Gademøde: Onsdag den 24. oktober 2012

Dagsorden:

– Velkommen til nye i gaden
– Orientering om kommunal overtagelse af gaderne
– Bump
– Orientering om Metrobyggeri
– Parkering og Cykelparkering (ud for nr 41)
– datoer for efteråret (fejning og Lystændingsfest)
– Eventuelt

Tilstede fra formandskabet: Jens Peter Vestager, Gunvor Bjerre, Mads Trolle
Fremmøde: 28

Ad 1) Velkommen til nye i gaden
Der blev budt velkommen til nye naboer i 2A, Rikke Emilie Hecht-Pedersen & Ole Stenum (Albert 13 år og Olivia 16 år) & 2D Marie Eriksen & Torsten Watt Boolsen (Barbara 2 år + 1 i vente).

Ad 2) Orientering om kommunal overtagelse af gaderne
Se sammendrag på hjemmesiden www.kartoffelraekkerne.dk

Særlige bemærkninger:
– Vi har bevaret midterstykket som legegade, hvilket var et succes kriterium.

– Alle parkeringspladser er bevaret, altså intet tab af parkeringspladser, hvilket var et succes kriterium.

– Skiltning på midterstykke har vi ikke umiddelbart indflydelse på.

– Det forventes at kommunen vil have et ønske om at parkerings automater i øster søgade og øster farimagsgade skal betjene vores gader, hvilket betyder at vi slipper for automater i gaden, men der er ikke truffet afgørelse om dette.

– Den kommunale overtagelse er endnu ikke dato sat.

Ad 3) Bump

Efter urafstemning i gaden var resultatet:
19 for bump
5 imod bump
5 indifferente

Dette betyder at vi er med i ansøgningen om at få lov at etablere 2 ekstra trafik bump i gaden.

Placering skal være 25 meter fra kryds og de 2 bump placeres derfor mellem nr 2C & nr 9 samt nr 22 & nr 35.

Trafik dæmpende bump skal etableres snarest inden kommunal overtagelse.

Pris: ca. 22.000, som finansieres via gadekassen (6.000,-) og tilbageholdt gadebidrag fra den store forening (16.000,-).

Gadekassens beholdning er vedlagt sidst i referatet.

Ad 4) Orientering om Metrobyggeri
Se uddybende information på www.m.dk

Byggestart er sat til marts 2013, og det forventes at der vil være betydelig larm i 6 måneder. Arbejdstider på hverdage er sat til kl 07-18 (evt. 19), lørdage kl 07-17.

År 2017 reetableres søen, hvorpå metroen indvies i 2018.

For beboere som er naboer til metrobyggeriet omkring sortedam dosseringen henvises til www.sortedamgruppen.dk

Det anbefales at man gennem fotograferer sit hus kælder, vægge, lofter, etc, som bevis for eventuelle skader som følge af den forventede grundvands sænkning ifm metrobyggeriet.

Ad 5) Cykelparkering ud for nr 41
Der var ikke flertal for en urafstemning om fælles cykelparkering i gaden, hvilket betyder at cykel parkeringen ud for nr 41 bevares, men renoveres for ”gamle lig” som planlagt.

Ad 6) Datoer for efteråret (lystænding og gadefejning)
Bliver søndag den 25 november.

Ad 7) Eventuelt
Vi er stadig forpligtiget til snerydning af fortov ud for egen matrikel. Vi må se hvordan snerydning af gaden kommer til at fungere, og må forvente at beboerne på midter stykket stadig selv skal rydde for sne på kørebanen.

Mødelokale til afholdelse af gademøder har stadig interesse. Vi overvejer at afholde næste gademøde i cafeen i Lundsgade med spisning først, men det afhænger af tilmeldingen, da vi er nødt til at kunne fylde cafeen op.

Referat fra den store forening:
Der pågår en forundersøgelse af skybruds sikring (ved Ebbe nr 19) og klima venlige tiltag.

Økonomi:
Tilskuddet på 8.000,- fra den store forening blev indefrosset i 2012 og bliver det igen i 2013 idet pengene er reserveret til etablering af gadebump.

 

Kommentarer er lukket