Gademøde: Tirsdag den 5. marts 2019

Referat af gademøde 05.03.2019
Bordings Friskole, Øster Søgade 88, kl. 19.30 – 20.30

Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer – Anne Christine
Referent – Ulla

Godkendelse af referat
Referat fra gademøde 06.11.17 blev godkendt med en enkelt bemærkning om, at bogskab er klar til at blive sat op i gaden.

Nyt fra formanden og fra HØF´s bestyrelsesmøder

  • Der afholdes generalforsamling i husejerforeningen HØF 25. marts 2019 kl. 19 på Bordings Friskole. Materiale til mødet er husstandsomdelt. Deadline for forslag er 3 uger før.
  • Kontingentet foreslås hævet fra 750 til 1000 kr. bl.a. pga. nødvendige reparationer i nogle af gaderne. Har ikke været hævet i mange mange år. Husk at medbringe slippen på indkaldelsen for at få stemmeret.
  • Trafik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har varslet, at de ville henvende sig til ejerne af hjørnehusene på ØF, hvor etablering af forhave har inddraget butiksdøren i hjørnet uden at søge om tilladelse til anlægsarbejdet. Vi kender endnu ikke konsekvenserne af dette.
  • Kbh.s kommune har afsat 1.5 mill.kr. til sikring af skolevej, men arbejdet er foreløbig sat på hold pga. statens anlægsstop.
  • Mht. projekt ’superblok’ med forslag om at omlægge trafikken og fredeliggøre dele af lokalområdet (Barcelonamodel) vil det det være muligt at kommentere og stille forslag på et borgermøde 24.04 på Øster Farimagsgade Skole. Arr. er HØF’s Trafikgruppe.
  • Gunvor har deltaget i redaktionsarbejdet med Håndbog for Kartoffelrækkerne, hvor man bl.a. beskriver procedurer for ændringer og bygningsarbejder i forhold til Lokalplan 115, der omfatter Kartoffelrækkerne som særligt bevaringsværdige. Håndbogen lægges snarest ud på hjemmesiden.
  • Der foregår i nogle af rækkerne omfattende bygningsarbejder. I WMG 4 og 26 er der pt ved at blive udført ændringer af kælder. I den forbindelse har der været kørsel og parkering af store arbejdskøretøjer i længere tid, indimellem med afmærkning og reservation af parkering til disse i flere dage. Mødet henstiller til beboerne om at tage ansvar for de håndværkere, der er bestilt og arbejder i gaden, samt til kun at lave afspærring i nødvendigt tidsrum. Afspærring skal skiltes og varsles efter forskrifter for vejafspærring med tydelig angivelse af tidsperiode.
  • Hjertestarter er nu placeret i Øster Farimagsgade ud for vaskeriet. Der var på mødet opfordring om at downloade en hjertestarterapp, der angiver hvor i kvarteret, der er hjertestartere og evt. melde sig som hjerteløber (se hjertestrater.dk)
  • Randi informerede om hjemmesiden og opfordrede til at melde ind med lokale nyheder, arrangementer og historier – og til at lægge relevante informationer ud på hjemmesiden. Spørgsmål om, hvilke fotos, der må lægges ud på nettet (bl.a. af børn til arrangementer som gadefest og fastelavn) blev drøftet. Det er her vigtigt, at forældre giver samtykke til at gøre det. Der har tidligere ligget gamle fotos fra rækkerne på hjemmesiden. Ingen af disse er med på den nye hjemmeside, men kan fås ved henvendelse til Peter Andersson.
  • Der er igen anbragt aflukket affaldscontainer til haveaffald. Bestyrelsen i HØF har igen igen rettet henvendelse til kommunens affaldsservice om at fjerne den.

Gadens økonomi. Status fra kasserer
Sten gennemgik gaderegnskab for 2018. Regnskabet blev godkendt med ros til Sten.

Opsamling på beslutning om indkøb (trykluftspuler, bordtennisbord, projektor, bogskab)
Indkøb af bordtennisbord blev drøftet, og der var generel opbakning til at købe en velegnet model, der kan klappes sammen. Gerne ny og ikke brugt model.

Asbjørn (16) sætter snarest nyt bogskab op. Her kan man stille bøger til fri afhentning.

Indkøb i øvrigt fortsætter som vedtaget på sidste gademøde.

Valg (Gadeformand og kasserer er på valg i ulige år)
Som gadeformand valgtes Gunvor
Som kasserer valgtes Sten

Valg til udvalg (gadefestforberedelse, vedligehold, bedekoner)

Gadefestforberedelse: Gunvor, Lars, Marie

Vedligehold: Ebbe, Asbjørn, Henrik, Jens Peter (gruppen er selvsupplerende)

Bedekoner: Gunvor, Birgitte (15), Lise Dyhr, Birgitte O

Infos fra formanden pr. mail. Er det OK at bruge mails (Datasikkerhed)?
Der var tak til Lars Storm for at opdatere gadens mailliste.
Gunvor sender fremover mødeindkaldelse og info ud til gadens beboere som Bcc.
Maillisten er kun til interne informationer vedrørende gaden.
Andre infos kan lægges som Nyt fra Lokalområdet i hjemmesidens nyhedsbrev.

Cykler
Det er et problem, at ladcykler fylder i gaden. Nogen endda på midterstykket på trods af gentagne opfordringer til at fjerne dem. Generelt opfordres beboerne til at have cyklerne i forhaven. Især blev det nævnt, at stativer eller gaderum er optaget af cykler, der ikke ser ud til at være i brug. Vejstykket ud for nr. 13/15 i skyggesiden har siden sidste møde forsøgsvis været reserveret til 2 ladcykler. Mogens og Birgitte (15) havde ønsket at ophæve den aftale, men mødet besluttede at forlænge perioden til parkering for én ladcykel indtil næste gademøde.

Vigtige datoer
Forårsfejning søndag den 7. april
Reparationsdag bliver indkaldt af udvalget.
Dato for loppemarked i juni måned bliver meldt ud snarest.

Eventuelt
Jørn nævnte, at ejendomsskatterne kan risikere en voldsom stigning ved de nye ejendomsvurderinger i 2021. Vi afventer vurdering.

//Ulla (ØFG 45B)

Kommentarer er lukket