Gademøde: Tirsdag den 28. februar 2017

Fremmødte: Thomas (11), Poul (27), Sten (25), Ulla (ØF45B), Rikke (2A), Claus (8), Victor (29), Jens Peter (12), Asbjørn (13), Birgitte (18), Pia (19), Christine (9), Morten (14), Anne Katrine (22), Marie (2D), Asbjørn (16), Henrik (37), Suzan (37), Mogens (15), Ebbe (19).

Pkt. 1 Valg af ordstyrer
Thomas (11)

Pkt. 2 Valg af referent
Christine (9)

Pkt. 3 Velkomst til nye i gaden
Lau, Christine og Josephine i nummer 9 blev budt velkommen.

Pkt. 4 Godkendelse af referat fra gademøde 3.3.2016
Referat godkendt.

Pkt. 5 Valg til formandskab
a) Valg af formand. Gunvor (13) blev valgt til formand
b) Valg af kasserer. Sten (25) blev genvalgt

Da Gunvor blev valgt til formand var der ligeledes valg til næstformandsposten. Ulla (ØF45b) blev valgt til næstformand.

Revisor er fortsat Poul (27) og denne post var ikke på valg.

Pkt. 6 Generalforsamling i HØF den 21.3
Deadline for forslag er 3 uger før afholdelse af.

Gademødet har ingen forslag, Ebbe har indsendt ”Forslag til projekt ”3 i 1” i kartoffelrækkerne” som forslag til dagsordenen til HØF’s generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes den 21. marts 2017.

Pkt. 7 Referat fra HØF bestyrelsesmøder
a) Der er generelt tilfredshed med gadebump.
b) Praksis omkring byggeri. Der arbejdes med en håndbog for dette.
c) Flere har problemer med Fibia nettet. Både internet og TV. De huse der syntes det fungerer fint har fået sat flere distributionsbokse op. Der er nedsat et Fibia udvalg. Ansvarlig som repræsenterer HØF er Flemming Holck fra Wiedeweltsgade. Man bør i første omgang selv tage kontakt til Fibia, hvis man oplever problemer.
d) Der mangler fortsat afstribning i WMG. Der kommer striber på skyggesiden til biler/parkering.
e) Affaldssortering er trådt i kraft. De kommer senere røde kasser til elektronik mv. Metalbeholderen står i Abildgaardsgade, se i øvrigt husstandsomdelte piece. Der mangler opsamling til pap. Birgitte (18) vil gerne påtage sig at afklare hvordan vi kommer af med pap fremadrettet.

Pkt. 8 Gadens økonomi
Regnskabet blev gennemgået og det er revideret uden bemærkninger. Kassebeholdningen er 27.083 kr.

Pkt. 9 Fastlæggelse af datoer
Alle forslag blev taget til efterretning:

Forårsgadefejning (22-23. april, haveaffald afhentes 27. april).
Reparationsdag (inkl. skift af sand i sandkasse, 10-11 juni, storskrald den 14. juni).
Gadefest (3. lørdag i august: 19. august)
fterårsgadefejning/Lystænding (Søndag 26. november, 1. søndag i advent er 3. december).
Loppemarkedsdato meldt ud gennem HØF. Loppemarkedet afholdes den 17. juni 2017. Mange kommer udefra og optager standpladser. Så måske overvejer man ikke at foretage særlig stor omtale af markedet.

Pkt. 10 Valg af medlemmer til udvalg
Gadefestudvalg: Marie (2D), Gunvor (13), Pelle (1)
Reparations udvalg: Asbjørn (13), Ebbe (19), Poul (27), Asbjørn (16), Henrik (37), Jens Peter (12) Legehusudvalg (+udskiftning af sand): Marie (2D), Claus (8), Anne Katrine (22), Morten (16) Gadens forskønnelse/Bedekoner: Majken (1), Marie (2D), Birgitte (18), Gunvor (13), Birgitte (15), Hanne (2A), Lise (35).

Gadens udseende blev drøftet og det opfordres til at alle værner om gadens udseende og ikke stiller affald ved siden af containere mv. Der er et fælles ønske om at gaden er hyggelig, pæn og imødekommende. Dette ansvar lægges under Gadens forskønnelse/bedekone udvalget, som udarbejder forslag til et regelsæt/en lags manual for hvad man må og ikke må.

Pkt. 11 Indkomne forslag: 
Ebbe fremlagde et projekt med 2 primære temaer:

1) Skybruds afhjælpning
2) Renovering af kloakrørene

Vedr. skybrudsafhjælpning:
HOFOR vil muligvis indgå i et projekt sammen med gaden om at etablere prøveløsning for alle kartoffelrækkegaderne i WMG. HOFOR vil skille regnvand og kloak. I dag løber det hele i det rør i gaden. Røret er i dårlig stand.

Løsningen kommer til at bestå af en løsning med afvanding gennem fx en rende i gaden via riste, bede eller lign. Løsningen vælges senere og i samarbejde mellem HOFOR og gadens beboere.

Fordelen ved at være prøvegade er at vi kan minimere risikoen ved skybrud. Ulempen er naturligvis at vi skal håndtere eventuelle børnesygdomme ved den valgte løsning.

Der var bred opbakning fra de fremmødte til at tilkendegive til HOFOR at vi ønsker at deltage som prøvegade.

Tilkendegivelsen hviler på at der senere kommer mere information om projektet og eventuel økonomi. Først herefter træffes en konkret bindende beslutning, og alle husstande får mulighed for at tilkendegive i hvilket omfang de ønsker at deltage.

Vedr. renovering af kloakrørene
Kloakrørene er omkring 130 år gamle og kan ikke klare voldsom regn og trænger naturligt til et gennemsyn.

Det er det nødvendigt med en løsning på kloakrørene for at komme rotteproblemet til livs. Det er nødvendigt at alle husstande deltager hvis det skal have en optimal effekt. I første omgang er det nødvendigt at kende kloakrørenes stand, hvorfor det foreslås at få foretaget en samlet TV- inspektion af gadens kloakker dvs også under husene og i gårdene. En sådan TV-inspektion koster omkring 3000 kr pr husstand, men vil muligvis kunne fås billigere ved et samlet tilbud.

De fremmødte bakkede op om ideen om at arbejde videre med forslag om en kortlægning af problemet via TV inspektion.

Der indkaldes til 1 times informationsmøde i den kommende tid så de der ikke deltog på aftenens møde samt andre interesserede kan blive orienteret om forslagets indhold.

Ebbes oplæg bliver i øvrigt lagt på hjemmesiden.

Gadens udseende
Beslutning er refereret under ”Gadens forskønnelse/bedekone-udvalg”.

Placering af ladcykler
Parkeres ved afmærkningen ved nummer 41 eller egen have. Der er regler på gadens hjemmeside (under Regler, færdsel og parkering) om cykelparkering som alle opfordres til at orientere sig i.

Eventuelt
Hegn om containerne afklares af reparationsudvalget.
Der blev rettet en stor tak til afgående gadeformand, Jens Peter, for det store arbejde gennem 8 år.

Christine (9).

Kommentarer er lukket