Bestyrelsesmøde: Mandag den 2. maj 2022

Fra bestyrelsen deltog: Jens Haldager, formand, Jens Juels Gade; Rasmus Fehrmann, næstformand, Eckersbergsgade; Henrik Amfelt, kasserer, Wilhelm Marstrands Gade; Helle Brøns, bestyrelsessuppleant, Jens Juels Gade; Kim Kirkegaard, Webersgade; Jesper Linell, Wiedeweltsgade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrands Gade; Ole Gade, Skovgaardsgade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade. 

Ikke til stede: Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade; Tilde Steen Dogan, Eckersbergsgade; Randi Rix, webredaktør.

Mødet afholdtes hos Jens Haldager.

1. Velkommen, dirigent, dagsorden og referent

 • Dirigent: Per Laureng
 • Referent: Jesper Linell
 • Dagsorden: Godkendt med tilføjelse af rapportering fra Byggeforeningernes Fællesudvalg som nyt pkt. 5
 • Formanden bød velkommen til vores nye kasserer Henrik Amfelt fra Wilhelm Marstrandsgade og ny gadeformand i Webersgade, Kim Kirkegaard.

2. Opfølgning på generalforsamling 2022

Forhøjede gadebidrag
På generalforsamlingen blev det besluttet at forhøje gadebidragene med i alt ca. kr. 26.000. De findes i første omgang på budgettet med kr. 10.000 fra budgetlinjen advokatudgifter, 6.000 fra mødeaktiviteter og 10.000 fra forretningsfører. Det justerede budget er vedlagt via dette link. Kasserer Henrik udarbejder forslag til en model for gadebidraget som tager højde for gadernes forskellige antal huse, men samme udgift til mange ting (et legehus koster det samme uanset antal huse), evt. baseret på et ens grundbeløb for alle gader uanset længde + et beløb pr. hus.

Arrangementer på tværs af gaderne
Første arrangement: Kartoffelrækkernes fødselsdag 23. juni = sankthansaften. En flot invitation til at samles på søbredden bliver snarest uddelt og slået op på hjemmesiden inkl. notifikationsmail, og gadeformændene opfordres til aktivt at mobilisere gaderne til at komme.

Første spadestik til Kartoffelrækkerne blev taget i 1873; altså 150-års jubilæum til næste år.  Det bør føre til markant markering og evt. revideret genoptryk af Bogen om Kartoffelrækkerne. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. Ole Gade tjekker om trykfiler til bogen og til opslaget om Kartoffelrækkernes historie stadig findes.

Gadeformændene opfodres til at finde en i hver gade som vil være ankerperson for en fodboldkonkurrence mellem gaderne. Navne afleveres til arrangementsudvalget senest 23. maj. Arrangementet kunne fx finde sted hen på september måned. Efter fristen den 23. maj udarbejder arrangementsudvalget oplæg til næste HØF møde den 13. juni angående status for den mulige fodboldturnering. Desuden den eller de efterfølgende mulige kulturelle arrangementer vi vil foreslå i rækkerne (Luciaoptog etc.).

Alle opfordres stadig til at komme med forslag til fællesarrangementer; aflevér dem til gadeformanden.

3. Opsamling fra tidligere bestyrelsesmøder

Forsikringer
Per Laureng analyserer i samarbejde med firmaet Forsikringsjuristen vores forsikringsdækning og -behov. Vi skal være dækket på områder som bestyrelsesansvar, almindeligt ansvar, arbejdsskadeforsikring, grundejerforsikring og evt. svigforsikring. Emnet tages op igen på næste møde til endelig beslutning.

Webersgades vandrør
Kim Kirkegaard er i kontakt med HOFOR om modellen med at koble husene på eksisterende vandledning ude i Webersgade; ca. 12.500 pr. hus i etablering – men spørgsmålet om tilslutningsafgift er uafklaret. Det er aftalt at Kim Kirkegaard indkalder til et møde med HOFOR for at afklare metoder, tid og økonomi – især spørgsmålet om tilslutningsafgift. Der arbejdes videre på sagen mhp. plan og beslutning til efteråret.

4. Forretningsfører

På generalforsamlingen var der stor støtte til bestyrelsens forslag om at fremtidssikre foreningen ved at ansætte en lønnet forretningsfører/sekretær/medhjælp til støtte for bestyrelsen og ikke mindst formandskabet ved at tage sig af en række løbende administrative opgaver. Nu skal der findes kandidater til posten! Der er i bestyrelsen enighed om at en person fra rækkerne er at foretrække, men kan vi ikke finde en sådan, bliver vi nødt til at entrere med et eksternt firma. Gadeformændene blev pålagt at vende og dreje gaderne for mulige kandidater og melde tilbage til forretningsudvalget senest 23. maj. Udkast til arbejdsbeskrivelse/opgaveliste sender formand Jens til alle i bestyrelsen.

Bestyrelsens opslag om ‘stillingen’ bringes på hjemmesiden inkl. notifikationsmail, og gadeformændene kan og skal så supplerende bruge gadernes individuelle kommunikationskanaler.

Formand Jens har været i kontakt med flere af de andre byggeforeninger. De adskiller sig på så mange områder fra os og hinanden og har så forskellige tilgange til problematikken om løbende administrative opgaver at der ikke er mange erfaringer at bygge på.

5. Rapport fra Byggeforeningernes Fællesudvalg

Vores repræsentant i udvalget, Gunvor Bjerre, rapporterede

 • Kun HØF er inviteret til fællesudvalget. Fremover vil de tre små foreninger, Hallinsgade, Schwartzgade og Voldmestergade, også blive inviteret.
 • Der er mange parallelle problemer i foreningerne, ikke mindst på byggeområdet. Det bliver diskuteret om en fælles byggerådgiver ville være en god idé.
 • El-bilopladere. Problematikken er på stand-by mens kommunen udruller sit initiativ med etablering af 700 elladestandere.
 • Humleby er i gang med at udarbejde en detaljeret ombygningsvejledning.
 • Flere steder oplever man at skadelidte naboer til ombygninger afvises af forsikringsselskaberne med henvisning til at der jo er tale om gamle huse som ikke kan forventes at klare hvad som helst. Det er vigtigt at den ombyggende tegner all-risk-forsikring – og viser den til sine naboer.
 • Der er ved at blive etableret ny vandforsyning i to af de andre foreninger. Meget dyrt!
 • I Krusemyntegade har en ejer i et endehus klippet den fælles elforsyningsledning. Han/hun fik af en eller anden grund ikke el fra den ledning og ville ikke have den gennem sin ejendom. Sagen er endt i højesteret, og foreningen har vundet – men det blev dyrt, meget dyrt: foreningen fik sagsomkostninger på kr. 300.000.

6. Elektronisk arkiv

Det videre arbejde med etablering af et elektronisk arkiv for foreningen afventer at vi får en forretningsfører/sekretær/medhjælp …

7. Hegns- og byggesager

 • De langvarigt konfliktfyldte sager om hegn mod Øster Farimagsgade er blevet til byggesager der kører deres løb.
 • Et par ejere har ved kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen med spørgsmål om facadeændringer (fx etablering af fransk altan) fået den besked at de kunne udføres uden ansøgning når blot de overholdt lokalplanen. Denne tilsyneladende praksisændring har Kartoffelrækkernes Fællesudvalg spurgt forvaltningen om og fået svaret at det er lodret forkert. Der skal søges om enhver facadeændring! Formand Jens kontakter vores kontaktperson i forvaltningen og skærer ud i pap at vi ikke kan leve med at forvaltningen giver hinanden modstridende vejledning som risikerer at bringe en husejer i fedtefadet når han/hun ikke senere kan dokumentere at en medarbejder i forvaltningen har sagt at der kan laves facade(og hegns)ændringer uden ansøgning, blot de overholder lokalplanen.

8. Rottesag

Et hus i Skovgaardsgade har rotter i haven. Ejeren mener at det er foreningens problem fordi foreningen ejer haverne. Der er tale om en gammel uanvendt blind kloakledning som HØF får fjernet/afproppet via HOFOR.

9. Mødeplan

 • Forretningsudvalgsmøde 7. juni, Jens Juels Gade 5
 • Bestyrelsesmøde 13. juni hos Per Laureng, Jens Juels Gade
 • Forretningsudvalgsmøde 15. august, Jens Juels Gade 5
 • Bestyrelsesmøde 22. august hos Henrik Amfelt, Wilhelm Marstrands Gade
 • Forretningsudvalgsmøde 7. november, Jens Juels Gade 5
 • Bestyrelsesmøde 14. november hos Helle Brøns, Jens Juels Gade
 • Forretningsudvalgsmøde 9. januar 2023, Jens Juels Gade 5
 • Bestyrelsesmøde 16. januar 2023 hos Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrands Gade

10. Eventuelt

 • Der er loppemarked 11. juni
 • Næstformand Rasmus er blevet suppleant i Lokaludvalget for Indre By
 • En beboer har spurgt om det kan være i orden på Øster Søgade at stille affaldscontainere permanent ud på fortovet. Det er næppe lovligt – bortset fra mellemhusene, der ikke har forhave og derfor har opnået dispensation fra kommunen mht. at placere affaldscontainerne på fortovet – og bestyrelsen synes i øvrigt ikke om det. Per Laureng og Rasmus Fehrmann vil se nærmere på sagen.

Kartoffelrækkerne den 10. maj 2022 

BILAG

Idékatalog til fællesaktiviteter i rækkerne

For voksne:

Kulturkartofler: 2-4 foredrag i løbet af et år, gerne med optræden af beboere, men også med eksterne oplægsholdere:

 • Historisk
  • Oplæg om kvarterets historie (f.eks. Københavns forsvarsværker, Fra kolera til Kartoffelrække, Kastellet m.m.)
  • Beboere med mange bo-år på bagen beretter om ”dengang… og nu”
  • Byvandring i kvarteret med lokal guide
 • Kunst
  • Vores gadenavnes kunstnere: Rundvisning på Den Hirschsprungske samling eller SMK med fokus på guldaldermalerne, der har givet navn til vores gader.
  • Kartoffelrækkernes kunstnere udstiller eller holder koordineret åben hus
 • Litteratur
  • Forfattere fortæller. Forfattere, der enten bor i Kartoffelrækkerne eller har skrevet bøger, hvor kvarteret indgår, inviteres til holde foredrag.
 • Musikalsk
  • Optræden af nogle af de mange musikere, der bor i rækkerne (f.eks. kammerkoncert, klaverkoncert, opera m.m.)
 • Vores huse/ arkitektur 
  • Ideer, råd og inspiration til ombygning og vedligeholdelse. Fx Tour de chambre til 4-5 huse med forskellige løsninger, evt med en arkitekt som tovholder. Temaer kunne være:  Trappeløsninger – reparationer eller nye, Gårdhaver – beplantning og belægning Kælderudgravninger: gode råd – også for naboen, Vinduesudskiftninger, Isolering mm
 • Klimatiltag
  • El-biler og grøn omstilling, skybrudssikring, fx foredrag om energi og fremtid.

Idekatalog til andre arrangementer

 • Loppemarked
 • Vinklub (Fælles vinindkøb – og nu og da vinsmagning)
 • Fodboldturnering mellem gaderne (børn og voksne m/k) i Fælledparken eller Østre Anlæg
 • Picnic med madkurve ved søbredden
 • Madklub på tværs af rækkerne (små hold på ca 6-8  besøger en familie i en anden gade. Uprætentiøst måltid) 
 • Årets gyldne kartoffel: hver gade indstiller en særlig ildsjæl. Bestyrelsen vælger vinder. Præmie: en flaske snaps (som jo er lavet på kartofler)
 • Fælles uoffielt Sct Hansbål ved søbredden 
 • Fælles oprydning 1. nytårsdag langs søen
 • Kåring af rækkernes smukkeste forhave (hver gade indstiller deres kandidat)
 • Fælles sangkor m/k  (efter princippet: Hver fugl synger med sit næb)
 • Bordtennisturnering
 • Skakturnering
 •  Kartoffelrækkernes fælles nytårsfyrværkeri

For børn:

 • Fælles Luciaoptog for alle børn – evt med start og slut (med varm kakao) i Krypten
 • Børneloppemarked med legetøj og tøj
 • Fodboldturnering gaderne imellem sammen med voksne
 • Forfattere til børnebøger i rækkerne inviteres til at holde foredrag

Praktiske, økonomiske og fysiske rammer: 

Vi foreslår, at der afsættes et beløb på budgettet til betaling af oplægsholdere, lokaleleje mm.

Lokaliteter, hvor de indendørs aktiviteter kunne afvikles:  Esajaskirkens krypt, Café i det forhenværende Østre Borgerdyd Gymnasium, gymnastiksal på ØF-skole eller Bordings Friskole.

Arrangementsudvalget optræder som en samlende, koordinerende instans, men der kan være forskellige tovholdere til hvert enkelt event. 

Alle kan komme med ideer og være tovholder på et projekt.

Gennemførelse af forslagene er afhængig af, at frivillige melder sig.

Idéerne lægges også på HØFs hjemmeside og Kartoffelrækkernes facebookside.

Arrangementsudvalget: Helle Brøns, Jens Juels Gade; Rasmus Fehrmann, Eckersbergsgade; Gunvor Bjerre, Marstrandsgade.


Kommentarer er lukket