Bestyrelsesmøde: Mandag den 13. juni 2022

Fra bestyrelsen deltog: Jens Haldager, formand, Jens Juels Gade; Rasmus Fehrmann, næstformand, Eckersbergsgade; Henrik Amfelt, kasserer, Wilhelm Marstrands Gade; Helle Brøns, bestyrelsessuppleant, Jens Juels Gade; Kim Kirkegaard, Webersgade; Jesper Linell, Wiedeweltsgade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrands Gade; Gitte Cassias, Skovgaardsgade; Josephine Klitgaard, Eckersbergsgade;

Afbud fra: Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade; Randi Rix, webredaktør; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade.

Mødet blev afholdt hos Per Laureng

1 – 4. Velkommen, ordstyrer, referent og godkendelse af referat
Ordstyrer: Per Laureng
Referent: Gunvor Bjerre
Referat fra 2. maj blev godkendt

5. Nyt fra Kasserer
Henrik Amfeldt orienterede om, at der havde været store vanskeligheder med banken i forbindelse med overtagelse af kassererposten. Problemerne løses formentlig på møde d. 14.6. herefter kan der bl.a. udbetales ”gadepenge” til gaderne.

6. Emner til orientering

A. Tour de France
I forbindelse med afviklingen af Tour de France spærres vores område af i 3 dage, hvorved det bliver noget nært umuligt at komme ind og ud med biler. HØF laver ingen arrangementer i forbindelse med løbet. Alt praktisk kan læses på: www.letourcph.dk/trafik

B. Strømafbrydelse i Wiedeweltsgade
En ejer har fået indlagt egen strømforsyning, hvilket medførte uhensigtsmæssigt strømafbrud i en del af Wiedeveltsgade.

C. Rottehul i skovgårdsgade 1a
En kloakstikledning, der ikke er i brug, har medført rotteudslip. Det påhviler HØF at sørge for reparationen, da skaden er sket på HØF’s areal, og stikledningen ikke vedrører forsyningen af ejerens ejendom.

D. Forsikringer
Per Laureng er ved at gennemgå foreningens forsikringer med ”Forsikringsjuristen”, for at sikre, at vi er rigtigt dækket ind.

Vi har en ansvarsforsikring, en produktansvarsforsikring og en bestyrelsesansvarsforsikring. Den sidste er på 1 million, hvilket er lavt. Forslag om at sætte det op til det dobbelte.

Gennemgangen af forsikringerne søges afsluttet inden udgangen af august 2022.

E. Hegnssager
Der er stadig nogle sager, der kører, men generelt retter husejerne sig efter kommunens påbud. Påbud skal som regel bringes i orden inden for 3 uger.

Gadeforpersonerne opfordres til at henstille til beboerne, at man ikke fotograferer andres hegn og sender det ind, da kommunen opfatter det som en sagsanmeldelse. En henvendelse, som kommunen skal reagere på.

F. Vejpassage ved gadefester
Skal gader afspærres, f.eks. i forbindelse med gadefester, skal der søges tilladelse hos politiet. Der skal altid være passage på 3½ m i bredden og 4,20 m i højden. Dette gælder uanset om der er tale om telte, gadeborde, legehuse, træer m.m.

Bestyrelsen opfordrer til at teltopstilling i forbindelse med gadefester følger vejreglerne.

Der tilføjes en orientering om disse regler på foreningens hjemmeside under: Praktiske oplysninger.

7. Særlige arrangementer

A. D. 23.6. 2022 Fællesspisning ved søerne
Vi fejrer St. Hans og husenes 149 års fødselsdag. Wilh. Marstrands gade har en gadesang, der skrives om, så den kommer til at gælde for alle Kartoffelrækkerne. Gadens mandskor: Potatis boys vil muligvis præsentere sangen og synge for. Teksten sendes til gadeforpersonerne, der videresender til gadernes beboere, som kan printe sange ud. Midsommersang må findes på telefonerne.

B. Fodboldturnering
Foreløbig er der kun én, der har meldt sig til at ville gå ind i en tovholdergruppe, der skal arrangere en fodboldturnering for rækkernes beboere. Hvordan turneringen afholdes afgøres af denne gruppe, når der er flere medlemmer. Der er baner i Østre anlæg, ØF skole og ved den gamle Øster Borgerdyd skole ( og indendørs på ØF og Bordings skolers gymnastiksale)

Forslag om at holde den en weekend i september.

Gadeforpersonerne opfordrer – endnu engang – folk til at melde sig.

C. Andet
Vores byggeforening blev grundlagt i 1873. Dvs. at vi har 150 års jubilæum næste år. Per Laureng undersøger om vi har manus til Harsløfs og Røssells bog: Kartoffelrækkerne, men der er ikke planer om at genoptrykke/opdatere bogen.

Forskellige arrangementer blev foreslået: et større arrangement for gadernes børn, et oplæg og en rundvisning på SMK om gadernes malere samt er foredrag om gadernes historie.

Eventudvalget mødes snarest.

D. Fællesudvalget og 150 års jubilæum
Jens Haldager inviterer de andre gadeforeninger til at deltage i fælles arrangementer i anledning af jubilæet..

8. Webersgades vandrør
Gaden sparer op til nye vandrør på grund af skader, men pt. er det snarere en nedsparing.

Kim Kirkegaard og Jens Haldager har den 7.6. holdt møde med HOFOR, hvor de nåede frem til et løsningsforslag. De nuværende vandrør ligger i den ulige side af Webersgade, men kan nyanlægges i den lige side (= Kartoffelrækkerne). Herfra kan der føres kortere stikledninger ind til hvert enkelt hus.

Projektet vil formentlig kunne gennemføres inden for den nuværende opsparing, så der ikke skal optages lån.

Projektet er planlagt til 2024, muligvis før. Der afholdes snarest et orienteringsmøde med Webersgades beboere – og projektet skal forelægges på generalforsamlingen i 2023 til godkendelse og opsparing skal afsluttes ud fra projektets budget.

9. Sekretær
Vi har længe efterlyst en sekretær til at tage sig af det administrative arbejde i foreningen i tæt samarbejde med forretningsudvalget og kassereren. Charlotte Mathiasen fra Jens Juelsgade er evt. interesseret. Der afholdes inden ferien et møde mellem hende og FU om, hvilke arbejdsopgaver hun i givet fald kan påtage sig. Der satses på tiltrædelse i august 2022.

10. Digital platform for HØF
Alle vores dokumenter ligger på mange forskellige medier, platforme og computere. Der er behov for et fælles tilgængeligt arkiv. Henrik Amfeldt foreslog OneDrive som en mulighed. Der bør være mulighed for at vores mailkorrespondance også arkiveres.

Jesper Linell har allerede lavet en mappestruktur, som vi vil kunne inspireres af , når dokumenterne bliver digitaliseret. Men inden en sådan digitalisering skal papirerne grovsorteres. Per Laureng og Jens påtager sig det.

11. Indre bys lokaludvalg
Foreningens næstformand, Rasmus Fehrman, er blevet suppleant i Inde bys lokaludvalg. Han rapporterede om udvalgets projekter.

12. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 22. august hos Henrik Amfeldt i Wilhelm Marstrands gade 39 … og …d. 14. november (julemøde) hos Helle Brøns i Jens Juels gade 45.

Kommentarer er lukket