Gademøde: Mandag den 4. oktober 2010

Efter hyggelig fællesspisning på Café Deli i Lundsgade, hvor 27 voksne og 11 børn spiste chili con carne, holdt vi egentligt gademøde kl. 19.

Orientering fra formanden
Grundet arbejdspres havde formand Ebbe (19) meldt afbud. Han lod meddele, at han gerne vil stoppe som formand til næste formandsvalg i marts. Hvis andre har lyst til at melde sig til posten evt. i den nuværende konstruktion med Jens Peter (12) som reserveformand og Gunvor (13) som næstformand – så kan de overveje det.

Webersgade er nu blevet medlem af den store gadeforening. Der pågår en uformel snak om, at de 3 resterende gader: Hallinsgade, Voldmestergade og Schwarzgade også indgår, så vi kan blive én stor (mere slagkraftig) forening.

Men foreløbig på det uformelle plan.

Gadereparation
Der har været klaget over, at de reparationer, der er udført i gaden, ikke har været gjort ordentligt nok. Den sidste ud for nr. 16 (?) skulle være igangsat nu.

Byggeforeningshusenes 150 års jubilæum
I 2015 er det 150 år siden, man begyndte opførelsen af byggeforeningshuse rundt om i byen. Et udvalg arbejder på at fejre denne begivenhed ved forskellige tiltag.

Der har været afholdt et par møder – og foreløbig er der kommet flere idéer på bordet – f.ex. opførelsen af en vind(hav)mølle , der producerer lige så meget strøm, som foreningerne bruger, så de kan blive CO2neutrale, et frimærke m.m. Gode idéer afleveres til Ebbe (19) der er Kartoffelrækkernes repræsentant. Nyt møde afholdes i slutningen af november

Evt. kommunalisering af gaderne
Kommunen har luftet ønsket om at vores private gader skal overgå til kommunalt regi. Dette vil medføre, at vedligeholdelsen bliver kommunal samt at alle – ikke kun biler med ØV parkeringslicens – kan parkere i gaderne.

Hallinsgade (der ikke har samme parkeringsstatus som WM) har fået varslet en kommunalisering.

Formanden for den store gadeforening har for et halvt ås siden henvendt sig til kommunen for at høre om planerne – og for at diskutere betingelserne for en evt. kommunal overtagelse – men har ikke hørt noget. Han afventer, hvad der sker med Hallinsgade.

Der blev lidt diskussion om fordele og ulemper ved en kommunal overtagelse.

Energiudvalg
Et antal huse i rækkerne er blevet testet for energiforbrug og for at danne grundlag for et samlet idékatalog til, hvordan huse som vores bedst kan nedbringe energiforbruget. Resultatet er under bearbejdelse og vil senere blive præsenteret dels i den store forening, dels i de enkelte gader.

Diskussion blandt mødedeltagerne om solceller. Det er ikke tilladt i dag at sætte solceller på taget ud mod gaderne, men gerne mod gården. Én mente, at man burde søge dispensation for dette. En anden havde hørt om skiferplader med indbyggede solceller. Vil de kunne bruges på forsiderne af husene? Solcelle-anlæg indgår i det idékatalog, som er under udarbejdelse – men idag er der ikke tilskud til solenergi, som der er til vindenergi.

Forslag om at invitere en sagkyndig til næste generalforsamling i den store gadeforening, der kunne fortælle om dette. Der afholdes møde i foreningens energiudvalg d. 11. oktober, hvor man vil drøfte dette og alt muligt andet om energi og muligheder for at spare på vores (store) forbrug af EL, varme og vand samt også om man kan finde én person, der kunne stå som rådgiver/udførende i VVS-spørgsmål for alle i rækkerne.

De enkelte huse opfordres til at sende deres oplysninger om vandforbrug til Ebbe (19) der vil bearbejde det og lægge det på hjemmesiden, så vi kan sammenligne forbruget.

Gadens planter
Gadens plantebede skranter lidt. Der blev nedsat et udvalg med grønne fingre, bestående af Lise (35), Birgitte (15), Birgitte (18), Dorte (21) og Gunvor (13). Så kan det ikke gå helt galt.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside, der på bedste vis varetages af Lars (18), har vundet Den gyldne kartoffel, som uddeles til den hjemmeside i rækkerne, der er bedst vedligeholdt. Tillykke og applaus. Selve ”kartoflen” var i flydende form, men brygget på basis af kartofler. Den blev overrakt ved en sammenkomst i juni, hvor Kartoffelrækkebogen blev præsenteret.

Alle opfordres til at tjekke, om deres oplysninger om tlf., adresse, beboere osv. er korrekte

Opskrifter fra gadefest er lagt ind- men man mangler opskrifter på vindere af kagekonkurrencerne for 2009 og 10.

Endvidere opfordres man til at sende historie for de enkelte huse til hjemmesiden, så vi kan få opbygget et mini-lokalhistorisk arkiv. Kan sendes til lars.storm@gmail.com

Snerydning
Snart er vinteren over os. Husk at man har pligt til at rydde ud til midten af gaderne og at man er erstatningsansvarlig, hvis nogen kommer galt afsted p.gr. af manglende rydning.

Fælleslokale
Der er intet nyt om det eventuelle fælles mødelokale, der er foreslået i forbindelse med udbygningen af Østre Farimagsgade skole. Man afventer salg af Øster Borgerdyd skole, der skal slås sammen med ØF, før byggeplanerne kommer videre. Et udvalg følger udviklingen.

Brandkamme
Tjek jeres brandkamme her før vinterstormene og frostskaderne. Mange har løse fuger og tagsten, og hvor tag og brandkam mødes, smuldrer fugerne, hvilket kan medføre vandskader og råd/svamp.

5 af gadens huse er gået sammen i et joint venture med en murermester, der kommer med en lift.

Hvis flere vil være med, må de hurtigt melde sig til Gunvor (13).

Udgifter til reparation af brandkamme deles mellem naboerne.

Hanne (2A) anbefalede Entreprenørfirmaet Søglimt Blik og Skifer. hvis man skal have lavet nyt tag eller tagreparation. (De har overtaget Fornés firma).

Opfordring til at se på rækkernes hjemmeside, hvor der står mange gode tips til at vedligeholde huset.

Økonomi
Kasserer Mads (2C) redegjorde for gadefestens og gadens økonomi. Vi har pt. Ca 20.000 på kontoen!

Træfældning
Et af gadens store træer er blevet fældet (ud for nr 33). Træer må ikke være for høje og til gene for naboer (faktisk er 4,5 m. max) . Kig engang på jeres træer og skal de beskæres kraftigt eller fældes, så har Jens Peter (12) kontakt til en træmand.

Cykler
Formandsskabet beklagede, at man ikke har foretaget den lovede cykelsanering af cykelstativet ud for nr 41. Det vil ske i forbindelse med gadefejnings- og lystændingsdagen d. 21 november.

Men kig lige selv efter, om I har ”lig” stående der.

Vigtige datoer
Som nævnt er der gadefejnings- og lystændingsdag d. 21 november med gløgg, æbleskiver og varm kakao. Haveaffald afhentes d. 28. okt. og 25. nov.

Næste gademøde fastsættes, når vi kender datoen for generalforsamling i den store gadeforening (engang i marts)

Eventuelt
Man diskuterede solceller (se punktet: Energi). Der blev spurgt til metrobyggeriet. Planerne er:

Etablering af nyt lyskryds (opgravning af veje)2011 . Inddæmning af ca 1/3 af Sortedamssøen 2012.

Projektet forventes færdigt 2017.

/Ref. Gunvor (13)

Kommentarer er lukket