Gademøde: Mandag den 20. februar 2023

Afholdt på Bordings friskole i SFO’en, der var 14 deltagere.

1. Velkomst
Ved formand

2. Valg af ordstyrer og referent
Gunvor er ordstyrer, Kristina referent

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendes

4. Kommentarer til referat fra sidste gademøde
Husejerforeningen har valgt ikke at hæve kontingentet som tidligere foreslået.

5. Nyt fra husejerforeningen (HØF)
– Bestyrelse – ny sekretær
– HØF’s bestyrelse har anmodet om et møde med kommunen ang. tilfældig og uigennemskuelig sagsbehandling af bla. altan- og terrassedøre til gården. Man ønsker klarhed over, hvordan sagerne vurderes, hvad man kan forvente og om man kan finde en løsning på de sager der ligger -helst til fordel for de implicerede husejere. Som Gunvor tidligere har skrevet ud, har der været tilfælde, hvor nogle beboere i rækkerne har kontaktet kommunen omkring godkendelse af egne døre til gården, hvor de har brugt billeder af andre huse i rækkerne som eksempel. I disse tilfælde skal kommunen opfatte henvendelserne som anmeldelser og har bedt flere husejere om at ændre deres allerede eksisterende døre i forhold til kommunens beskrivelse. Kommunen går angiveligt også bagud i tid i deres vurderinger.

Vigtigt – lad derfor være med at bruge andre huse som eksempel eller sende billeder af nabohuse til kommunen, da dette kan medføre en del besvær for de involverede naboer.

Hvis man får en klagesag fra kommunen kontakt da formanden i gaden eller i HØF bestyrelse så eksemplerne kan tages med på mødet med kommunen.

AC-angiver at det egentlig er en sag mellem beboerne og kommunen, men HØF vil alligevel gerne gå i dialog med kommunen for at få standardisering i sagsbehandlingen og klarer retningslinjer – afventer mødet.

– Fornyelse af vandrør i Webersgade er planlagt til foråret 2024. Man må forvente nogle trafikomlægninger i den forbindelse med dette – dog usikkert hvilke.

– Oprettelse af webarkiv – Sekretæren i HØF digitaliserer en del af rækkernes ældre fælles dokumenter der indtil nu har ligget i papirform. Der er taget hensyn til GDPR og indtil videre er det digitale arkiv kun tilgængeligt for bestyrelsen.

– Arrangement på SMK 26.4. i anledningen af rækkernes 150 år. Der er planlagt foredrag om guldaldermalerne der har lagt navn til gaderne i rækkerne. Derudover gentages det fælles Sankt Hans arrangementet ved søerne, hvor der planlægges bål på søen og båltale. Forhåbentlig i år fra vores side af søen.

– Kommunen planlægger at etablere underjordiske affaldsdepoter flere steder i byen, for vores vedkommende i Lundsgade. De starter i Valby. Det er usikkert om vi må beholde vores affaldscontainere for enden af vejen og hvilke vi på sigt får i forhaverne.

– Generalforsamling 20.3. kl. 19 i Esajaskirkens krypt

6. Diverse fra gaden:
– Gadetræer – Træerne i gaden skal udskiftes, vi beholder et af træerne i gaden pga. biodiversiteten, de øvrige 3 erstattes. Jens Peter har sendt en ansøgning om dette til Kommunens biodiversitetspulje. Puljen er på 2,2 mill. kr., vi forventer svar inden for 6 uger.

– Ladcykler – det besluttes at Thomas undersøger mulighederne for at etablere jordankre som ladcyklerne kan låses fast til. Der tales om, at det kunne være ml. nr. 13-15 og udfor nr. 41., samt muligvis udfor nr. 35, hvor der kun er en halv parkeringsplads.

– Vedligeholdelse af beplantning, passage for cykler på solsiden ol.: Forskønnelses udvalget har nogle ideer til midterstykkets indretning – de har i første omgang 5000 kr. at gøre brug af.

– Der opfordres til at husejere på solsiden holder beplantningen nede, så fortovene er farbare og at store træer i gaden vedligeholdes i højde og udbredning af hensyn til skygge hos naboer og evt. trafikken. Hvis man af en eller anden grund ikke selv kan beskære planter/træer kan vi hjælpe hinanden til storfeje-dag. Giv i så tilfælde lige besked gadeformand.

– Gadestigen står i Mads gård (nr 10) og kan ikke slås sammen eller flyttes da nogle af beslagene vist er i stykker. Morten, Lars og Claus vil gerne forsøge at hjælpe Mads med at få den ned. Lau, Gunvor og Ebbe har en lang stige man kan låne til formålet, hvis det ønskes.

7. Bogskab
Ebbe vil se om han kan renovere bogskabet eller om der skal et nyt til.

8. Bogen om Kartoffelrækkerne er genoptrykt
Uddeles til nye beboer i gaden og hvis man ikke har en kan den fås hos Gunvor.

9. Gadens økonomi
Fremlægges af Henrik Amfelt og er vedhæftet. I den forbindelse drøftes at gadefesten har været gratis sidste år, men at der igen skal være betaling for deltagelse.

10. Opsamling på gadens udvalg:
– Vedligeholdelse – intet at berette

– Gadefest – Anje, Lene, Morten, Marie. Opfordring til at sende materiale ud tidligere i år. Gerne noget før sommerferien.Det besluttes som et forsøg at rykke gadefesten til 4. lørdag i august, for at festen ikke ligger så tæt på skolernes sommerferie. Det har af og til været lidt tidspresset at få stablet festen på benene efter alle er hjemme fra ferie.

– Forskønnelse – Jenny, Nanna, Lise, Birgitte, Marie
– Cykelmafia – Morten, Torsten
– Webredaktør – Randi

11. Valg af kasserer og gadeformand/kvinde:
Kasserer genopstiller og genvælges – Henrik Amfelt.

Gadeformand genopstiller ikke – Morten vælges og overtager efter Gunvor efter HØF GF.

12. Vigtige datoer
– HØF GF 20/3 kl. 19
– Gadefejning 26/4
– Haveaffald afhentes 30/4
– Gadefest 26/8

13. Eventuelt
Opfordring til genopstart af vinklubben

// Kristina

Kommentarer er lukket