Bestyrelsesmøde: Fredag den 29. november 2019

Fra bestyrelsen deltog: Ingolf Ibus, Webersgade; Jesper Linell, næstformand, Wiedeweltsgade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Rasmus Fehrmann, Eckersberggade; Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrandsgade; Gitte Cassias, Skovgaardsgade; Anne Christine Dahl Hansen, formand, Wilhelm Marstrandsgade; Peter Anderson, kasserer, Skovgårdsgade.

Afbud: Joan Juul, Abildgaardsgade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Lasse Stæhr, Voldmestergade; Randi Rix, webredaktør.

Mødet afholdtes hos Peter Anderson.

Dagsorden

1. ordstyrer/referent
Per Laureng/Jesper Linell.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Påbud fra kommunen vedr. bislag
HØF har som ejer af forhaverne fra kommunens Center for Bygninger modtaget varsel om påbud vedrørende et bislag opført i uoverensstemmelse med den givne lokalplandispensation. Desuden har ejendommens ejer modtaget orientering om dette påbud. Bestyrelsen var enig om at afvente kommunens reaktionen på en forventet henvendelse fra ejeren til kommunen. [Efterfølgende har ejeren indledt dialog med kommunen med henblik på at finde en lovliggørende ordning].

4. Skal den kommende kasserer betales for opgaver forbundet med opgaven?
Budgetposten kr. 30.000,- bevares på budget 2020, og det aftales senere om og hvordan kassereren skal godtgøres for evt. merarbejde og med kassererfunktionen forbundne udgifter.

5. Generalforsamling 2020: tillidshverv og suppleant
Nuværende formand Anne Christine Dahl Hansen og nuværende næstformand Jesper Linell genopstiller. Nuværende kasserer Peter Anderson genopstiller ikke. Til gengæld har Birgit Kristiansen, Jens Juels Gade, indvilliget i at stille op som kasserer.

Søren Plomgaard, Abildgaardsgade, har indvilliget i at lade sig foreslå som dirigent.

6. Nyt fra formanden
Vi har modtaget høringsskrivelse om flytning af en havelåge for at forenkle indgangsforholdene til ejendommen. Der ændres ikke på antallet af parkeringspladser. Bestyrelsen har ikke indvendinger mod ændringen og forventer heller ikke at kommunen har det. I høringssvaret vil vi gøre det klart at vi forventer at kommunen betaler nyopstribningen.

7. Nyt fra gaderne samt kommende møder
Wiedewelts, Jens Juels, Eckersbergs, Wilhelm Marstrands [og efterfølgende Skovgaards] gader har holdt hyggelige lystændingsfester.

Wilhelm Marstrands Gade har holdt gademøde og vil muligvis komme med forslag til generalforsamlingen om indhegning af genbrugscontainere samt overvejelser om vi kan lave fællesaktiviteter i kvarteret.

I Voldmestergade er reparationerne rundt om bedene næsten færdige.

Endnu et hus skal have udgravet kælder, og det er nabo til et hus som har oplevet store gener pga. anden nabos udgravning. Bestyrelsen opfordrer til største omtanke og brug af ekspertrådgivning i forbindelse med kælderudgravninger!

8. Eventuelt
Ingolf Ibus, Webersgade og foreningens repræsentant i Lokaludvalget berettede:

  • at der er afsat 1,5 mio. til trafikanalyser i byen, herunder analyser som kan berøre vores kvarter. Lokaludvalget vil søge at få indflydelse på hvad der skal ses på.
  • At omlægningen af Øster Farimagsgade med supercykelsti og sikring af skolevej mm. er udskudt til 2022 pga. anlægsloftet.
  • At det er blevet lovet fra bygherre (Vejdirektoratet), at der vil blive afholdt informationsmøder for naboerne omkring byggeprocessen vedr. det Nye Naturhistoriske Museum. Det er endnu ikke blevet gjort, så Ingolf Ibus vil følge op herpå.
  • At EM i fodbold til næste år vil kunne mærkes også i vores kvarter og at Lokaludvalget holder møder med Dansk Boldspilunion og andre relevante parter om kvarterlogistik.

Peter Andersson meddelte at foreningens bank, Nordea, har varslet gebyrstigninger og negativ rente på indestående over en vis grænse fra 1. februar. Vores ret store indestående skyldes ikke mindst opsparing til vandrør i Webers- og Voldmestergade. Vi må overveje hvordan vi kan minimere såvel gebyrstigningen som den negative rente.

Kommentarer er lukket