. Sagen kan ende i Byretten.

Gener ved byggearbejder i gaderne
Orientering via gadeformænd om hvilke hensyn, man bør udvise ved ombygninger, inklusive rettidig varsel herom og oprydning samt overholdelse af miljøregler, bla. regler om støj. Ifølge Ingolf Ibus er Københavns kommune ved at vedtage nye regler for byggestøj. Hvis vedtaget kommer der regler for lydsvage generatorer, løbende information om lydgener til naboer mm. Bygherrer opfordres til at læse HØFs vejledning på hjemmesiden www.kartoffelraekkerne.dk, afsnit om nabohensyn, oprydning mm. HØF kan ikke blande sig, så gadeformændene skal styre processen. I JJG blev det besluttet på sidste gademøde, at der skal være en ansvarlig, der kan kontaktes, hvis bygherren ikke er til stede, især vedr. løbende orientering

Loppemarked
HØF betaler årligt for trykning og omdeling af indkaldelser, ca 5.000 kr., der ikke fremgår af budgettet

Webersgade
HØF har hyret ny advokat til at sikre lovligheden i processen vedr. vandrør. Forretningsudvalget mener, der er behov for en ekstraordinær generalforsamling, da vandprojektet i Webersgade ikke er formelt vedtaget i foreningen. Ifølge vedtægterne kan der tages beslutning herom ved simpelt flertal. HØF er formelt bygherre men beboerne betaler via gadeopsparing og egne bidrag. Ingolf Ibus og Kim Kierkegaard er i gang med at indsamle emailadresser på alle beboere i gaden, så de kan kontaktes vedr. den videre proces.

Økonomi. Status og ændring af kontingent.
Status på budget: Kassereren har med stor indsats inddrevet udestående kontingenter. Der er brugt en del ekstra penge på jubilæumsåret, der ikke var budgetteret, og der kan forventes ekstra udgifter pga. kloakudgravning i Skovgaardsgade.

Kontingent: HØF har længe ønsket et ensartet og samlet kontingent fra 2024, hvor vedligeholdelse af gaderne ikke fremgår separat. Der foreslås et samlet kontingent på 1000 kroner for alle huse udover Webersgade, hvor der foreslås et kontingent på 768 kr. Omkostninger til at drive foreningen stiger, hvilket er begrundelsen for, at kontingentet ikke sænkes, selvom bidraget til gadevedligeholdelse falder. På næste bestyrelsesmøde 21.11 vedtager bestyrelsen indstilling til næste generalforsamling herom.

Elforsyning
Der er bestilt måling af belastning af systemet i Wiedeweltsgade og Jens Juels Gade i oktober. Efter målingen får HØF resultaterne af belastning på forskellige faser og får viden om forbrug og evt. overskud af el. Resultaterne og hvad vi bruger dem til er et vigtigt punkt på næste bestyrelsesmøde.

Arrangementer
Foredragsaften
Der er bestilt og betalt leje af kirkesalen i Unitarernes Hus, Dag Hammarskjölds Alle 30. Den oprindelige dato for arrangementet er rykket til efter nytår. Indbydelsen fordeles til gaderepræsentanterne så snart den er færdig. Gaderepræsentanterne er ansvarlige for uddeling af indbydelser i gaden.

Der er ikke stemning i Kartoffelrækkerne for fælles fyrværkeri nytårsaften trods de miljømæssige fordele. Bestyrelsen mener ikke, det giver mening at tage emnet op på generalforsamlingen.

Formanden har modtaget mange henvendelser vedr. de nye ejendomsvurderinger. Foreningen kan ikke gå ind i spørgsmålet men planlægger et orienteringsmøde herom i januar.

Arrangementsudvalg. Gaderepræsentanter opfordres endnu engang til at søge 1-3 personer, der kunne tænke sig at deltage i udvalget

Næste møde sted og dato
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 21.11.2023 kl. 18.00 hos Per Laureng, Jens Juels Gade 38 med efterfølgende julearrangement. Dato for generalforsamling besluttes på dette møde.

Eventuelt
Ønske om at bladene skal fejes væk i gaderne tages op til generalforsamling.

CM/20.10.2023

Kommentarer er lukket