Gademøde: Søndag den 18. marts 2018

Referat fra mødet på Hey Darling søndag den 18. marts 2018.

1. Velkomst og valg af referent
Tak til Hasse fra nummer 39, for at tage referat.

2. Formandens beretning for året

Skraldespande
Bioskraldespande er etableret og da disse i mange tilfælde langt fra bliver fyldt på en uge og samtidig fylder i forhave- billedet blev der åbnet op for eventuelle deleordninger af disse. Der blev også drøftet om en evt ordning hvor 1 eller 2 biospande kunne stilles ved en eller begge ender af gaden.

Røde beholdere til “farligt affald” vil også blive introducerede i gadebilledet inden længe. Hver husstand får en beholder. Den er af mindre størrelse og kan fx opbevares i kælderen. Den vil blive afhentet fire gange om året.

Storskrald skal fremover stilles ved enderne af gaden!

Metal container kan findes i Abildgaardsgade.

Parkering
Der har været en del uro og rygtedannelser omkring parkeringsplads ud for nr. 15, og gadeudvalget søgte derfor sidste år aktindsigt i beslutningsprocessen i forbindelse med nedlæggelsen af pladsen. Gadeudvalget finder det ærgerligt, at vi mister denne p-plads men på grundlag af det fyldige materiale, som kommunen har sendt os, må vi konstatere, at der ikke er grundlag for at anfægte Kommunens beslutning om nedlæggelsen af pladsen. Til gengæld finder vi det uacceptabelt at beboere selv fører diskussioner med Kommunen om fremtidig brug af arealer af fælles interesse for gadens beboere. Hvis man er uenig med Gadeudvalget, må man fremlægge sin sag for Gademødet og rette sig efter dets beslutning. Det er sådan, at vi beholder vores lokale demokrati og særpræg i Rækkerne. Vi vil gå i tænkeboks og senere fremkomme med et forslag til hvorledes pladsen bedst kan anvendes. Det er Kommunen, som skal sige god for den fremtidige anvendelse.  Idé input er meget velkomment!

 

I forbindelse med ovenstående sag blev generelle problemer med parkerings gener især på gadens “skyggeside” italesat.

Et forslag var bla. at lave standardsedler underskrevet af Gadeudvalget, som beboere der generes af parkerede biler kan sætte i bilruderne.

Opslag på Kartoffelrækkernes Facebook blev også nævnt som en mulighed for opråb.

Yderligere opfordres der til at vi alle hjælper med at informere parkerings-syndere hvis vi ser det, da disse tit er udefrakommende.

Rotter
De er en evig problematik men på det sidste en større en end normalt! Obs! fodring af fugle = fodring af rotter!! Og alle os med overdækkede terrasser, div udbygninger på husfront mm. skal være ekstra opmærksomme på at disse kan fungere som hygge spots for de små bæster.

Yderligere skal vi alle være obs på brønde i både for og baghave da disse kan fungere som “rotte-trapper” hvis de står urensede hen for længe. Af samme grund vil der blive indkøbt nye brøndrensere til gaden

Metro byggeriet menes også at have haft indflydelse på det stigende antal rotter og vi håber på en reducering i takt med at byggeriet afsluttes.

Adresselisten
Denne skal opdateres med telefonnumre, email-adresser etc.

Tjek gerne om dine egne oplysninger stemmer og meld til Louise hvis der er rettelser. Vores kære Gadeformand opdaterer løbende listen og nyeste version kan altid rekvireres hos hende.

Gadefolder “Håndbogen for Eckersbergsgade”

Lokal håndbogen” som jo især kan være til glæde for nye tilflyttere, vil fremover være at finde på hjemmesiden.

Hjertestarter
Er blevet taget op på generalforsamling d. 19/3. Der arbejdes videre med forslaget om hjertestarter i bestyrelsen.

Ny hjemmeside
Den nye hjemmeside blev anerkendt med ros og fremtidig info vil nu både kunne ligge på samme samt på Kartoffelrækkernes Facebook gruppe. På FB bliver der lagt meget nyttig information ud og hvis man ikke har lyst til at være en del af FB kan man evt melde sig ind i en lukket gruppe, hvor man så ikke vil blive “set (or hørt)”.

3. Gadeudvalget

Bestående af:
Louise (nr. 37)
Ulrik (nr. 24)
Marie-Louise (nr.29)
Lisbeth (nr. 11)
Tina (nr. 23)
Tommy (nr. 34)
Charlotte (nr. 12)

Alle har valgt at fortsætte deres arbejde, men udvalget gør samtidig opmærksom på at alle er velkomne og at der er “åbent” for et eller to nye medlemmer, hvis man skulle have lyst til at joine.

Yderligere ser vi alle frem til at:
Louise i Nr. 37 fortsætter som formand
Troels i Nr. 12 fortsætter som webmaster
Hanne i Nr. 26 fortsætter med at vedligeholde opslagstavlen.
Ulrik i nr. 24 fortsætter som kasserer. Han gennemgik gaden budget dd. hvor en reserve bibeholdes bla. med henblik på hvad der skal ske ud for nr. 15.

4. Den kommende generalforsamling 19. marts 2018
Er netop afholdt på Bordings skole. Hér skulle der tages mange spændende emner op. Bla. lokalplan hvor både Østre Anlæg, metalbroen over søerne, trafikken på Ø.Farimagsgade samt ensretningen på Ø.Søgade

Et fyldigt referat hérfra følger på kartoffelrækkernes hjemmeside inden længe.

5. Nye datoer samt tovholdere til årets arrangementer og gøremål

Forårsrengøring 8. april 2018 fra kl 10.00

Skal i år udover det sædvanlige bl. a. bestå af udskiftning af sandet i sandkassen og legehus skal shines op.

Yderligere har Tommy´s far tilbudt at etablere en veranda løsning der gerne skulle gøre huset sjovere og især mere trafik sikkert i fremtiden. Tusind tak for dette!

Fremover ville det være fedt hvis behandlingen af legehuset kunne indgå som fælles ansvarsområde for alle gadens beboere…skulle man overvære respektløs behandling af samme.

Ydermere blev en maling dag besluttet til bl. a. maling af legehuset.

Tovholder er Tommy (nr 34)

MALERDAG 6. maj 2018 fra kl 10.00

I år skal legehus, bænke og sandkasse males.

Tovholder er Luise (nr 3) og Sidsel (nr 10)

SOMMERFEST 25. august 2018

Nærmere info følger.

I år udgør festudvalget Tilde (nr. 27), Kasper (ØS nr. 56) & Sidsel (nr. 10)

LYSTÆNDINGSFEST 24. november 2018 kl 17.

Arrangeres af Charlotte (Nr. 12), Malene (ØS Nr. 58) & Christine (Nr. 16).

Fastelavn 3. marts 2019

Tovholdere Caroline (nr 40) og Jo (nr 39)

6. Budget

Se punkt nr 3.

7. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Kommentarer er lukket