Gademøde: Tirsdag den 11. oktober 2011

Orientering fra husejerforeningen
Kommunal overtagelse af vejarealet i gaderne (JP).
Der arbejdes pt på at vores synspunkter kan indarbejdes i en løsning. Der er nedsat et udvalg under husejerforeningen. Der vil komme afgørelse i BR den 13. oktober om overtagelsen (resultatet blev at sagen er røget retur til TMU, udvalget arbejder videre), øvrig orientering vil ske via fællesmøder som det der blev afholdt den 3. oktober på Bordings Friskole.

Graffiti
Bemærk i der er fjernet graffiti i kvarteret.

Postkasser
Som meddelt i husstandsomdelt brev skal der opsættes postkasser i skel den 1. januar. Der har været initiativer i de andre gader for at undgå dette. Pt har dette ikke givet resultat. Om nogen ønsker opfordres det til at de går sammen og får postdanmark ud at kigge. Materiale og erfaringer ved sådanne besøg kan rekvireres hos formanden. Nogle af de andre gader har nedsat et udvalg der ser på æstetikken i eventuelle nye postkasser der sættes op. Hvis nogen har interesse i dette opfordres de til at lave et sådant udvalg. De øvrige gaders anbefalinger eller kontakt til udvalg kan fås gennem formanden.

Ledninger: vand og kloak over naboens grund
Det overvejes pt om man skal tinglyse de vand og kloakrør der går over naboens grund.

WMG orientering

Økonomi
Der er pt ca 20.000 kr i gadekassen.

Telt
Pt lader det til at vi beholder vores nuværende løsning, men Mads har undersøgt markedet, der er mulighed for at finde en løsning til rimelig penge.

Skybrud og fremtiden
Ebbe orienterede om at der fremadrettet vil være aktiviteter eller tiltag med sigte på separat regnvandsafledning.

Pas på din varmecentral
Ebbe orienterede om muligheden for en fælles aften med gennemgang af varmeanlæg, Formadskabet peger på en dato her i efteråret.

Beboerlokale
Pt er der ikke udsigt til beboerlokale ifm ombygning på Øster Farimagsgade skole.

Praksis ifm. storskrald
Det opfordres til at man forhører sig før man smider skrald i dynger man ikke selv forestår afhentningen af.

Sne og gadefejning
Det opfordres til at snerydningen foretages lige så godt som sidste år, hvis det bliver aktuelt. Cyklisterne beder til at der holdes et spor frit.

Skraldespande på Øster Farimagsgade
Der er en verserende sag om at beboerne ud til Øster Farimagsgade ikke må have skraldespande stående på gaden. Husejerforeningen ser på sagen.

Flagmand
Ole har meddelt han igen kan være flagmand. Dette modtages med glæde. Der udsendes retningslinier for flaget snarest på hjemmesiden.

Ny mødeform
Hvis ikke der dukker flere op til fællesspisning er vi ødt til at overveje en anden mødeform. Vi kan ikke beslaglægge delish med 12 spisende gæster. Dette bør overvejes før forårsmødet.

Vigtige datoer
– Fejning og lystænding, Søndag d. 20. november.

/Referent JP (12)

Kommentarer er lukket