Bestyrelsesmøde: Mandag den 29. januar 2018

Mødet afholdtes hos Caroline i Høyensgade 6.

Afbud: Per JJG
Gæst: Randi
Tilstede: Ingolf WBG, Gunvor WMG, Caroline HG, Anne Christine bestyrelsessuppleant, Louise ECKG, Jesper WWG, Jens-Jacob formand, Susanne ABG, Christian og Lasse VMG, Gitte SKG, Peter kasserer.

1. Valg af referent
Gitte (nabogaden mod centrum) og ordstyrer Christian (nabogaden mod Lille Trianglen).

2. Godkendelse af seneste referat fra 24.11.2017
Under punkt 6 vedr. Håndbog blev ”Forretningsudvalg” rettet til Håndbogsudvalget.
Under punktet drøftedes, hvornår referatet er godkendt. Vi besluttede fremover at rundsende udkast inden 2 uger fra mødet med 1 uges frist for kommentarer. Herefter betragtes referatet som godkendt og kan lægges på hjemmesiden. Dette også set i lyset af, at der fremover kun afholdes 4 møder. Alle deltagere skal nævnes i referatet som værende tilstede af hensyn til bestyrelsesansvar.
Byggesager nævnes fremover ikke med gadenavn eller nummer.

3. Forberedelse af generalforsamlingen
Oplæg til generalforsamlingen blev behandlet.
Generalforsamlingen afholdes den 19. marts 2018 kl. 19.00-21.30.
Bestyrelsen møder på Bordings Friskole kl. 18.00 for at klare de praktiske opgaver.
Indkaldelser, indkøb mm. klares af forretningsudvalget.

4. Nyt fra formanden
a. Gadernes tilstand herunder især nedkørte vandrender i AGG. En gennemgang har vist, at der er store problemer i AAG. Udbedring skønnes at koste 100.000 til 150.000, hvilket medtages i budget for 2018.
b. Byggesager i Rækkerne.
i. Hegnssager: Der verserer 5 sager.
ii. Facadesager: Der verserer 8 sager
iii. Altansager: Der verserer 2 sager.
iv. Sager siden sidst: 2
c. Vandrørsudskiftning i VMG og WBG.
Der indhentes tilbud.
d. Møde med TMF om håndbog/vejledning/byggesagsbehandling m.m.
Fra HØF deltog: Caroline, Jens-Jacob og en rep. fra J A Schwartzgade. Kommunen var godt repræsenteret. Det var et fint møde, hvor mange forhold blev afklarede. Håndbogen er derfor næsten klar.
Peter påpegede forskellige uklarheder i forbindelse med servitutter, hvilket Jens-Jacob vil skrive om til jurist Karina Sommer fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
e. Møde med Affald og Genbrug
Jesper orienterede om de forskellige tiltag: Plast og pap tømmes nu to gange om ugen. De røde kasser gøres frivillige og Miljøbilen vil fortsat holde ved Høyensgade den 3. mandag i måneden. Haveaffaldscontainerne bliver taget hjem. Louise nævnte, at man kunne få en papcontainer uden lås, hvis der er problemer med at lukke dem op.
f. Indkommet forslag om indkøb af hjertestarter til kvarteret.
Forslaget tages op på Generalforsamlingen. Gunvor undersøger. Peter og Jens-Jacob laver forslag.

5. Nyt fra kassereren
a. Gennemgang af regnskabet 2017. Her var forsikring blevet billigere på grund af arbejdsskadeforsikringen.
b. Gennemgang af budget 2018. Der forventes samme indtægt. Der afsættes 5000,- til loppemarked. Op til 20.000 til hjertestarter og 25.000 til advokatbistand. 150.000,- til gadevedligeholdelse.
c. Drøfte kontingentforhøjelse (uændret kontingent på 750,- fra 2008). Fra 2019 foreslås årligt 1000,- bl.a. til fremtidig gadevedligeholdelse, som forventes at stige, da gadeistandsættelserne nu er 25 år gamle.
d. Regnskabsorientering ved Peter. Ingen bemærkninger.
e. Forestående salg af huse. Der er 7 huse til salg til 11 – 12 millioner.

6. Nyt fra udvalgene
a. Håndbogen for Rækkerne ved Caroline. Se under punkt 4)
b. Kartoffelrækkernes Fællesudvalg ved Jesper. Der arbejdes med en forretningsorden, hvortil der er flere forslag
c. Fibia-udvalg ved Christian Bjerrum. Intet nyt. Peter oplyser, at Fibia har ændret betalingsfrister, hvilket har givet fejl i opkrævninger. Jens-Jacob overtager kontakten til Fibia, da Christian udtræder.
d. Indre bys Lokaludvalg ved Ingolf. Der skal ske nyvalg. Aktuelt holdes møde om omlægning af busruter i Bethesda. Man drøfter havnetunneller. Der vil måske blive opkrævet betaling for loppemarkeder. Der tales om supercykelsti I Øster Søgade.
e. Byggeforeningernes Fællesforening ved Peter. Næste møde 11. april 2018 i Humleby.
f. Hjemmesiden ved Gunvor (og Randi Rix). Randi vil gerne have input til hjemmeside og opfordrer til at melde sig til nyhedsbrevet. Randi laver en 3-trins guide for tilmelding, som kan sendes til gaderepræsentanterne, som så kan sende videre til beboerne. Peter har bestilt løbende backup af hjemmesiden. Reminder på web om Generalforsamlingen I HØF.
g. Skybrudssikring ved Jesper & Peter (& AC). Intet.
h. Affaldssortering ved Susanne. Intet.
i. Loppemarked ved Mogens Arngot HG 34. Dato lørdag den 16. juni 2018.

7. Nyt fra gaderne samt kommende møder
I flere gader pågår kælderudgravning.
Næste møde holdes i Voldmestergade nr. 27 hos Lasse torsdag den 3. maj 2018
a. Webersgade (mandag den 3. september 2018)
b. Wiedeweltsgade. (fredag den 23. november 2018)
c. Jens Juels Gade (januar 2019)
d. Abildgaardsgade (maj 2019)
e. Eckersberggade (september 2019)
f. Wilhelm Marstrands Gade (ultimo november 2019)
g. Skovgaardsgade (januar 2020)
h. Høyensgade (maj 2020)
8. Dato for generalforsamling 2018 er mandag den 19. marts.

9. Eventuelt
Gunvor gjorde opmærksom på at cykler kan afhentes af politiet eller kommunen. De skal have været afmærkede i 4 uger forinden.
Husejerforeningen foretager sig ikke noget i forbindelse med kommunens udsendte brev om radon, det er op til den enkelte husejer.

Kommentarer er lukket