Gademøde: Mandag den 25. november 2019

Bordings Friskole, Øster Søgade 88, kl. 19.30 – 21.00

Velkomst
Gunvor bød velkommen til aftenens gademøde med i alt 16 deltagere.

Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer – Anne Christine
Referent – Ulla

Godkendelse af referat
Referat fra gademøde 05.03.19 blev godkendt.

Nyt fra formanden og fra HØF´s bestyrelsesmøder

 • Nr. 22 0g nr. 2C er solgt. Nye beboere flytter efter sigende ind i nr 2C i starten af december.
 • Tidligere formand for HØF’s bestyrelse har trukket sig. Anne Christine, som tidligere har været suppleant til formandsposten, træder ind som fungerende formand og er på valg til generalforsamling i marts 2020. Også kasserer Peter Andersson trækker sig, så der skal vælges ny kasserer.
 • En del hjørnehusejere har udvidet forhaven og medtaget det yderste areal mod fortovet til Øster Farimagsgade. Dette er imod ordlyden i Lokalplanen, hvor de tidligere butiksdøre i hjørnerne har været friholdt som en del af det historiske gadebillede. HØF’s bestyrelse har rettet henvendelse til de pågældende husejere og bedt om, at der møder repræsentanter op til kommende møde med kommunens Teknik og Miljøforvaltning.
 • De omfattende bygningsarbejder i forbindelse med udgravning af kældre har i nogle tilfælde betydet skader på murværket. Dette er tilfældet med den ene endevæg i WMG 24, hvor murværket har slået revner. Det har været drøftet i bestyrelsen, om man skal søge om byggetilladelse til kælderudgravning, men da vores huse i en sådan byggesag sidestilles med reglerne for parcelhuse, skal der ikke søges om byggetilladelse. Problemet tages med i HØF´s årlige beretning, og bestyrelsen opfordrer til at man tegner forsikring mod brud og lignende skader, inden man starter en omfattende bygningsændring.
 • Det har i VMG været undersøgt hos kommunen, hvorvidt det er muligt at etablere en privat el-stander med afmærket P-plads ud for en ejendom. Kommunen har i sit svar fejlagtig antaget, at der var tale om privat vej. Bestyrelse er i dialog med kommunen, både om dette og om el-biler på længere sigt i rækkerne..
 • Mht. projekt ’superblok’ med forslag om at omlægge trafikken, fredeliggøre dele af lokalområdet (Barcelonamodel), sikre skoletrafikken og kun foretage ærindekørsel satser arbejdsgruppen på at kunne præsentere forslaget for kommunen i 2021.
 • Generalforsamling i HØF er fastsat til 3. februar 2020 i Esajas Kirkes krypt. På dagsorden er valg af formand og kasserer. Alle opfordres til at møde op og give deres besyv med. Det blev besluttet at holde gademøde efter generalforsamlingen – i marts.
 • Det har været drøftet, om vi kan finde en god løsning til hegning af de store affaldscontainere for enden af WMG mod Øster Farimagsgade. Alternativt bede kommunen opstille pænere/nyere type containere, som f.eks. er installeret i nye boligområder forskellige steder i byen. Spørgsmålet Vi blev enige om at indsende et forslag om hegning af containerne til generalforsamlingen i februar. .
 • Affaldscontainere til haveaffald er lovet fjernet. Hvis ikke containeren fjernes ved tømning af haveaffald 28.11 henvender bestyrelsen sig til kommunen. Storskrald bliver hentet 11. december. Gunvor opfordrede alle til at vente med at sætte ting ud til storskrald indtil dagen før.
 • Indre bys lokaludvalg har henvendt sig til kommunen for at få klarhed over, hvornår der kan etableres indgang til Botanisk Have fra Farimagsgade. Dette kommer først til at ske, når Naturhistorisk Museum er færdigbygget, dvs. tidligst i 2023.
 • Det er blevet drøftet, om der er basis for et fælles socialt arrangement i rækkerne. I WMG synes vi, det er en god idé, og der kom en lang række konkrete forslag til underholdende og konstruktive aktiviteter, som kan være med til at skabe en god fællesfølelse i kvarteret:
  – Beaujolais Nouveau fejring
  – Socialt arrangement for børn
  – Lokalhistorisk fortælling
  – Fodboldturnering
  – Stort træf i Østre Anlæg
  – Afspærring for trafik i Øster Farimagsgade med fælles arrangement i gaden
  – Årligt loppemarked udvides, Øster Farimagsgade spærres for trafik og gadearealet inddrages, så loppemarkedet kan blive til et kæmpemarked inkl. madboder
  – Kartoffelrækkemaraton med løb gennem gaderne
  – Lys-optog for alle børn i rækkerne, evt. i forbindelse med Lucia – eller bare én af de mørke søndage i december.

Gadens økonomi
Steen gennemgik gaderegnskab for 2019. Økonomien er god.
Regnskabet blev godkendt med ros til Steen.

Opsamling på indkøb
Status på indkøb siden sidste møde: Det blev besluttet ikke at forny bordtennisbord, men blot reparere det gamle. Dette er sket. Trykluftsspuler er indkøbt. Torsten samler op på projektor. Steen udarbejder en liste over, hvor gadens fælles ting/værktøj er placeret.

Der er desuden opsat et bogskab midt på gaden, og det fungerer fint. Alle opfordres til at holde aktivt gang i fornyelse af bøger, så mange får glæde af at kunne finde en god bog.

Cykler
Det er stadig et problem, at ladcykler fylder i gaden. Nogen endda på midterstykket på trods af gentagne opfordringer til at fjerne dem. Generelt opfordres beboerne til at have cyklerne i forhaven eller placere dem ud for nr. 41. Dog kan gæster til de enkelte huse parkere cykler ud for husene i kortere tid. Vejstykket ud for nr. 13/15 i skyggesiden har et stykke tid været reserveret til en ladcykel. Mogens udtrykte ønske om at ophæve den aftale, men mødet besluttede at forlænge perioden til parkering af en ladcykel, da det er vanskeligt at anvende pladsen til bilparkering uden at dække for indgang til forhaverne dér.

Efterladte cykler på Øster Farimagsgade er ’indsamlet’, mærket med bånd og parkeret ud for hjørnehuset 2A. De har flere gange været anmeldt til kommunen, men er dog ikke blevet afhentet. Cyklerne vil nu blive stillet med skilt til storskrald 11. december.

Hjemmesiden
Randi har udtrykt ønske om, at en anden overtager opgaven som webmaster for gaden’. Klaus tilbød at tage over og blev valgt til dette. Behov for en særlig kommunikation kun for gadens beboere blev desuden drøftet, og Annette tilbød at oprette en lukket Facebook side.

Parkering på midterstykket
Der har igen været en del biler parkeret på midterstykket. Dette gælder især håndværkere, der parkerer store varevogne det meste af dagen, så det er umuligt/vanskeligt at passere. Parkering på midterstykket er ikke tilladt, og det henstilles til alle at orientere gæster i gaden eller håndværkere om dette.

Madklub og vinklub
Gadens madklub har været en stor succes. Den starter igen efter nytår, og alle opfordres til at melde sig ind. Det kan ske til Ole (2A) eller Andreas (3).

Torsten orienterede om vinklubben, hvor der har været stor tilslutning, også en del fra Skovgårdsgade. Det blev drøftet at udvide vinklubben til en større kreds, og evt. supplere med vinsmagning. Torsten fortalte, at det er hensigten at skifte mellem forskellige lokale leverandører, så vi kan afprøve det store udvalg i samarbejde med gode vineksperter. Det er erfaringen, at leverandørbutikkerne giver gode rabatter.

Eventuelt

 • Der var en kort drøftelse af situationen for Fokus, der vil finde mulige ændringer i butikken, som gør den mere attraktiv for kvarterets handlende.
 • Flere nævnte problemer med biler, der passerer gaden med for høj hastighed. Det kan være nødvendigt at rykke bordene og blomsterpotterne på midterstykket så langt ud i vejarealet, at det kun lige overholder den lovlige bredde for på den måde at skabe en visuel markering af, at det er en lokalgade.
 • Gunvor nævnte muligheden af at finde et lokale til næste gademøde, hvor der er plads til fællesspisning inden mødet. I første omgang kunne vi købe en stak pizzaer. Hvis nogen kender et velegnet lokale, vi kan leje, kan de henvende sig til Gunvor eller Ulla.

// Ulla (ØFG 45B)

Kommentarer er lukket