Gademøde: Mandag den 12. November 2018

Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer – Anne Kristine
Referent – Ulla

Bemærkninger
Gunvor orienterede om forberedelse af gademødet, hvor vi har forsøgt at arrangere fællesspisning før mødet. Det har dog ikke været muligt at finde et lokale, der var tilstrækkelig stort til at rumme fællesspisning for gadens beboere m efterfølgende møde. Mødet blev derfor afholdt som vanligt på Bordings Friskole.

Gadens nye beboere i nr. 4 og nr. 13st. blev budt velkommen og præsenterede sig.

Nyt fra formanden og fra HØF´s bestyrelsesmøder
Gunvor orienterede om nyt fra husejerforeningen HØF

Der skal etableres hjertestarter på Øster Farimagsgade. Placeringen drøftes med de handlende, da det vil være en fordel at hjertestarteren hænges op ved en butik i gaden. Det er vigtigt at installere hjertestarter-app på mobiltelefon, så man hurtigt kan finde frem til den rette placering.

Huse til salg i kvarteret er blevet handlet for 6-16 mio. kr.

Der har været klager over rod på gaden ud for Netto. Det har nu ændret sig, og der er ryddet op omkring butikken.

Indgangen fra Øster Farimagsgade til Botanisk Have er lukket pga byggeri af det nye naturhistoriske museum. Museet forventes åbnet i 2021/22.

Nogle i rækkerne lejer ud via Airbnb uden at orientere om, at man skal tage hensyn til naboerne. Dette har givet støjproblemer for naboerne til et hus, der udelukkende blev brugt til udlejning. Husejeren er blevet gjort opmærksom på problemet, og der er i Airbnb sat en generel grænse for udlejning til 70 dage om året.

El-skabet ud for WMG 1 er rykket fra forhaven til fortovsarealet. Det betyder at der nu er plads til at anvende forhaven, hvor et elskab tidligere optog meget plads.

Der er for over et år siden sat nye tagvinduer mod gården i WMG 3. Ejeren har tidligere søgt om tilladelse hos Københavns Kommune, men der er åbenbart aldrig oprettet en byggesag, og kommunen forlanger nu ændringen ført tilbage.

Arbejdet med udgravning af kælder i WMG 4 forventes at være afsluttet med udgangen af februar 2019. De dage, byggearbejdet pågår, er det vigtigt at håndværkerne kan holde ud for huset. Mødet henstillede til ejerne om at fjerne afspærring de dage, hvor der ikke er brug for at parkere i gaden.

På sidste generalforsamling i HØF blev der nedsat en gruppe til at arbejde med forslag til ændring af trafikforholdene i kvarteret. Der er pt gang i idéudvikling af større trafikprojekt med model fra Barcelona. En større karré skal danne en ‘superblok’ hvor hastigheden af den gennemkørende trafik er sænket og området indrettet til fordel for gående og cyklende. Hensigten er også at dæmpe støj og forurening. Superblokken er afgrænset af ‘kantgaderne’ Blegdamsvej, Dag Hammerskjölds Allé, Øster Voldgade og Sølvgade. Gruppen rummer repræsentanter fra lokalområdet incl. repr. fra Østerbro og Indre By lokaludvalg. Målet er også at omdanne området til et mere rekreativt område.

Der vil blive lavet en høj grad af borgerinddragelse inden projektet præsenteres for Borgerrepræsentationen.

Metroselskabet er ved at rydde arbejdspladsen i Sortedamssøen. Der har været en del lokal debat om, hvorvidt gangbroen opført som erstatningsforbindelse over søen skal forblive som en permanent forbindelse. Som den er konstrueret i dag, er det oplagt, at den ikke kan bevares, da den dels er opført af simple, ‘midlertidige’ materialer, dels står direkte på søbunden og derved forhindrer gennemstrømning. Skal der findes en permanent løsning, vil den nuværende konstruktion sandsynligvis skulle fjernes, og der skal efterfølgende bygges en anden gangbro. Københavns Kommune har ikke meddelt, hvad der skal ske med forbindelsen, men det mest sandsynlige er, at broen fjernes, da søens bredder er fredede.

Der er ved at blive udformet en håndbog, som bliver en hjælp til hvordan man f.eks. forholder sig i byggesager. Fremover skal man søge om at foretage mindre ændringer udvendig, og man vil skulle søge om byggetilladelse til alle typer bygningsmæssige ændringer. Det vil nu blive gratis at ansøge – tidligere har man betalt for en byggetilladelse. Håndbogen er pt til redaktionel gennemgang hos kommunen, en basistekst, som gennemgås af medarbejdere i Teknik og Miljø. Herefter udgives teksten som en vejledende håndbog på rækkernes hjemmeside.

Der har været en del debat om de store containere, der er placeret for enden af hver gade. Ud over de 3 containere, vi har i gaden til papir, pap og plast er der nu placeret en fjerde – aflåst – container, som kommunen skal bruge til at samle haveaffald. Containeren er opstillet til opsamling af gadens haveaffald, og den tømmes efterfølgende over i de store skraldevogne, som ikke kan køre gennem rækkerne. Det er således ikke en haveaffaldscontainer til brug for de enkelte husejere, men skal blot tjene til opbevaring af haveaffald indtil en samlet afhentning fra alle gader. Vi drøfter en evt. ændring med kommunen.

Gadens økonomi
Sten fremlagde revideret regnskab, som viste et overskud. Der indkom på mødet følgende forslag til indkøb, der kan være til gavn for hele gaden:

  • Højttryksspuler
  • Projektor til fremvisning af film
  • Nyt bordtennisbord af bedre kvalitet end det gamle
  • Biblioteksskab til placering af bøger, man kan bytte
  • Endnu et gadebord (forslaget blev afvist, da der ikke er plads til flere borde på midterstykket)

Det blev foreslået at nedsætte et indkøbsudvalg med Ebbe som formand. Udvalget består nu af flg.: Ebbe, Asbjørn, Anne Kristine og Lars

Adresseliste
Der er nye restriktioner, som betyder at man ikke frit kan bruge adresselisten for gadens beboere. Nyhedsbrev og anden information kan lægges ud på gadens hjemmeside, så det kan nå alle i gaden, mens maillisten er forbeholdt direkte informationer vedrørende gadens aktiviteter.

Der er iøvrigt opfordring til at lægge interessante nyheder eller debatter på Kartoffelrækkerne hjemmeside, så de kommer ud til alle i rækkerne. Randi Rix (ØS 60) er gadens webmaster.

Cykler
Da mange ikke sætter deres cykler i forhaven, bliver der hurtigt overfyldt med cykler i gaden. Der var en drøftelse af især parkering af ladcykler, der hurtigt kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget. Ladcykler må ikke holde på midterstykket. Det er vigtigt, at der ikke holder cykler i mere end ét lag på midterstykket. Alle opfordres til at fjerne cykler, der ikke er i brug. Som forsøgsordning kan der holde 2 ladcykler på stykket før nr. 13.

I december vil der blive sat tape på alle cykler, så vi efter en måned kan fjerne (via politiet) de ‘døde’ cykler og derved skabe bedre plads til parkering.

Snerydning
Kommer der sne, skal vi selv – ved fælles hjælp – sørge for at fjerne sne på midterstykket (ikke kommunens ansvar) samt på fortovsarealet. Husk det er den enkelte husejer, der har ansvaret for at fjerne sne og is ud for egen matrikel ud til gaden..

Madklub
Der er arrangeret fællesspisning på skift blandt nogle af gadens beboere. Har nogen lyst til at være med i madklubben, kan man kontakte Ole (WMG 2A) eller Andreas (WMG 3).

Evt.
Nogen har fået stjålet cykler for forhaven. Det blev igen understreget, at det er vigtigt at låse sin cykel med en solid lås, og helst til fast genstand.

Husk gadefejning og lystænding med glögg og cacao 25. november.

Kommentarer er lukket