Gademøde: Tirsdag den 15. juni 2021

Dagsorden

1: Velkomst og velkommen til nye beboere i gaden

2: Valg af ordstyrer og referent

3: Nyt fra forkvinden – opsamling fra det forløbne år

4: Kælderudgravninger

5: Ladcykler

6: El-biler

7: Hegnssager

8: Generalforsamling i Husejerforeningen (23.08)

9: Gadens økonomi (Sten)

10: Valg til formand og kasserer (lige år)

11: Gadefest og andre vigtige datoer 

12: Valg til udvalg

13: Eventuelt 

1: Velkomst og velkommen til nye beboere i gaden

Siden sidste gademøde i 2019 er der kommet nye beboere i nr 2C, 22 og 26, samt nye lejere i nr 13 og 35.

Velkommen til gaden (selv om flere af jer jo allerede har boet her længe 😊)

2: Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Gunvor (13)

Referent: Ulla (ØF45B)

3: Nyt fra forkvinden – opsamling fra det forløbne år

Gunvor orienterede om arbejdet i udvalget for husejerforeningen, hvor de store sager hovedsagelig har handlet om de tidligere omtalte hegnssager samt om kælderudgravninger.

Der har i gaden været afholdt gadefest i august 2020, fejning og lystænding.

4: Kælderudgravninger

Der har i kvarteret været foretaget en del kælderudgravninger. Københavns Kommune forlangte i starten, at man søgte tilladelse til udgravning. Senere har kommunen meddelt, at det ikke er nødvendigt at søge tilladelse til udgravning af kælder, dog skal man søge tilladelse, hvis huset er beboet af mere end én familie, da bygningen derfor betragtes som en etageejendom. Der har været stor udskiftning i Teknik- og miljøforvaltningen, hvorfor det er vanskeligt at kommunikere med forvaltningens sagsbehandlere og evt. stille uddybende spørgsmål til enkeltsager.

Bestyrelsen har udarbejdet en liste med gode råd til beboere, der ønsker at starte kælderudgravning. Den vil blive lagt ud på rækkernes hjemmeside. 

Hvis man er interesseret i sager, der er behandlet på bestyrelsesmøderne, henviser vi til bestyrelsesreferaterne her:

5: Ladcykler

En del beboere i gaden har fået ladcykel – og det er dejligt, at så mange klarer transporten på cykel. Men der har været en del klager over parkering af ladcyklerne på gadens fortov og midterstykke. 

Gaden er tit blokeret af store biler. Når cyklerne fylder det meste af det smalle fortov, er det til stor gene for fodgængere, barnevogne og især børn, som så skal gå ud på gaden. 

Der er behov for oprydning af cykler generelt – både ladcykler og almindelige cykler. Og specielt et eftersyn af alle cykler parkeret ud for nr. 41. Der skal findes en mere permanent løsning for parkering af de cykler, der ikke kan holde i forhaven. Der har de sidste 2 år været en forsøgsordning med parkering af ladcykler ud for nr. 13- 15. Denne blev gjort permanent.

Desuden blev det foreslået at opsætte et lille cykelstativ på den kvarte ”ubrugelige” parkeringsplads ud for nr 33.

Gunvor kontakter Janus og Mikala.

Torsten (2D) tilbød at klare oprydning af ”cykellig” til afhentning.

6: El-biler

Flere er interesseret i opladning af el-bil ud for egen ejendom. Problemet er dels, at man i solsiden skal trække kabel/ledning over fortovet, hvilket er ulovligt. Dels at kapaciteten i el-nettet er utilstrækkeligt til opladning af flere el-biler i gaden. Kommunen kan tilbyde at opsætte ladestandere, men ønsker man at søge kommunen om opsættelse af ladeaggregat på eget hus, skal vores fælles el-kapacitet være tilstrækkelig. Den er dimensioneret til forbrug i forrige århundrede. Derfor  skal der højst sandsynligt etableres kraftigere el-forsyning.  Og det vil betyde en meromkostning på ca. 30 – 40.000 kr. på hus i forbindelse med nedgravning af kabler i gaden/forhaverne.. 

Husejerforeningen er i gang med en undersøgelse af, hvordan det vil påvirke el-forsyningen og vender tilbage med et resultat af undersøgelsen. Så indtil videre bedes alle ”klappe hesten” mht ansøgning om lov til at opsætte ladeaggregater på eget hus.

Men det er et vigtigt emne, som der skal findes en løsning på, da der inden for kort tid vil være langt flere el-biler.

Henrik stillede et forslag om at lade den første p-plads mod Øster Farimagsgade være en ladeplads, hvor man kan holde og lade op i en begrænset tid.

7: Hegnssager

Som det tidligere har været omtalt fra husejerforeningen er der flere sager vedr. hegning og hjørnehusgrunde. 

Flere hjørnehuse i Øster Farimagsgade har udvidet deres forhaver ved at indlemme det skrå hjørne, hvilket ikke er tilladt jfr. Lokalplan 115. De har fået påbud af kommunen om at bringe haverne og hegnene tilbage til den oprindelige udformning.

Sagen er speget, da alle vores forhaver ejes af Husejerforeningen – vi låner dem bare – og hvis hjørnehusejerne ikke følger kommunens påbud, kan de idømmes dagbøder. Men da det er husejerforeningen (HØF), der er ejer af forhaverne, er det HØF – dvs. os alle sammen – der skal betale bøderne og derpå anlægge kostbare private søgsmål mod de husejere, som ikke betaler bøderne!!!

Bestyrelsen har hyret en advokat til af udrede alle de mange spegede tråde – og har haft et præciserende møde med kommunen.

Sagen kompliceres af, at flere af hjørnehusejerne på eget initiativ har henvendt sig direkte til direktøren for TMF – uden om HØF’s bestyrelse. Så der kører 2 parallelle spor.

Derudover er kommunen – og HØF – bebyrdet af hegnssager, da mange huse har fået påbud fra kommunen om at bringe deres hegn i overensstemmelse med Lokalplan 115. Det skyldes bl.a. at nogle af de pågældende husejere har sendt billeder ind til kommunen af andre hegn, der ligner deres. Men disse billeder er kommunen nødt til at betragte som anmeldelser, hvorfor de har sendt påbud ud til endnu flere husejere.

Så send ikke billeder af andre huses mere eller mindre lovlige hegn el. lign. hvis I får et påbud.

Normalt må der ikke ændres på facaderne, men en gammel kendelse giver tilladelse til at opføre bislag

(opført som et vindfang ved hoveddør). Ønsker man dette, skal der søges hos kommunen, men Foreningen skal, som ejer af forhaverne, give fuldmagt til denne form for udbygning.

8: Generalforsamling i Husejerforeningen (23.08)

Husejerforeningen skal ved næste generalforsamling 23. august vælge bestyrelse. Formanden går af og posten skal besættes med en ny kandidat. Alle opfordres til at møde op eller give fuldmagt til en anden deltager i generalforsamlingen. På dagsorden er bl.a. forslag, som udløber af hegnssager og problemer ifm. kælderudgravninger. 

9: Gadens økonomi (Sten)

Sten orienterede om, at vi siden sidst er blevet pålagt at registrere samtlige af gadens bestyrelsesmedlemmer og oplyse CVR-numre på disse. Bankerne forlanger nu gebyr for at administrere gadens økonomi. Situationen er den samme for alle gaderne, gebyrsatserne er dog forskellige, så Sten har undersøgt fordelagtige tilbud.

Sten gennemgik gadens økonomi. Med en kassebeholdning på 38.000 kr. er der mulighed for at investere i reparationer og nyerhvervelser. Og der blev indhentet forslag til brug af gadens midler:

 • Erstatning af gadetræer, der er gået ud
 • Indkøb af projektor/tv til fælles glæde for gadens sportfans eller til brug for filmvisning for små og store
 • Indkøb af lærred til samme formål
 • Reparation af sandkasse og gadeborde
 • Eller indkøb af nye gademøbler, hvis de ikke kan repareres
 • Indkøb af hækkesaks
 • Vin/øl til gademøder
 • Fornyelse af beplantning i gadens bede

OBS: Husk, at gaden har en værktøjspulje, som ejes af enkeltpersoner, der gerne låner/lejer dem ud. Se hjemmesiden her: 

10: Valg til formand og kasserer 

Sten ville gerne slutte sin post som kasserer, og Gunvor takkede Sten for indsatsen som kasserer.

Henrik (39) blev valgt som ny kasserer.

Formanden var på valg. Gunvor genopstillede og blev valgt.

11: Gadefest og andre vigtige datoer 

Gunvor nævnte vigtige datoer for fælles aktiviteter:

 • 23.06 Sct. Hans Aften, hvor gadens beboere opfordres til at gå samlet ned til Sortedamssøen for at se bål og synge.
 • 21.08 Gadefest i Wilhelm Marstrands Gade
 • 28.08 ?…. Gunvor undersøger, om der afholdes loppemarked i Øster Farimagsgade den dag
 • 28.11 Fejning og Lystænding  

12: Valg til udvalg

Vedligeholdelsesudvalg

 • Ebbe
 • Sten
 • Morten
 • Asbjørn
 • Torsten

Webredaktør

 • Randi (HØF’s hjemmeside)
 • Claus (gadens hjemmeside)

Bedekoner

 • Gunvor
 • Birgitte
 • Lise
 • Birgitte
 • Poul (konsulent)

Gadefestudvalg

 • Marie
 • Lars
 • Morten

13: Eventuelt 

Gunvor nævnte, at krukkerne på midterstykket er plantet til, og opfordrede til at vande krukkerne i den varme tid.

Husk at klippe hæk og tæt beplantning mod gaden, så det er muligt at passere på fortov og at parkere i den modsatte side.

En opfordring: Det tiltrækker rotter, så stop med at fodre fugle.

Referent: Ulla Nøhr

Godkendt d. 25.6.21:

Gunvor Bjerre

Gadeforperson

Kommentarer er lukket