Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 19. november 2019

Mødet afholdt hos Gitte Cassias, Skovgårdsgade 34

Til stede: Anne Christine Dahl Hansen (Formand), Peter Anderson (kasserer), Jesper Linell (Næstformand – Wiedeveltsgade), Ingolf Ibus (Webersgade), Per Laureng (Jens Juelsgade), Joan Juul (Abildgaardsgade), Rasmus Fehrmann (Eckersbergsgade), Gunvor Bjerre (Wilh. Marstrands gade), Gitte Cassias (Skovgaardsgade), Caroline Wegener (Høyensgade).

Ikke tilstede: Lasse Stæhr, Voldmestergade

Gæst: Randi Rix (Webredaktør)

1. Valg af referent
Referent: Gunvor
Ordstyrer: Per

2. Godkendelse af Dagsorden
Godkendt

3. Kort skitsering af generalforsamlingen
Opgaver blev fordelt.

  • Modtagelse: Randi, Joan, Gunvor
  • Dirigent: Forslag: Hans Drachmann (Jesper kontakter), alt.: Søren Plouggård (Joan kontakter)
  • Referent: Jesper

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være inde senest d. 13. januar 2020

Alt skriftligt skal være færdigt til tryk mellem 15. og 20. december

Indkaldelse skal ud 1. weekend efter nytår

Er der valg af Gadeformænd EFTER generalforsamlingen, skal den afgående gadeformand blive siddende til 1. juni af hensyn til indrapportering til bank/hvidvaskning/m.m.

4. Formandens beretning
Indhold i formandens beretning blev gennemgået. Herunder opsummering af hjørnehusproblematikken (kommunen har stillet sagen i bero, da der er indsendt klage til Planankenævnet. Behandlingstid 6 mdr), kommunens holdning til el-bil-parkering, kælderudgravninger, trafikudvalg og lokalplanudvalg m.m.

Vigtigt at gennemgå den overordnede struktur (bestyrelse, Fællesudvalg), da mange ikke er klar over konstellationerne.

Valg:

Formand: Anne Christine opstiller
Næstformand: Jesper genopstiller
Kasserer: Forslag: Birgit Christiansen (JJG).
Suppleant: ingen kandidater
Revisor: Ole Gade Lorentzen genopstiller
Revisorsuppleant: Jens Haldager genopstiller
Voldgiftsmand: Sigmund Lubanski genopstiller

Jesper redegjorde for arbejdet i Fællesudvalget. Der har været 15 sager i de sidste 2 år, hvor man i alle sager har godkendt kommunens indstillinger.

Diskussion om afklaring af, hvilken rolle bestyrelse og Fællesudvalg har til Lokalplanen. Enighed om, at der har været varierende tolkning af Lokalplanen i kommunen og at Lokalplanens ord ikke altid harmonerede med dens formål om bevarelse af husene som bevaringsværdige og ensartede (f.eks. adskillige franske altaner på bagsiderne).

Forslaget fra sidste bestyrelsesmøde om at foreslå kommunen at genindføre byggetilladelse ved kælderudgravninger (grundet husenes alder, undergrundet og et par meget uheldige exempler) blev forkastet. I stedet indgår det i formandens beretning, at man skal være meget opmærksom på at få ekspertbistand ved sådanne udgravninger.

5. Gennemgang og organisering af kassererens opgavebeskrivelse
Da Peter afgår som kasserer blev hans opgaver uddelegeret og detailbehandles yderligere på næste bestyrelsesmøde.

6. Nyt fra formanden
Reparation af vandrender i Abildgårdsgade blev ikke udført godt nok, men det er nu rettet.

Efter at kommunen/HOFOR har udført gadereparation, pga nedsynkning i asfalten (ødelagte rør), tilbagestod genopretning af bede i Voldmestergade. HØF har ydet tilskud til genetableringen, mens gaden selv må betale nye træer af gadekassen. Gaden har fået et tilbud på genopretning – som skulle være færdigt til jul.

7. Nyt fra kassereren
Regnskab og budget blev gennemgået

8. Nyt fra udvalgene

  • Fællesudvalget: har efter mange henvendelser haft møde med kommunens affaldsfirma, der vil fjerne de haveaffaldscontainere, der længe har været opstillet i 4 gader. De forventes afhentet d. 22. november.
  • Indre bys lokaludvalg: Intet nyt
  • Byggeforeningernes fællesforening. Ikke afholdt noget møde
  • Hjemmesiden: De lokale webredaktører i gaderne bør selv lægge referater m.m. ind på deres gadehjemmeside. Randi sender opfordring ud. Tages op på næste møde.

Trafikudvalget: Der er afsendt høringssvar til Kommuneplan 2019 om at indføre forsøgsområder uden gennemkørende trafik, som kan blive mere stille og grøn, og samtidigt er der peget på at medtage vores projekt til de midler der er afsat i 2020 til en analyse af reduktion af biltrafikken i Metropolzonen og brokvartererne.

9. Nyt fra gaderne
– Skovgårdsgade har haft en hegnssag, som voldgiftsmanden har været inddraget i

10. Eventuelt
Intet

Referent: Gunvor Bjerre

Kommentarer er lukket