Bestyrelsesmøde: Mandag den 10. januar 2022

Fra bestyrelsen deltog: Jens Haldager, formand, Jens Juels Gade; Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrands Gade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Birgit Kristiansen, kasserer, Jens Juels Gade; Jesper Linell, Wiedeweltsgade;Ole Gade, Skovgaardsgade; Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade; Ingolf Ibus, Webersgade; Helle Brøns, bestyrelsessuppleant, Jens Juels Gade; Rasmus Fehrmann, næstformand, Eckersbergsgade; Ulrik Netterstrøm, Eckersbergsgade.

Ikke til stede: Per Laureng, Jens Juels Gade; Randi Rix, webredaktør

Mødet afholdtes hos Rasmus Fehrmann

1.-4. Velkommen, dirigent, dagsorden og referent

 • Dirigent: Gunvor Bjerre
 • Referent: Jesper Linell
 • Dagsorden: Godkendt

5. Kort orientering

 1. Tour de France rammer kvarteret med enkeltstart den 1. juli 2022 og alt hvad dertil hører af udenværker fra torsdag 30. juni – søndag 3. juli. Vi i Kartoffelrækkerne lukkes mere eller mindre inde. Information om konsekvenserne vil snarest blive slået op på kartoffelraekkerne.dk. Hvis man har idéer til om og hvordan kvarteret kan markere sig i den anledning, bedes man kontakte næstformand Rasmus Fehrmann.
 2. En sag om omlægning af foreningens vandledning i forbindelse med en kælderudvidelse afventer modtagelse af krævet dokumentation. Vores advokat rykker.
 3. En sag om et ulovligt placeret hegn er nået til varsel om dagbøder-stadiet (dagbøder til HØF som ejer af forhaven) med pålæg om handling senest 8. marts. Det er aftalt med den pågældende ejer at han/hun indsender projektforslag til Teknik- og Miljøforvaltningen om ændring som vil bringe hegnet i overensstemmelse med lokalplanen så dagbøder mm. – som i sidste ende vil ramme ejeren – kan undgås.
  I en anden tilsvarende hegnssag skal ejeren rådgives om ovenstående fremgangsmåde for at undgå denne sags videre udvikling mod dagbøder.
 4. Forsikringer. Vi får en uvildig forsikringsmægler til at tjekke om vi har de rigtige forsikringer og til den rigtige pris. Det drejer sig bla. om ansvar ved eventuelle skader pga. manglende (sne)rydning på midterstykkerne. I den forbindelse overvejes det om HØF skal lave aftale med en entreprenør om saltning af midterstykket. Udgiftens størrelsesorden er kr. 4000,- pr. gang for alle vores gader.
 5. Oprydning efter nytår ved søerne. Det overvejes at gøre det til en hyggelig kvarter-fællesaktivitet; se også pkt. b nedenfor.

6. Udvalg der arbejder

 1. Bestyrelsen har udarbejdet en række råd og vink til husejere der overvejer at udgrave kælder. De er lagt på kartoffelraekkerne.dk under Praktiske oplysninger og vil snarest blive annonceret ved en nyhedsmail.
 2. Fællesaktiviteter i rækkerne. Arbejdsgruppen har udarbejdet en liste over mulige aktiviteter på tværs af gaderne for børn og voksne (Se nederst i referat). Alle opfordres til at komme med forslag til eller kritik af listen. Den vil blive præsenteret på generalforsamlingen sammen med konkrete forslag og opfordring til at påtage sig enkeltopgaver.
 3. Indre by lokaludvalg/trafik. Ingolf Ibus ønsker en afløser, og en kandidat til den post er fundet i Jens Juels Gade.

7. Elektronisk arkiv

er under udarbejdelse af Jesper Linell. Status præsenteres for forretningsudvalget på dets møde den 31. januar; skal kunne fungere både som arkiv og arbejdsredskab.

8. Gaderne har ordet

Skovgaardsgade. Det går fint i gaden. Der er monteret parasoller på gadebordene, og det har en god samlende effekt. Kan anbefales! Der er opstået et finurligt fænomen med en handikapparkeringsplads der er blevet til to – hvad der ikke er søgt om eller opleves behov for. Udestår.

Høyensgade melder at alt er meget stille og at kassen er næsten tom.

Webersgade har stadig den store udestående sag om fornyelse af vandforsyningen. Og så er der etableret en spillehal i karreen overfor som sender voldsomt lys ind i husene. Den tager Webersgade op med kommunen.

Eckersbergsgade planlægger gademøde op til generalforsamlingen og er ved at oprette foreningskonto til gadekassens pt. 6-7.000 kroner.

Jens Juels Gade har ikke haft mange aktiviteter, men har til gengæld godt med penge i kassen.

Abildgaardsgade har en god økonomi og arbejder med oprustning af midterstykket, herunder regler.

Wiedeweltsgades gadeudvalg har fået nye medlemmer og dermed forhåbentlig nyt liv. Der er ved at blive etableret foreningskonto til de godt 50.000 i kassen, og der er planer om omfattende oprustning af midterstykket, bla. har træerne det ikke godt.

Marstrandsgade er også ved at oprette foreningskonto og har nye gadetræer på tapetet.

9. Økonomi

Kasserer Birgit Kristiansen meldte om 1,4 mio. i kassen og ikke de store bevægelser ift. budgettet, dog er vi som mange andre begyndt at skulle betale negative renter. Men ingen egentlige overraskelser. Dog har et vandrørsbrud i Webersgade tæret kraftigt på gadens vandrørsopsparing hvilket understreger vigtigheden af at Webersgade snarest får fornyet vandrør ligesom vi fik det i resten af gaderne for år tilbage.

10. Sekretariatsfunktion

Foreningen har brug for et sekretariat/forretningsfører til en lang række løbende opgaver. Det vil blive taget op på generalforsamlingen at vi er ved at designe sådan en funktion med deraf følgende udgifter. Det skønnes at foreningens økonomi godt kan bære en betydelig udgift til en sådan funktion.
Der var enighed i bestyrelsen om at der bør satses på at finde den rette person blandt beboerne i rækkerne ligesom det blev besluttet hurtigst muligt skriftligt at præcisere de respektive roller for kassereren og den eksterne assistance for klart at kunne fremlægge et dækkende opdrag i jagten på en kassererkandidat. Gaderepræsentanterne opfordredes til at opspore mulige kandidater til dette hverv.

11. El-billadere

Vi har ikke hørt nyt fra kommunen om el-ladere i kvarteret. Rasmus Fehrmann og Lars Oxfeldt M. rykker Teknik- og Miljøforvaltningen for nyt om emnet. Og Ingolf Ibus meddelte at emnet kommer op på næste byudviklingsgruppemøde i Lokaludvalget.

I flere gader lades der el-biler fra husene. På generalforsamlingen vil der igen blive gjort rede for hvad der sker når vores fælles el-system pludselig ikke kan bære belastningen og for de økonomiske konsekvenser af dette – som skønnes at være i størrelsesordenen 50.000/hus. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde med henblik på at formulere en orientering og henstilling om at undlade el-bilopladning (som i øvrigt ofte foregår med kabel over fortov hvilket i parentes bemærket ikke er lovligt) som gadeudvalgene kan udbrede i gaderne; Lars Oxfeldt M. og Rasmus Fehrmann står for dette.

12. Webersgades vandrør

er behandlet ovenfor under 8. og 9.

13. Generalforsamling 2022

Planlægges afholdt mandag den 28. marts i Esajaskirkens krypt. Til forberedelse afholdes forretningsudvalgsmøde den 31. januar og bestyrelsesmøde den 7. februar.

Birgit Kristiansen genopstiller ikke som politisk valgt kasserer. Gaderepræsentanterne bør nøje kigge efter egnede kandidater i gaderne!

14. Kartoffelrækkernes fællesudvalg

Jesper Linell er foreningens repræsentant i udvalget og dets kontaktperson til forvaltningen. Der har ikke været en eneste lokalplanshøring siden sidste bestyrelsesmøde – eller flere møder længere, men de kommer også gerne i klumper. Alle sager vil blive vendt med forretningsudvalget inden formulering af høringssvar.

15. Eventuelt

To hjertestartere i kvarteret er ikke registreret på appen Hjertestart. Vi henvender os med henstilling om at registrere dem.

Bilag

HØF. Arbejdsgruppe til fælles aktiviteter i rækkerne
Referat, møde d. 2.12.2021

Til stede: Rasmus Fehrman, Helle Brøns, Gunvor Bjerre (ref)

Afbud: Caroline Wegener Andersen

For børn:

 • Fælles Luciaoptog for alle børn – evt med start og slut (med varm kakao) i Krypten
 • Børneloppemarked med legetøj og tøj
 • Fodboldturnering gaderne imellem sammen med voksne
 • Kim Fupz Åkeson fortæller om sine børnebøger.(NB. Er ikke spurgt!)

For voksne:

 • Kulturkartofler: 4 foredrag i løbet af et år med følgende temaer og helst med optræden af beboere, men også med eksterne oplægsholdere:
  • Historisk
   • Oplæg om kvarterets historie (f.eks.Københavns forsvarsværker, Fra kolera til Kartoffelrække, Kastellet m.m.)
   • Beboere med mange bo-år på bagen beretter om ”dengang… og nu”
   • Byvandring i kvarteret med lokal guide
  • Musikalsk
   • Optræden af nogen af de mange musikere, der bor i rækkerne (f.eks. kammerkoncert, klaverkoncert, opera m.m.)
  • Kunst
   • Rundvisning på Den Hirschsprungske samling eller SMK med fokus på guldaldermalerne, der har givet navn til vores gader.
  • Litteratur
   • Forfattere fortæller (f.eks. Kim Fupz Åkeson, Peter Høegh om ”De måske egnede” (= Bordings friskole), Olaf Harsløff og Anne Røssell (Bogen om Kartoffelrækkerne) eller andre forfattere i Kartoffelrækkerne)

Andre arrangementer

 • Vinklub (Fælles vinindkøb – og nu og da vinsmagning)
 • Fodboldturnering mellem gaderne (børn og voksne m/k) i fælledparken eller Østre anlæg
 • Picnic med madkurve ved søbredden
 • Årets gyldne kartoffel: hver gade indstiller en særlig ildsjæl. Bestyrelsen vælger vinder. Præmie: en flaske snaps (som jo er lavet på kartofler)
 • Madklub på tværs af rækkerne (små hold på ca 6-8 besøger en familie i en anden gade. Uprætentiøs måltid)
 • Fælles uoffielt Sct Hansbål ved søbredden
 • Fælles oprydning 1. nytårsdag langs søen
 • Kåring af rækkernes smukkeste forhave (hver gade indstiller deres kandidat)
 • Fælles sangkor m/k (efter princippet: Hver fugl synger med sit næb)

Som lokaliteter, hvor de indendørs aktiviteter kunne afvikles var der forslag om: Esajaskirkens krypt, Café i det forhenværende Østre Borgerdyd Gymnasium, gymnastiksal på ØF-skole eller Bordings Friskole.

Idéer udvælges på næste bestyrelsesmøde i januar og præsenteres for beboerne på generalforsamlingen – med opfordring til at melde sig som tovholdere/bidragsydere. Gennemførelse af forslagene er afhængig af, at frivillige melder sig. Idéerne lægges også på HØFs hjemmeside og facebookside. Der afsættes et beløb på budgettet til betaling af evt. oplægsholdere.

Kommentarer er lukket