Bestyrelsesmøde: Mandag den 2. september 2019

Sted: Eckersbersgade 23 (Rasmus Fehrmann)

Tilstede: Formand Anne Christine Dahl Hansen, Kasserer Peter Anderson, Ingolf Ibus (Webersgade), Per Laureng (Jens Juels Gade), Rasmus Fehrmann (Eckersberggade), Gunvor Bjerre (Vilhelm Marstrandsgade), Gitte Cassias (Skovgaardsgade), Caroline Wegener (Høyensgade), Lasse Stæhr (Voldmestergade)

Afbud: Næstformand Jesper Linell, Randi Rix

Fraværende: Joan Juel (Abildgårdsgade)

Punkt 1 – Valg af referent og ordstyrer
Referent: Caroline Wegener
Ordstyrer: Gunvor Bjerre

Punkt 2 – Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

Punkt 3 – Status på hjørnehusproblematik vedr. varsel om påbud
Orientering fra formanden. Københavns Kommune (KK/TMF) er kontaktet for afholdelse af et møde som hjørnehusene har bedt om. Deltagere skal være 1-2 repræsentanter for hjørnehusene, Fællesudvalget, formand og næstformand.

KK/TMF har ikke svaret på henvendelsen trods rykker. Formanden rykker igen. Det forventes ikke at KK/TMF foretager sig noget i sagen, før der har været en dialog med de involverede parter.

Næstformanden har modtaget henvendelse fra to hjørnehuse, som ikke umiddelbart var klar over hvem der blev henvist til i bestyrelsesreferat vedr. møde med repræsentant for hjørnehusene. Der sendes en henvendelse med orientering til alle hjørnehuse og henvisning til referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde, hvor opfølgning blev drøftet.

Punkt 4 – Status vedr. nedkørte vandrender i Abildgaardsgade
Der er fundet en simpel, teknisk løsning på problemet med nedkørte vandrender og vandsamling i Abildgårdsgade. Der er modtaget tilbud på ca. 50.000 kr. Tilbud er accepteret, men ikke endeligt bekræftet af entreprenøren. Jesper Linell, Joan Juhl og Søren Raae Teisen er tovholdere.

Punkt 5 – Forberedelse af Generalforsamling 2020
Der er mange valg

Formand (1 år): Anne Christine Dahl-Hansen afviser ikke at opstille som formand, men opfordrer til at afsøge om der er andre egnede kandidater. Formanden opfordres til at fortsætte frem til 2021.

Næstformand (2 år): Jesper Linell var ikke tilstede, men vi opfordrer ham til at genopstille

Kasserer (2 år): Peter Anderson genopstiller ikke som kasserer. Peter varetager en lang række opgaver som ikke umiddelbart ligger under traditionel kassererrolle. Peter varetager bl.a. mange administrative opgaver. Peter er i gang med at udarbejde en liste over arbejdsopgaver forud for valg af ny kasserer. Det overvejes om en del af disse opgaver i fremtiden skal varetages af en ekstern part og/eller deles ud på flere bestyrelsesmedlemmer.

Peter Anderson tilbyder at genopstille i en model, hvor skiftet af kasserer gøres midt i året, således at kasserer-rollen udfyldes af den afgående kasserer + en valgt suppleant indtil kasserer-rollen overtages af suppleanten, når Peter Anderson trækker sig 3 måneder efter valget.

Suppleant (1 år): Forretningsudvalget har pt. ingen suppleant

Det drøftes om der kan ændres valgsystem, således at bestyrelsen vælges fuldt på GF og derefter konstituerer sig selv. Det er bestyrelsens opfattelse, at den nuværende ordning (et valgt forretningsudvalg på 3 personer samt en repræsentant for hver gade) er stabil og sikrer at alle gader kan komme til orde.

Peter undersøger om krypten i Esajas Kirke kan lånes til afholdelse af GF.

Materiale til GF skal ud 2. januar 2020, så alt forberedelse skal ske inden mødet d. 29. november. Mødet den 29. november afholdes hos Peter Anderson med efterfølgende spisning. Der lægges et ekstra bestyrelsesmøde ind til forberedelse medio november, dato endnu ikke fastlagt.

Punkt 6 – Drøftelse om bestyrelsen skal foreslå KK byggetilladelse til kælderudgravninger, forslag til GF
Der er enighed i bestyrelsen om at emnet, grundet de mange kælderudgravninger og henvendelser til gadeformænd/bestyrelse om emnet, er vigtigt. Emnet tages op til næste bestyrelsesmøde. Der tages ikke kontakt til KK/TMF før efter en evt. GF-beslutning. Det kan være relevant at få en tekniker/ingeniør til at belyse problematikken til GF i fbm. dialog om HØF’s holdning og eventuelle anmodning til KK/TMF.

Punkt 7 – Opfølgning på GF, skal der holdes et fællesmøde for gaderne
Det er bestyrelsens indtryk, at der ikke er behov for et informationsmøde om lokalplan 115 og vejledningen til denne. Det foreslås, at gadeformændene undersøger, om der i gaderne er interesse for at arrangere et fælles socialt arrangement for hele kvarteret.

Punkt 8 – Dialog med KK vedr. el-biler
På bestyrelsesmøde 20. maj 2019 drøftede bestyrelsen opsætning af ladestandere til el-biler samt evt. opmærkning af p-pladser til el-biler (se referat fra dette møde). Efterfølgende er det oplyst, at KK/TMF opfatter p-pladserne ud for bumpene som private fællesveje, hvilket må bero på en misforståelse. Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at el-biler og ladestandere er ønskede og velkomne, men at opmærkning af parkeringspladser til el-biler ikke er ønskeligt. Bestyrelsen tager kontakt til KK/TMF i håb om at igangsætte en fremadrettet dialog om hvordan fremtidens infrastruktur for el-biler i vores gader skal håndteres.

Punkt 9 – Drøftelse af evt. kommentarer til Jespers (Linell) mail med nyt fra Affald & Genbrug
Der er 14. august 2019 afholdt møde mellem Fællesudvalget og Københavns Kommunes Affald & Genbrug. Der er forståelse hos Affald & Genbrug for utilfredsheden med de aflåste containere til haveaffald, samt med den uskønne placering af containere til pap, papir, plast og metal. Mulighed for en afskærmning og/eller alternativ placering afsøges. Det undersøges om de aflåste containere kan afskaffes helt.

Punkt 10 – Nyt fra formanden
Formanden har orienteret under de enkelte punkter.

Punkt 11 – Nyt fra kassereren
Der er enkelte udestående kontingenter, som forventes at blive indbetalt snarest.

Punkt 12 – Nyt fra udvalgene

a – Kartoffelrækkernes fællesudvalg
Intet at berette.

b – Indre Bys Lokaludvalg
Der er ’første spadestik’ til det nye NatMus, som forventes færdigt i 2023. Der er dialog med Lokaludvalget om at indgangen fra Øster Farimagsgade genetableres.

Der er udviklingsplan for Østre Anlæg i gang, parken er udlagt til natur/fuglepark.

Der er d. 4. september borgerdialog om den nye Kommuneplan.

Indre Bys Lokaludvalg har holdt sit halvårlige møde med TMF om lokalplaner, men mødet blev udsat grundet den generelle situation i TMF.

c – Byggeforeningernes Fællesforening
Der forventes møde i efteråret 2019, dato er ikke fastsat.

d – Hjemmesiden
Vejledningen til lokalplan 115 samt underpunkter til ’Praktiske oplysninger’ er opdateret. Der er nu oprettet en formands-mail for at sikre gennemsigtighed og kontinuitet i den digitale kommunikation foreningens formand har. Adressen er formanden@kartoffelraekkerne.dk

e – Trafikgruppen
Trafikgruppen arbejder med en langsigtet plan frem mod et forslag i 2021, der kan times med kommunalvalget samme år.

Det overvejes at udvide næste års loppemarked til en større markedsdag for at sætte fokus på planerne om ’Superblok-projektet’.

Der arbejdes på et høringssvar til den nye Kommuneplan.

Punkt 13 – Nyt fra gaderne samt kommende møder

Webersgade: Langvarig kælderombygning. Rotteproblemer på gårdsiden, formentlig under trædæk.

Wiedeveltsgade: Gaderepræsentant ikke tilstede.

Jens Juelsgade: Der har været afholdt gadefest. De 2 kælderudgravninger er færdige.

Abildgaardsgade: Gaderepræsentant ikke tilstede.

Eckersbergsgade: Der har været afholdt gadefest. Der er kælderudgravning i gang med meget stor byggeplads på gaden.

Wilhelm Marstrands Gade: Der har været afholdt gadefest med stor tilslutning. Der er problemer med parkering samt rotter pga. kælderudgravning. Grundet udgravning af kælder er der sket stor sætningsskade på et nabohus, begge forsikringsselskaber samt ekstern tekniker er involveret og skader er i gang med at blive udbedret.

Skovgaardsgade: Der har været afholdt gadefest. Der er en sag hvor naboer ikke er enige om højde og udseende af et hegn mellem forhaver. Voldgiftsmand Lubanski involveres for at finde en løsning.

Høyensgade: Der har været afholdt gadefest.

Voldmestergade: der har været afholdt gadefest. Der er et større hul/fordybning i belægningen på midterstykket, kommunen er adviseret, det er ikke klart hvorvidt det er kommunens eller HØF’s rør, der giver problemet.

Punkt 14 – Dato for næste generalforsamling er mandag d. 3. februar 2020

Punkt 15 – Tro og love erklæring (bilag)
Bestyrelsen har underskrevet erklæring.

Punkt 16 – Eventuelt
En husejer spørger om det er muligt at sætte solceller på tagene. Bestyrelsen er positivt indstillet, men vurderer ikke det umiddelbart kan rummes indenfor Lokalplan 115. Nye materialer til tagdækning kan evt. i snarlig fremtid give mulighed for at sætte solceller op.

Der opfordres til at det i vejledningen til Lokalplan 115 tydeliggøres endnu mere hvad der er Kommunen hhv. HØF hhv. Bestyrelsen hhv. GF. Dette bør præciseres når materialet opdateres.

Kommentarer er lukket