Gademøde: Søndag den 17. marts 2019

Referat af gademøde
søndag den 17. marts 2019
(afholdt på Hey Darling)

 

1. Velkomst og valg af referent

Formanden bød velkommen. Hanne (22) meldte sig som referent, og Casper (9) som ordstyrer

Charlotte (12) indledte med at takke formanden for hendes store indsats og overrakte en gave på gadens vegne.

 

2. Formandens beretning for året

Formanden berettede om, at vi har haft en længere strømafbrydelse, og formanden henstillede, at beboerne hver især forhørte sig hos andre beboere, om der var tale om et generelt eller lokalt problem, inden man tilkaldte håndværkere. Der gives driftsinfo på forsyningsselskabernes hjemmesider. Facebook er også god at konsultere.

En håndbog for hele husejerforeningen vedr. regler og retningslinjer i forbindelse med renovering og ombygning af husene er under tilretning og vil snart blive lagt op på Kartoffelrækkerne.dk.

Formanden gjorde opmærksom på, at der ikke gælder særlige regler for håndværkerparkering, men at de lig andre køretøjer ikke må parkere på det fælles midterstykke, men henvises til gadens parkeringsmuligheder

 

3. Rotter

Der er igen observeret rotter i begge ender af gaden, og beboerne opfordres til at melde rotter på rotteweb. Formanden gjorde opmærksom på, at man skulle være særlig opmærksom på træ terrasserne, hvor under rotterne godt kunne lide at søge ly.

Formanden gjorde opmærksom på, at kloakkerne og kloakdækslerne ejedes af Hofor og hørte under deres vedligeholdelsespligt.

Tjek også gerne jævnligt, om der er grus i bunden af kloakbrønden – grus=rotter.

 

4. Status for ansøgning hos kommunen angående cykelparkering

Der er indgivet ansøgning til kommunen om oprettelse af cykelparkering uden for nummer 13. Der er modtaget kvittering fra kommunen på modtagelsen men herudover ikke sket yderligere.

 

5. Det fælles midterstykke

Der var med indkaldelsen vedhæftet henstilling om brug af midterstykket fra 1. august 2018, Der var en god og konstruktiv drøftelse af, hvorledes man kunne få lavet nogle retningslinjer, der både giver fodboldspillelystne børn mulighed for at udfolde sig, men samtidig sikre at denne leg ikke generer andre legende børn og mere generelt beboerne i gaden.

Nogle beboere var fortsat generet af hårde bolde og ikke mindst metal-målene, som ingen vidste, hvordan var kommet ind gaden.

Tina (23) gjorde opmærksom på, at de i august udsendte henstillinger om brug af midterstykket byggede på regler, som gaden ikke havde vedtaget på et gademøde, og derfor ikke var retningsgivende. Dette var i øvrigt tillige påpeget af Rasmus (23), jf. mailkorrespondance herom, da henstillingerne blev sendt ud. De vedtagne  regler for midterstykker var, at der alene måtte spilles med bløde bolde. Derudover er målene ikke en del af det fælles inventar på midterstykket, og at ingen kender til ejeren.

Hanne (22) fortalte, at når der blev spillet hårdt fodboldspil, larmede det så meget i hele huset, at det var en rigtig stor gene, ikke blot et irritationsmoment. Folk i gaden var meget hensynsfulde, og hun var sikker på, at man ikke var bekendt med, hvor meget det faktisk generede i de berørte ejendomme.

Der var herefter en drøftelse omkring hårde bolde contra bløde bolde, og det problem at bløde bolde ikke kunne bruges til fodbold, og om der overhovedet skulle spilles fodbold.

Hasse (39) sagde, at det var et vigtigt samlingspunkt for gadens børn at spille fodbold.

Hanne (26) bad om at få ført til referat, at når hun havde bedt folk dæmpe sig, var det altid blevet efterlevet.

Elsebeth (24) anførte som beboer på midterstykket at hun ikke føler sig genereret af børnenes leg.

Charlotte (12) foreslog, at der blev nedsat en ”task-force” med henblik på at lave et oplæg til regler, der tilgodeså alle.

Tina (23) tilsluttede sig dette, og forslog at målene blev fjernet med det samme, og at vi så iagttog, hvad det betød for livet på midterstykket mens ”task-forcen” arbejde

Casper(10) tilsluttede sig ligeledes  ”task-force” fremgangsmåden men nævnte, at det også kunne være det nye gadeudvalg, der fik tildelt opgaven.

Tommy(34) påpegede, at målene ikke kunne fjernes, uden at det havde været på dagsordenen, og at gadeudvalget altid kunne indkalde til ekstraordinært gademøde, hvis der var behov.

Ulrik(24) Foreslog, at man vedtog nedsættelse af en task force samt indkøb af nye blødere mål, som ikke larmer.

Hanne (22) takkede Ulrik for et godt og konstruktivt forslag, som hun opfordrede til, at man bakkede op om

Casper(10) anførte, at vi skulle finde en løsning og ikke hænge os i regler

Tilde(27) sammenfattede, at der tegnede sig billede af tre forslag og at vi for at komme videre måtte stemme om dette

Det var følgende, som der herefter blev stemt om ved håndsoprækning:

  • Fjerne målene og nedsætte en ”task-force”
  • Bibeholde målene og nedsætte en ”task-force”
  • Udskifte målene med blødere mål og nedsætte en ”task-force”

Der var overvejende flertal for løsning 3, og Marius(40) tilbød at udlåne et blødt mål, hvilket der blev takket ja til som eksperiment, og at de aktuelle mål blev fjernet

Det nye gadeudvalg vil herefter få nedsat en task force snarest muligt, og der var flere, der meldte sig som interesserede.

(Der vil blive udsendt forespørgsel med mulighed for tilmelding, inden den nedsættes.)

Omkring rotationen blev aftalt, at der til forårsrengøringen sker en vending, så borde bænke flyttes op mod Østre Farimagsgade og legehuset vendes, og at der det kommende års tid frem til næste forårsrengøring spilles i gadedelen ned mod søerne, så generne med boldspil fordeles, som det var hensigten med rotationen

Sluttelig nævnte Mette (32), at dersom hendes drenge var til gene, måtte man endelig komme til hende, og Casper (10) gav udtryk for, at man altid kunne tale med børnene, hvis der var for meget larm, og dersom børnene ikke var ordentlige, kunne man komme til forældrene.

 

6. Vedligehold af fælles udstyr

Der skal udskiftes hængsler på legehuset og brædder på bænken, hvilket gøres i forbindelse med forårsrengøringen.

Det blev påpeget, at der var hårdt boldspil op ad såvel legehus som hegn omkring midterstykket, hvilket ikke var acceptabelt. Det var alle enige om.

Der skal ryddes op i legehuset, og det skal males og ordnes. Christine(16) tilbød at male og ordne legehuset.

Vi skal have nye blomster, og Charlotte (12) tilbød at undersøge, om vi kan sætte afskærmning op omkring  blomsterbedene ved skraldespandende ved Øster Farimagsgade a la Emmerys løsning.

Hasse (39) henstillede, at alle hjalp med at rydde op på midterstykket

 

7. Gadeudvalget samt valg af ny kandidat til formandsposten

Der var 2 kandidater på valg, henholdsvis Tilde (27) og Rasmus (23).

Kandidaterne præsenterede sig kort, og begge tilkendegav, at deres målsætning var at få løst konflikter og sikret at alle følte sig godt tilpas i gaden.

Afstemningen foregik skriftligt

Tilde blev valgt som formand med flest stemmer.

 

Følgende meldte sig til gadeudvalget:

Josephine (9)

Sidsel (10)

Lisbeth (11)

Charlotte (12)

Anders (14)

Ulla (20)

Hanne (22)

Rasmus (23)

Ulrik (24)

Tilde (27)

Tommy (34)

Hasse (39)

 

8. Budget

Ulrik (24) gennemgik regnskab i hovedpunkter og oplyste, at udgifterne i det forgangne år havde været højere end indtægterne. Der var hensat penge til etablering af cykelparkering, så den kan etableres, når den forhåbentligt godkendes af kommunen.

Det blev endvidere henstillet, at man ved udførelse af diverse aktiviteter var opmærksom på det afsatte budget, og holdt sig indenfor de afsatte rammer.

 

9. Nye datoer samt tovholdere til årets arrangementer og gøremål

Opdatering af vores hjemmeside

Troels(12)

Vedligehold af opslagstavlen

Hanne (26)

Forårsrengøring 28. april

Ulrik (24)

Sommerfesten 24. august

Caspar – børnearrangement (10), Marius(40), Tilde (27), Line(42), Josefine (9), Pernille (13) og Rasmus (23) quiz

Lystændingsfesten 30. november

Christine (16), Elsebeth(24) og Hanne (26)

Fastelavn (2020) – udvalget kommer med datoforslag

Josefine (9), Line (42)

 

10. Eventuelt

Christine (16) opfordrede til  at man fra gadens side købte ind hos Focus til gadens arrangementer

Marius(40) synes, at vi havde fundet en god løsning på fodboldproblemet og opfordrede til, at der blev taget dialog, dersom det fortsat var et problem.

Hanne(26)opfordrede til, at man satte cykler tæt til hegnet, dersom de blev parkeret på fortovet. Formanden gjorde opmærksom på, at cykler skal placeres i forhaven.

Tina (23) opfordrede til, at næste gademøde blev placeret primo marts, så man kunne få sendt eventuelle punkter videre til husejerforeningen inden deres møde.

Ulrik (24) henstillede, at vi sørgede for at være repræsenteret til husejerforeningsmøder, og helst med samme repræsentant, idet det ofte var vigtige punkter på dagsorden af betydning for os alle.

Det blev endvidere henstillet til, at cigaretskodder ikke bare blev smidt på jorden

Det blev herudover fra flere sider udtrykt tilfredshed med vores gade, som er en perle, og at vi har nogle dejlige arrangementer

 

Mødet sluttet 11.45.

Referent Hanne (22)

Kommentarer er lukket