Gademøde: Søndag den 28. marts 2010

Mødet blev afholdt søndag d. 28. marts 2010 kl. 11 i AB nr. 32

Dagsorden:
1. Orientering om gadens økonomi. Vi har en formue på ca. kr. 9.000 og kr. 2.000 på Jennys konto….(Jennys konto er øremærket til tilskud til drikkevarer ifm. sommerfesten)
2. Valg af kasserer (Annie vil gerne fortsætte som kasserer hvis der ikke er andre kandidater)
3. Budget for sommerfest
4. Dato for sommerfest (det forslås at sommerfest bliver lørdag d. 21. august)
5. Budget for gadefejning/gadereperationer samt plan for dagen
6. Dato for gadefejning/reperationer (det forslås at gadefejning bliver søndag d. 11. april kl. 10
….inklusiv bespisning som sidste år (naturligvis afhængig af budgettet))
7. Diskussion af hvad vi ønsker omkring træer på midterstykker og beplantning i gaden generelt
—a. Skal det beskadigede træ erstattes af et nyt eller fjernes?
8. Budget for træer/beplantning
9. Diskussion af snerydning
—a. LK gruppen (www.lk-gruppen.dk) har sendt materiale omkring snerydning af vejareal.
—Deres vedlagte eksempel på priser er ikke sammenlignelig med vores gade,men hvis der er enighed
—omkring det principielle i at betale sig fra snerydning kan vi indhente et konkret tilbud.
10. Eventuelt

Referant: Peter (AB32)
Mødedeltagere (9 huse repræsenteret): AB 39 Marie-Louise og Carl, AB 46 Signe, AB 44 Christina, AB 17 Rebekka, AB 10 Hanne og Jørgen, AB 31 Stig, AB 23 Lars, AB 30 Mogens, AB 32 Peter.

Da der var uklarhed omkring, hvem der tegner gadeudvalget (gadeformand og suppleant) skal der for god ordens skyld nævnes, at Peter (AB 32) er gadeformand efter at Hanne nr. 34 valgte i 2009 at træde tilbage, og at Christina (AB 44) er suppleant. Det betyder, at Peter og Christina deltager i bestyrelsesmøderne i grundejerforeningen (”den store forening”).

For at få styr på processen omkring valg skal det bemærkes, at der i 2011 skal vælges ny gadeformand, og i 2012 er der valg til suppleant. Næste års gademøde vil blive afholdt inden grundejerforeningens generalforsamling således at valg af formand kan blive kommunikeret inden eller på generalforsamlingen. Gadeformanden beklager dybt den sene afholdelse af dette års møde.

Dato for næste års gademøde er søndag d. 27. februar 2011.

AD1.
Idet Annie (kasserer) ikke var tilstede orienterede Peter om gadens økonomi. Omdelt med dette referat er regnskabet for 2009. Vi har ifølge regnskabet en formue på ca. 11.000, men der er to bilag der vedrører 2009 der endnu ikke er udbetalt, hvilket resulterer i en reel formue på ca. kr. 9.000 og kr. 2.000 på Jennys konto (Jennys konto er øremærket til tilskud til drikkevarer ifm. sommerfesten). Regnskabet er godkendt.
Der blev efterspurgt et seperat regnskab for ”træprojektet – den frivillige ordning” idet flere af de fremmødte ikke havde modtaget et sådan.

AD 2.
Annie blev enstemmigt, uden konkurrence, valgt til kasserer.

AD 3.
Budget for sommerfest blev fastsat til kr. 5.000, idet mødedeltagerne også gerne så at der var et festligt indslag (musik eller lignende) til sommerfesten.

AD 4.
Dato for sommerfest bliver lørdag d. 28. august. Festudvalget vil udsende mere information omkring dagen (starttidspunkt etc.)

AD 5.
Budget for gadefejning/gadereperationer blev fastsat til kr. 10.000, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Signe, Rebecca, Christina og Peter der skal stå for at forberede dagen, herunder indkøb af materialer og madlavning til fælles spisning.

Der var enighed omkring opfordringen til at fokus er på fællesarealerne og vente med at ordne egne haver til fællesarbejdet er færdigt.

Alle husejere med bil opfordres til at flytte bilen for at vi nemmere kan feje gaden.

AD 6.
Dato for gadefejning/reperationer bliver søndag d. 18. april kl. 10 og der vil være fælles spisning som sidste år. Opgaver der skal løses denne dag er bl.a. beskyttelse af træer for enden af gaden, maling af bænke, nyt sand i sandkasse, buskbomme/blomsterkasser løsning med ny beplantning. Det blev besluttet at sådanne mobile blomsterkasser har en funktion ifm. leg i gaden.

AD 7+8.
Der blev diskuteret forskellige holdninger til træer og der var mange referencer til historiske beslutninger, bl.a. blev placeringen af træerne også diskuteret. Der var ikke på mødet en fælles holdning til om træerne er et fælles aktiv og derfor skal vedligholdes som en del af den øvrige vedligeholdelse af gaden.
For at komme videre blev der nedsat et ”Træer i gaden for-udvalg” bestående af Lars (AB 23) og Hanne (AB10). Hvis du er interesseret i at arbejde i dette udvalg bedes du henvende dig direkte til Lars eller Hanne. Hvis der ikke er andre i gaden der ønsker at deltage i arbejdet vil dette for-udvalg lade sig nedlægge og spørgsmålet om hvad vi skal gøre med træerne i gaden vil komme tilbage på dagsordenen for gademøderne.
For-udvalget vil snarest sende et brev til samtlige beboere for at invitere til deltagelse i arbejdet.

AD 9.
Diskussion af snerydning resulterede i en general opfordring til at hver enkelt husejer sørger for at rydde gaden og fortorv foran eget hus, og gerne hjælper naboen med en hånd. Ideen om at outsource snerydning til andre er lukket ned. Der var forslag fremme som opfordrede gadeformanden til at udsende email hvis behov for ekstraordinær indsats ifm. snerydning. Formanden vil gerne sende en sådan mail, men vil gerne opfordre alle i gaden til at tage initiativet til snerydning eller andre fællesaktiviteter.

AD10.
Eventuelt
Der opfordres til at deltage i det store loppemarked der finder sted hvert år. Hold evt. øje med kartoffelraekkerne.dk for dato for afholdelse.

I forbindelse med bestyrelsesmøderne i grundejerforeningen forslås det at interesserede husejere mødes samme aften for disse møder for at diskutere agendaen og komme med input til bestyrelsen. Møderne vil blive afholdt på en café i nærheden, og Peter vil videresende agenda og dato fra formanden (Jens-Jacob) på email. Bestyrelsesmøderne plejer at være kl. 19.30, dvs. vi vil mødes kl. 18.30.

Der opfordres til at se på gadens hjemmeside om emailadresser er korrekt, idet email er den foretrukne kommunikationsform.

Kommentarer er lukket