Livet i Eckersbergsgade

Her har du mulighed for at læse mere om vores gademøder, de årlige fester og med mere.

Gadeudvalg
Gadeudvalget mødes nogle gange om året, arrangerer gademøder og andre aktiviteter i gaden og holder styr på økonomien.

Gadeøkonomi
Gaden får tilskud fra Husejerforeningen (10% af gadens kontingent til foreningen). Disse penge anvendes som tilskud til fælles aftalte formål: gademøder, fastelavn, gadetræer, sandkasse, bænke, og hvad vi ellers beslutter på gademøder.

Gademøder
Vi holder gademøde hvert år i starten af februar inden Husejerforeningens ordinære general-forsamling. I øvrigt indkalder gadeudvalget til gademøde, hvis udvalget eller andre i gaden synes, at der er behov for det. Her vælger vi gadeudvalget, festudvalget og andre udvalg, som tager sig af andre ting, og det er her vi tager forskellige gade-problematikker op.

Udhængsskab
Ud for nr. 27 finder du gadens udhængsskab Her er opslag om fester og fornøjelser – huskesedler om datoer for stort affald og miljøbil – efterlysninger af bortløbne katte – opslag om interesserede lejere osv.

Der er fri adgang til at bruge udhængsskabet. Hanne Andersen (26) er dog ansvarlig for opslagstavlen.

Fest og fornøjelser
I Eckersbergsgade har vi mange traditioner.

Vi holder altid fastelavn for både store og små, og i august holder vi sommerfest. Sommerfesterne kan være meget forskellige – nogle gange holder vi loppemarked eller auktion, der kan være skattejagter for børnene eller konkurrencer om det sødeste kæledyr. Somme tider laver vi maden sammen, og andre gange kommer vi med hvert vort. Somme tider er der levende musik, og andre gange synger vi selv.

Lystændingsfest med gløgg, æbleskiver og sang er ligeledes en tilbagevendende tradition. Den holdes i slutningen af november/ begyndelsen af december.

I april har vi fælles oprydning i gaden. Vi luger de fælles bede, fejer gaden, beskærer træerne, planter nyt osv.

Gadens bord og bænk er et godt mødested for en kop kaffe/øl/vin, når solen skinner. Og herfra kan man også holde øje med ungerne i gadens sandkasse.

Gaden råder over to telt-pavilloner, som er til låns – også til private fester. Det veksler, hvor teltene ligger, alt efter, hvem der har plads, så spørg dig for. Primo 2017 ligger der store telt hos Tina og Rasmus (23) og det mindre hos Tommy (34).

Det veksler, hvor telt og presenninger ligger, alt efter, hvem der har plads, så spørg dig for.

Loppemarked
Sammen med de andre rækker holder vi årligt et fælles loppemarked en lørdag i forsommeren.

Regler i gaden
Alle kan medvirke til, at vores gade er rar at bo i. Der er ingen klare regler at holde sig til, men der er forventning om, at både børn og voksne dæmper sig efter kl. 22.00.

På et gademøde har vi besluttet, at der kun må spilles med bløde bolde i gaden.

Midterarealet har status af gågade, og der må, som tidligere nævnt, ikke holde biler.

Sandkassens låg lægges på om aftenen, så kattene ikke benytter den som toilet. Fortrinsvis af forældrene til de børn, som leger i kassen. Husk at tage børnene ud først.

Gade og fortorv
På midterstykket af Eckersbergsgade foregår gadens sociale liv. Her findes borde, bænke, legehus og sandkasse. Placeringen aftales regelmæssigt på de årlige gademøder, således at ingen bliver uforholdsmæssigt belastet af de fælles aktiviteter.

Snerydning
Manglende snerydning hos en eller flere husejere kan indebære, at skraldevognen og -manden nægter at fjerne affaldet i hele gaden. Dette vil fremover kun gælde snerydning på midterstykket.

Brug grus i stedet for salt til isglat føre. Det skåner træer og katte- og hundepoter, og det er mere effektivt.

Opgravninger
Såfremt belysningsvæsenet, telefonvæsenet eller et andet væsen eller håndværker har opgravninger i gaden, skal hullet repareres efter bestemte regler, således at gadernes asfalt holdes.

I 1993 bekostede vi gennem Husejerforeingen en gennemgribende gaderenovering. Det er kommunens vejafdeling, som har tilsynet med kvalitetssikringen af gadebelægningen i forbindelse med gravearbejder i gaderne. For at fastholde vejafdelingen på denne tilsynspligt må alle husejere være opmærksom på at kontakte gadeudvalget, hvis et af “væsenerne” efterlader dårligt arbejde.

Parkering
Det er vigtigt at vise parkeringshensyn. Det betyder, at parkering af bil i skyggesiden skal ske helt tæt på hegn/stakit – men ikke ud for haveindgange! I skyggesiden må cykler og barnevogne trækkes så langt ind som muligt eller sættes i forhaven, så parkeringspladser ikke blokeres.

I solsiden parkeres så tæt som muligt på kantstenen og så tæt som muligt mod nærmeste bil for at give plads til alle.

Parkering på midterstykket er ikke tilladt.

Alle bilejere med bopæl i gaden kan købe ØV-tegn til én bil hos Københavns Kommune. Gæster, turister, bedsteforældre osv. skal huske at trække en billet i automaten.

Håndværkere som arbejder i gaden kan parkere uden at risikere en bøde, hvis de køber et parkeringskort i kommunen.

Hegn
Der er en mangfoldighed af forskellige stakitter og hegn. De er med til at gøre gaden afvekslende og sætte det personlige præg på hvert hus.

Forhaverne skal i følge lokalplanen hegnes med et for kvarteret passende hegn. I følge hegnsloven må hegnets højde ikke overstige 180 cm. Ifølge lokalplanen skal forhaverne mod gade hegnes med et for kvarteret passende hegn efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse.

Både på gade- og gårdside har husene hegnspligt for skelhegnet mod Ø. Farimagsgade, og halvdelen af hegnet i gården til genboerne, nemlig den del, der ligger nærmest Øster Farimagsgade.

Dette er reglerne, og dem skal man holde sig til, men der er selvfølgelig mulighed for alle mulige aftaler med naboen om, hvordan hegnet skal se ud, så begge kan leve med det.

Træer
Træer er smukke og tiltrækker fugle. Træer dræner jorden, og det er en god ting i dette fugtige område.

Nogle træer bliver store og skygger for lyset enten hos dig selv eller hos naboen. Hvis du vil plante et træ, så vælg af hensyn til naboen ét, som ikke bliver for stort.

Eksisterende træer skal bevares i videst mulige omfang.

Postkasser
Med den nye postlovs ikrafttræden den 1. januar 2012 skal postkasserne placeres i skel. Desuagtet at skel i kartoffelrækkerne faktisk går ved husmuren, er det ikke lykkedes Husejerforeningen at få dispensation for denne nye regel. Postkasserne skal derfor placeres ved indgangen til forhaven.

Det henstilles til beboerne at placere postkassen således at den giver mindst mulig gene for fodgængerne på solsiden og for parkering af biler på skyggesiden.

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
WEBREDAKTØR:
GADEUDVALG:
Ulrik (24)
Tommy (34)
Hasse (39)
Marius (22)
Suppleant: Josefine (9)