Bestyrelsesmøde: Mandag den 10. oktober 2016

Til stede: Christian, Jens Peter, Sascha, Jesper, Lisbeth, Tonie, Susanne, Ole, Ingolf, Jens Jacob, Caroline, Per

1. Referent
Per Laureng, JJG, ordstyrer: Jesper Linell, WVG.

2. Der var flg. kommentarer
Om beplantning: de enkelte gader bestemmer selv – og betaler selv. Ingolf bad om at blive nævnt som tilstede ved sidste møde.

3. Nyt fra formanden
a) Bump og bede er nu etableret. Ny skiltning er på vej. Der bliver tale om lege- og opholdsskilt ved de nuværende gågader og 20 km begrænsningsskilte for enderne. På forespørgsel fastholder kommunen, at det ikke er tilladt at etablere cykelparkering på vejbanen. Ligeledes er midterplacering af indgang i hegn ikke lovlig. Om fællesindkøb af træer: send mail til Caroline i Høyensgade 6.

b) Der er uafklarede hegnssager i ECKG 38, SKG 5 og HØG 1.

Der er uafklarede facadesager i WVG 17, ECBG 39 (er måske afsluttet), og en afgjort med tilladelse i HØG25.

Der er uafklarede altansager i WVG 2 og JJG 40, mens SKG 20 er afgjort med godkendelse. Denne sag gav anledning til debat om fastlæggelse af grænsen for, hvad der kan godtages. Der synes at mangle linje i kommunens afgørelser. Vi må spørge til kommunens praksis og forsøge at påvirke den, evt. ved at udpege f.eks. 3 særligt presserende forhold. Den følgende, længere debat illustrerede områdets kompleksitet: det er vanskeligt endeligt at fastlægge og fastholde en bestemt, veldefineret tilstand i bebyggelsen, når der er så stor pengerigelighed og udviklingsiver, også ud over den grænse, mange mener bør fastholdes – specielt når der synes at mangle linje i kommunens håndtering, og den samtidig ikke ønsker at ændre lokalplanen. Formanden afsluttede punktet med at fastslå, at vi må bede om en klarere linje i kommunens afgørelser, og at vi må spørge til en evt. ændret præcedens. ”Vi vil beholde mest muligt murværk!”

c) Planen for affaldssortering nærmer sig færdiggørelse. (Formanden og Jesper havde haft et særdeles positivt møde med de ansvarlige fra KK.) Der bliver tale om opstilling af fælles containere ved siden af aviscontainerne, dog ikke alle sektioner i alle gader, men fordelt mellem gaderne. De enkelte husstande får en mindre, ekstra, rød kasse til farligt affald (malingsrester, batterier, teknik etc.) til opstilling i kælderen. Denne skal så i lighed med grønt affald i sække henstilles for enden af gaden på fastsatte datoer – de røde kasser til sortering ved bilen. Denne del af det nye system forventes etableret i dette efterår. Senere vil der blive tale om poser til bioaffald fra de enkelte husstande, og disse poser vil blive afhentet på samme måde som restaffaldet, evt. hyppigere. Der forventes en stor nedgang i omfanget af restaffald. Glas vil fortsat skulle afleveres i containerne i Stockholmsgade. For Webersgades vedkommende er der endelig udsigt til en særlig ordning for restaffalds- kasserne. Herom senere.

d) Der er behov for en ny tovholder for loppemarkedet efter Torben Dan til at sørge for flyers og annoncering i lokalpressen, samt evt. orientering til politiet. Den ledige post vil blive forsøgt besat via facebookkontakt. Det blev understreget, at forudgående ”reservation” af placering ikke er i orden, og evt. markeringer vil ikke blive respekteret.

4. Nyt fra kasseren
a) Peter har meldt forfald. Formanden kunne meddele, at situationen er uændret fra sidst.

b) Der er flere huse til salg: WVG 45, ABG 46, HØG 34. JJG 51 er lige solgt.

c) Brøndrensning af midterstykkerne bestilles af Peter. Vejdelene er kommunens sag.

5. Nyt fra udvalgene
a) Håndbogsgruppen har holdt møde, og færdiggørelsen af håndbogen er overdraget til Caroline (HØG 6). Det foreliggende udkast skal forkortes og fremstå som tillæg til kommunens lokalplanregler. Det er et omfattende arbejde, der vil tage et godt stykke tid.

b) Christian Bjerrum meddelte, at der har været et todages nedbrud på Fibias net i et par gader i forb. m. sammenlægning af Fibiaområder. Problemer i de enkelte husstande henvises til Fibias kundeservice.

c) Ingolf kunne fra Indre bys Lokaludvalg berette om byens træer – herunder kastanjerne i Farimagsgade: De gamle træer beskæres ikke, men tilses jævnligt. Døde grene skæres af. Der fjernes udgåede eller truede træer og plantes nye, rødblomstrende kastanjer efter behov. Der diskuteres ideer om etablering af nye cykelruter. Cykelstien mellem Lille Triangel og Sølvtorvet vil blive gjort bredere. Når metroen åbner i 2019, vil buslinjerne blive omlagt efter devisen: højst 600 meter til metrostation, højst 400 til busstoppested. Der er drøftelser om muligheden for anlæg af skøjtebane. Mulighederne for en evt. bevarelse af den midlertidige bro over Sortedammen er små: søens bredder er fredede.

d) Tonie meddelte, at Byggeforeningernes Fællesudvalg holder møde d. 9.11.

e) Lars Storm vil gerne påtage sig hvervet som redaktør for hjemmesiden. Efter en kort diskussion om dannelse af en helt ny hjemmeside, var der enighed om at lade Lars komme i gang, inden større ændringer bliver debatteret.

6. Nyt fra gaderne
a) Intet nyt fra WEG
b) Intet nyt WVG
c) JJG har haft et velbesøgt gademøde, hvor hovedemnet var: træ midt i gaden eller ej. PT er der ikke flertal for plantning, men sagen kan genoptages, hvis den trafikale situation peger på det.
d) Intet nyt fra ABG. e) ECBG har haft problemer med rotter: et eksemplar er blevet set på facaden i 1.sals højde. Kommunen er orienteret
f) Intet nyt fra VMG.
g) SKG ville gerne være klogere med hensyn til pasning af træer. De blev foreløbig henvist til ”Havenyt”.
h) HØG udtrykte tilfredshed med den nye affaldssortering.

7. Næste møde
fredag d. 25. nov. Kl. 18 hos Jesper Linell i WVG 25 m. spisning på Høst kl. 20.45

8. Eventuelt
Billede af moderne bislag fra ØSG 56 gik rundt. Delte meninger fra ”horribelt” til ”flot”. Grundlag for klage? Måske. Flere tyverier i stuetagen og 1.: Lås døren!

Ref.: Per L, JJG 38

 

Kommentarer er lukket