Gademøde 3. april 2018

 

Generalforsamling Voldmestergade

3. april 2018

v. Anna & Palle i #35

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Christian Bjerrum blev valgt som Dirigent og Christopher Juul som referent.
 1. Godkendelse af referat efter ordinær generalforsamling (Dirigent)
  1. Desværre var referatet ikke tilgængeligt på aftenen. Der blev opfordret til at sende Formand Anna kommentarer indenfor 1 uge. Hvis der ikke er modtaget kommentarer efter fristen, så anses referatet for at være godkendt.
 1. Regnskab ved Kassereren (Monica)
  1. Monica fremlagde regnskabet og kunne fortælle at der samlet var brugt 12.820 kroner i det forgangne år, og at hovedparten af udgifterne relaterede sig til sommerfesten. Der er pt 18.593 kroner på kontoen. Det blev bemærket, at Voldmestergade hvert år får 8000,- kroner fra HØF. For ikke at skære i egenkapitalen, så skal det årlige budget fremover være på omkring 8000,- kroner
  2. Regnskabet blev herefter godkendt.
  3. Det blev anbefalet at fastholde kontingentet (jf. HØF’s kontigent) for indeværende år. Dette blev godkendt.
 1. Formandens beretning 2017/18
  1. Anna gav en flot beretning hvor hun med smukt udgangspunkt i hvad der skal ske fremover gav en grundig gennemgang af året der var gået. De primære punkter var:
   1. Det har været et godt socialt år i gaden med en række gode arrangementer herunder sommerfesten.
   2. Den midlertidige bro henover søen bliver fjernet i 2018
   3. Ønsket om at ensrette Øster Søgade er blevet afvist
   4. Der er risiko for p-bøder på sidste plads mod Øster Søgade så længe vi ikke har fået plantet en busk. Dette vil blive gjort på arbejdsdagen i foråret.
 1. Opdatering fra HØF v/ Voldmestergades gaderepræsentant i HØF (Christian).
  1. Christian Bjerrum var vores repræsentant i HØF sidste år. Han startede med at takke diverse suppleanter og fortsatte med at fremhæve følgende punkter:
   1. Rotter er et stigende problem. Igen opfordres ALLE til ikke at fodre fugle, samt sikre at madrester bliver fjernet hvis man bruger gadens borde og bænke.
   2. Ny hjemmeside for kartoffelrækkerne er lanceret.
   3. Der opfordres endnu engang til at spørge HØF til råds hvis man bygger om – især hvis det inkluderer udvendige ændringer. Christian fortalte at Københavns Kommune har truffet en række modstridende afgørelser de senere år, og HØF er nu gået i dialog med Kommunen for at få nedskrevet klare retningslinjer.
 1. Nye kapitler i sagaen om vandrørene?
  1. Christopher Juul og Christian Bjerrum fremlagde seneste nyt. Der er indtil videre kun kommet ét tilbud og det er fra Wicotec. Der vil blive indhentet mindst ét tilbud ekstra.
  2. Da beslutningen om at udskifte drikkevandsrørene (både hovedledning og stikledninger til alle huse) blev truffet i Voldmestergade var vores investeringsestimat baseret på udgifterne som de andre veje i Kartoffelrækkerne havde haft med udskiftningen. Estimatet lød dengang på cirka 20.000,- kroner pr. hus. Wicotecs tilbud lyder på i alt 1.356.000,- kroner inklusiv moms, hvilket svarer til 33.900,- kroner pr. hus v. 40 huse.
  3. Vi vil i 2018 have sparet cirka 8000,- kroner op per hus (enkelte huse har en mindre opsparing) og dertil kommer gadens samlede opsparing på cirka 90.000,- kroner. Det betyder i runde tal, at hvert hus har sparet 10.000,- kroner op, og der derfor mangler cirka 23.900,-
  4. I Wicotecs tekniske tilbud fremgår det, at det er nødvendigt at grave op i alle haver. Vi havde håbet, at det var nok med hver anden have. Det skal dog siges, at hullet ”blot” er på 80cm*120cm. Det er husejernes egen opgave at der er fri adgang til at leverandøren kan grave.
  5. Arbejdet vil samlet tage 6 uger fordelt på først 3 uger for den ene side af vejen og 3 uger for den anden side (så ja, vi kan låne vand af hinanden?)
  6. HØF har informeret at det tidligere lånetilsagn formentligt ikke kan være af så stor en størrelse. Christopher og Christian indkalder HØF til møde for at få et tydeligt finansieringsmandat (lån).
  7. BESLUTNING: Christopher og Christian vil nu indhente yderligere ét tilbud og derefter komme med et par mulige scenarier for hvorledes vi kommer videre. Der var på Generalforsamling stor enighed om at projektet haster, og at der bør sigtes efter at arbejdet starter i foråret/sommeren 2019. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling når indstillingen er klar.

7: Indkomne forslag:

 • Susanne fra #37 spurgte om man kunne undersøge om man årligt kunne skifte parkeringen fra den ene side af vejen til den anden. Punktet blev diskuteret, og det fremkom at Kommunen formentligt ikke er indstillet på dette, da det vil kræve ændring af vejbump og årlige skiftning af skilte. Beslutning: Anna G. undersøger muligheden hos Kommunen og spørger samtidigt ind til hvad planerne er i forhold til optegning af parkeringsbåse og mulige udgange fra haverne.
 • Der blev udbedt en afstemning om hvorvidt der skal plantes et nyt træ ud fra nummer 26. Dette blev enstemmigt vedtaget. Anna G undersøger med Kommunen, om de under ”Partnerskabstræer” initiativet vil sponsere en udskiftning af alle træer i hele gade. Hvis Kommunen giver grønt lys, så fik Anna mandat til at sætte projektet i gang med det samme.
 1. Valg af gade- og festudvalg.

Følgende blev valgt under høj applaus og jubel:

Vejudvalg:

a. Formand: Anna # 35

b. Næstformand? Caroline Boserup #17

c Webmaster og kassemester; Monica Trabjerg Balle #23

d: Revisor: Tine # 25

e: Medlem og HØF repræsentant: Lasse #27

Festudvalg:

a: Monica #23

b: Tine #25

c: Niels #22

d: Caroline #17

e: Dennis #29

f: Frederik #5

8. Valg af repræsentant og suppleant til HØF.

Lasse Stær (27) var kandidat og blev valgt – endnu engang under stor jubel. Der blev ikke valgt en suppleant til HØF, men Lasse kan trække på medlemmer i Vejudvalget.

 1. Valg af revisor.
  1. Tine 25 blev genvalgt. TAK Tine.
 1. Deltagere i sommerfestudvalget.
  1. Se punkt 7.
 1. Eventuelt
  1. Alle på mødet ønskede at takke Kåre #2 for hans evigt flotte og dejlige snerydning i denne sæson. TAK Kåre. Flere beboere udtrykte deres håb om at Kåre og familien bliver boende og at snerydningen derfor kan fortsætte ?
  2. Forslag om investering af nyt legehus. Flere beboere udtrykte seriøs bekymring for holdbarheden af vores nuværende legehus som er mere end 15 år gammelt. Mange børn sidder på taget og det er efterhånden meget skrøbeligt. BESLTUNING: Rune #28 fik et økonomisk mandat til at finde og købe et ny legehus til maksimalt 6000,- kroner.
  3. Bio-affald containere. Emnet blev diskuteret, og det blev nævnt, at naboer godt kan dele én container. Dennis fremførte, at det også er muligt at få mindre containere. Endeligt kan man helt afbestille den hvis den ikke benyttes.
  4. Køb af busk til det afgrænsede område ved Øster Søgade blev godkendt. Anna G. tager teten på dette.

Mødet blev afsluttet med tak til dirigent, referent og formand. Og en stor tak til Anna og Palle for at lægge hus til.

Kommentarer er lukket