Gademøde: Tirsdag den 28. februar 2012

Dagsorden

1. Kommunal overtagelse af gaderne
a. Fartdæmpende foranstaltninger
b. Bump
c. Evt. beplantning på midterstykke
d. Parkering (Parkeringsautomater)
e. Afstribning af parkeringsbåse
f. Skiltning
g. Snerydning

2. Generalforsamling i husejerforeningen (26. marts)
3. Referat fra den store forening
4. Gadens økonomi
5. Orientering om metroen (Delvis opdæmning af Sortedamssøen)
6. Nyt ”Forsamlingshus”
7. Eventuelt

Tilstede fra formandskabet: Jens Peter Vestager, Mads Trolle
Fremmøde: 12

Ad 1) Kommunal overtagelse af gaderne
Der henvises til tidligere fremsendt materiale angående kommunal overtagelse af gaden, men det fremhæves at midterstykkerne forbliver privat gå/lege område uden parkering, og ikke er omfattet af den kommunale overtagelse, der kun omfatter ende stykkerne.

a. Fartdæmpende foranstaltninger
Indledningsvis blev det fremført, at erfaringer fra Hallinsgade, som længe har været åben for parkering og trafik, ikke har mærket noget til øget parkering eller trafik, men at gadens liv har været helt normalt som før den kommunale overtagelse.

Derudover kan det hævdes, at når resten af gaderne i kartoffelrækkerne overtages og åbnes for trafik og parkering, vil den samlede kapacitet, hvis man forudsætter at den er den samme som i dag, være så stor, at man sandsynligvis vil kunne absorbere den besøgende trafik med en enkelt eller to parkeringspladser pr. gade.

b. Bump
Der er søgt tilladelse til at opføre bump midt på endestykkerne, altså 2 pr. gade, men der er endnu ikke givet tilladelse, og det er uvist om ansøgningen vil blive godkendt.

På mødet var stemningen for permanente bump positiv.

c. Beplantning
Ideen med beplantning på midter stykket er at fjerne muligheden for et uhindret vue gennem gaden, og dermed gøre det mindre sandsynligt at gaden bruges til gennemkørende trafik. Det blev klart på mødet, at forslaget om at skære hul i asfalten og plante et træ er uhensigtsmæssigt, da det får eventuel trafik til at søge ud mod siderne, hvilket kan være farligt for børn der suser ud af forhaverne, og samtidig vil en permanent beplantning midt midterstykket være til gene for brandbiler, dagrenovation o. lign, og ikke mindst genere teltopsætningen til gade festerne, og skygge for haverne på solsiden.

Derfor er forslaget om (pæne) baljer der kan flyttes rundt, evt. med hjul under, placeret i siderne af midtestykket som chikaner der fra endestykkerne vil fremstå som en kraftig forsnævring af gade arealet, at foretrække, og der var en positiv stemning for dette forslag. ”Bedekonerne” vil se på mulighederne for en smuk løsning på baljer og beplantning af disse.

d. Parkering
Det er kommunens hensigt, at opstille 1 betalings automat på midterstykket, som er synlig fra begge endestykker. Gaden vil i stedet foreslå at der opstilles 2 parkerings automater, 1 på hvert endestykke. Automaterne er ret kostbare, så vi må se hvor langt vi når med dette forslag.

På sidste gademøde blev det vedtaget at lave markeringer (vinkler, ikke fulde båse) ud fra skygge sidens udgange, for at undgå at udefra kommende kommer til at parkere foran. Det kan være svært nok for folk der bor i gaden, at sikre at beboerne kan komme ind og ud med cykel anhængere og lignende, og man må gå ud fra, at udefra kommende vil have endnu vanskeligere ved at tage hensyn til dette. Der skal naturligvis ikke markeres på midterstykket, da parkering der er forbudt, selvom vi lever med, at håndværkere o. lign. ind imellem er nødt til at holde på midterstykket.

Kommunen mener muligvis, at der kun er egnet parkering på solsiden, hvilket med et slag ville fjerne halvdelen af parkeringspladserne i kartoffelrækkerne, med store parkerings problemer til følge. Dette undersøges.

e. Skiltning
Der kommer nye skilte med motor kørsel forbudt på midterstykket. Alligevel må man forudse at folk alligevel vil køre igennem, da det er umuligt at vende, og i realiteten også er umuligt at bakke igennem endestykkerne. Vi har ingen indflydelse på skiltningen.

f. Snerydning
Kommunen vil stå for snerydning af endestykkerne. Erfaringer fra Hallinsgade viser indtil videre, at de holder det pænt. Midterstykket står vi selv for, og det er beboerne på midterstykket der er de egentligt ansvarlige for dette, men det ville være flot, og i gadens ånd, hvis der var en fælles indsats omkring dette fra hele gaden.

Ad 2): Generalforsamling den 26 marts
Der er general forsamling i den store forening den 26. marts, og de dominerende emner er her kommunaliseringen af gaderne samt metro byggeriet. Se i øvrigt særskilt udsendt dagsorden, som er husstandsomdelt.

Ad 3): Referat fra den store forening
Der henvises til tidligere fremsendte referat angående kommunal overtagelse, da det har været den altovervejende aktivitet i den store forening set seneste år.

Ad 4) Gaderegnskab
Kasserer: Mads Trolle, 2c.

Forholdet mellem indtægter og udgifter går stort set i nul i 2011, og vi har en god økonomi. Dette til trods for en ret stor post til beplantning af ende stykkerne (DKK 4.646,-). Der er indkøbt en kloak renser som står hos Ebbe (DKK 550,-) som står til rådighed for gadens beboere. Ebbe siger at den er ”rigtig go’ ”.

Følgende er års resultater siden jeg overtog gade kassen midt i 2008:

01/08 2008: DKK -1.339,-
31/12 2008: DKK 9.834,-
31/12 2009: DKK 16.961,-
31/12 2010: DKK 19.620,-
31/12 2011: DKK 19.901,-

Ad 5) METRO
Kom og hør om metro byggeriet på general forsamlingen den 26 marts.

Metro Cityringen
Ifølge planerne skal selve byggeriet hos os startes i marts 2013 med etablering af afstivende vægge, men opmålinger m.m. er i gang nu.

November 2013 – august 2014 pågår gravearbejdet med skakt og kamre.

August 2014 – maj 2016 begynder selve tunnelborearbejdet.

Det er fra byggeriet i Sortedamssøen (og 2 andre “huller”), at de 3,2 millioner tons jord skal køres bort med 88.000 lastbillæs.

Jorden skal smides i to store depoter i Øresund ud for Nordhavnen.

Ulemper med støj og store gravemaskiner blir værst de 2 første år – og vil fra tid til anden overskride de 70 db om dagen og 40 om natten (der arbejdes også om natten, men bortkørsel er kun om dagen).

Det er muligt, at beboere, der bor klos op ad byggeriet vil blive anbragt på hotel el. lign. genhusning i de værste perioder.

Arbejdet vil ikke være lige intenst og støjende i hele perioden.

1/4 af søen inddrages. (Østerbrogade-enden, langs med Øster Søgade ned til Bordings Friskole. Sortedamsdosseringen friholdes.)

Her vil der – som det første – blive etableret en bro over søen til motionister, cyklister etc.

En del træer blir fældet og Lille Triangel blir bygget om.

I løbet af foråret vil metroselskabet indkalde til et informationsmøde.

Byggeriet skal efter planen vare til november 2017 – og metroen åbnes i 2018.

Der blir 17 stationer og 20 nødudgange.

Alle detaljer om vores byggeplads kan ses på:
http://www.m.dk/Cityringen/byggepladser/Oester+Soegade.aspx

Ad 6) Forsamlingshus
Der blev for et par år siden lavet et budget for et ”forsamlings-hus/lokale” men interessen har været svingende, især fordi en sådan anskaffelse vil medføre visse viceværtsagtige forpligtigelser. Initiativer er stadig velkomne.

Ad 7) Eventuelt

1: Ebbe og Energien
Ebbe er vært for en fjernvarme-aften den 7. hh 15. marts kl. 19.30 og tilmelding kan ske på eka@energi.com.

Kartoffelrækkernes hjemmeside vil få et dokument som kan fyldes ud med forbrug af varme, vand og el, og tallene fra indtastninger vil blive brugt til statistik som hver husstand kan sammenligne sig med, for at følge sit forbrug.

Fremover vil Ebbe bede om en fuldmagt fra den enkelte interesserede husstand, så han selv kan hente tallene til statistikkerne.

Derudover arbejdes der på et projekt med at få tilladelser til og udarbejde en plan for solceller på tagene på skygge sidernes gård vendte tage, og Ebbe har også en vindmølle i kikkerten, der måske kan gøre kartoffelrækkerne mere eller mindre selv forsynende.

Som om det ikke var nok, er Ebbe i gang med at udarbejde et forslag til en løsning på vore skybruds truede kældre, som han snart vil forelægge for bestyrelsen. Forslaget kommer efter al sandsynlighed til at indbefatte et ekstra aflednings rør til vandudledning i søen. Endvidere siger Ebbe, at hvis man går med overvejelser om at skybrudssikre sin kælder, er det en forudsætning at udskifte de gamle rør, da enhver forbedring uden dette sandsynligvis vil være fuldstændig nytteløs, hvis ikke direkte årsag til endnu større skader. Et samlet forslag til skybrudssikring vil blive udsendt fra husejerforeningen meget snart.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Ebbe for hans engagement, tid og resurser som han stiller til rådighed for os alle i forbindelse med disse projekter.

2: Problemer med cykelparkering ud for nr. 41
I forbindelse med sidste års gademøde blev det vedtaget, at cykelparkeringen ud for nr. 41 er i strid med gadens regler, og er til gene for gaden, hvorfor det blev besluttet at de skal fjernes. Igen i år blev dette bekræftet, og formandskabet har ansvaret for at denne klage og beslutning bliver formidlet overfor beboerne i nr. 41. Cyklerne må ikke stå på gaden, men skal rykkes ind i forhaven, og formandskabet vil snarest reagere på denne klage.

Rettelse:
I forbindelse med sidste års gademøde blev det vedtaget, at måden cykelparkeringen ud for nr. 41 fungerer på, er til gene for gaden, hvorfor det blev besluttet at lave en sanering af cykelparkeringen ud for nr 41. Det primære klage punkt er at det ligner en cykelkirkegård, med cykler der ikke fungerer og ikke bruges. Igen i år blev dette bekræftet, og formandskabet har ansvaret for at denne klage og beslutning bliver formidlet overfor beboerne i nr. 41. Ifølge gadens vedtægter er cykelparkering tilladt ud for nr 41, men denne ordning, som primært er lavet for at tage hensyn til særønsker fra beboerne i nr 41, har fået en karakter som er til gene og ulempe for naboer.

Hvis man ønsker at ændre vedtægterne, skal det være et punkt på dagsordnen på gademødet, hvorefter der kan stemmes om vedtagelse af ændrings forslaget.

“§4.: Gadeudvalgets vedtægter kan ændres ved et gademøde, idet mindst to tredjedele – der samtidigt skal udgøre mindst 10 – af de fremmødte repræsentanter for husene skal stemme for forslaget. Ved urafstemning kan vedtægterne dog ændres med almindelig stemmeflerhed.”

Derudover:
På mødet glemte vi at få nedsat diverse udvalg, samt fastlæggelse af mærkedage. Det er formandskabets ønske at vi holder følgende:

Gadefejning: Søndag den 15. april (der er afhentning af haveaffald den 19. april).

Sommerfest: som sædvanligt den tredje weekend i august (lørdag den 18. august). Der opfordres til at tidligere års udvalg rekonstitueres, eller interesserede henvender sig til formandskabet.

Kommentarer er lukket