Bestyrelsesmøde: Onsdag den 2. september 2020

Fra bestyrelsen deltog: Anne Christine Dahl Hansen, formand, Wilhelm Marstrandsgade; Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrandsgade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Birgit Kristiansen, kasserer, Jens Juels Gade; Jesper Linell, næstformand, Wiedeweltsgade; Ingolf Ibus, Webersgade; Martin Holm, bestyrelsessuppleant, Høyensgade; Joan Juul, Abildgaardsgade; Ole Gade for Gitte Cassias, Skovgaardsgade.

Afbud: Gitte Cassias, Skovgaardsgade; Tilde Steen Dogan, Eckersbergsgade

Gæst: Randi Rix, webredaktør

Mødet afholdtes hos Jesper Linell

2. Ordstyrer og referent
Ordstyrer: Per Laureng
Referent: Jesper Linell

3. Godkendelse af dagsorden

Nyt pkt. 7: Udkast til revideret lokalplansvejledning efter modtagne kommentarer. I øvrigt godkendt.

4. Hegnssager. Spørgsmål og opfølgning til advokat

Baggrund: Som det vil være generalforsamlingsdeltagere og læsere af bestyrelsesreferater bekendt, verserer der en række sager om hegn som kommunen ikke finder i overensstemmelse med lokalplanen og kommunens retningslinjer for hegn i Kartoffelrækkerne. Påbuddene om lovliggørelse er i sidste instans rettet til husejerforeningen som ejer haverne. Husejerforeningen trues med dagbøder og politianmeldelse hvis ikke forholdene bringes i orden. Det kan blive overordentlig ressourcekrævende og bekosteligt for foreningen. Juraen er kompliceret, og vi har derfor entreret med en advokat.

HØFs advokat har modtaget de tilgængelige akter vi har kunnet identificere i den verserende sag om hegn i Skovgaardsgade om hjørnehushegns placering ud til Øster Farimagsgade (en sag der i skrivende stund er til behandling i Planklagenævnet) samt de primære dokumenter vedrørende hegnssager i almindelighed, herunder lokalplan, Retningslinjer for hegn m.v. Møde er aftalt til 4. september med deltagelse af forretningsudvalget samt Caroline Andersen som har en vis historik med sagskomplekset.

Under dette dagsordenspunkt blev der opsamlet en række spørgsmål til advokaten med henblik på at få afklaret hegnsretningslinjernes juridiske status, ansvarsfordeling og roller, husejerforeningens mulighed for at sende bøder videre til ejere som ikke lovliggør ulovlige hegn osv.

5. Opfølgning på møde mellem hjørnehusejere og Kartoffelrækkernes Fællesudvalg og beslutning om hvordan bestyrelsen stiller sig i Fællesudvalget

Fire ejere af hjørnehuse ud til Øster Farimagsgade som har modtaget påbud om hegns placering (friholdelse af det afskårne hushjørne samt tilbagerykning fra placeringen i flugt med facaden til Øster Farimagsgade), har holdt møde med den administrerende direktør for kommunens Teknik- og Miljøforvaltning (TMF). TMF er angiveligt indstillet på dialog om hjørnesagerne, og de fire hjørnehusejere og TMF har aftalt et opfølgende møde den 15. september hvor en repræsentant for Kartoffelrækkernes Fællesudvalg er inviteret med. Som forberedelse til dette møde var Fællesudvalget inviteret til formøde den 20. august med de fire hjørnehusejerne, heraf to som hører under HØF. Her blev det aftalt at Fællesudvalget skal mødes inden mødet med TMF for at finde fælles fodslag mht. hjørnehegns placering. Men det er uklart hvilken status mødet med TMF-direktøren har og hvad den konkrete dagsorden er. Det vil HØF forsøge afklaret inden mødet ved henvendelse til TMF [Efterfølgende: mødet med TMFs administrerende direktør er af TMF udsat indtil videre].

6. Status på sager fra Københavns Kommune til HØF
a) Sagskomplekset under pkt. 4 og 5 kompliceres/forvirres yderligere af at et længe ønsket orienteringsmøde med TMF nu er blevet indkaldt af TMF til den 28. oktober. De fire husejerforeningers formænd samt Fællesudvalget er inviteret. Det fremgår af mødeindkaldelsen at “Mødet er et orienteringsmøde om hegn på forhavearealerne i Kartoffelrækkerne. På mødet vil vi [TMF] orientere om bestemmelserne om hegn i Lokalplan 115 ”Kartoffelrækkerne”, retningslinjer for hegn af forhaver i Kartoffelrækkerne, ejerforhold vedr. forhaverne i Kartoffelrækkerne, høringer, ansøgningsproces og dispensationer samt proces ved lovliggørelsessager. Vi kommer ikke til at drøfte konkrete sager på mødet.” Vi kan sende spørgsmål vi ønsker besvaret en måned før mødet, men “der er ikke afsat tid til drøftelse af yderligere spørgsmål.”

b) På generalforsamlingen i februar blev bestyrelsen pålagt at arbejde for at der kræves byggetilladelse ved kælderudgravninger som jo har konstruktivt indgribende betydning for nabohusene. Gitte Cassias er tovholder for dette. Vi anmoder om et møde med TMFs Center for Bygninger for at få svar på hvorfor der ikke kræves byggetilladelse og argumentere for nødvendigheden af at det kræves.

Samlet om punkterne 4, 5 og 6: De mange verserende sager om hegn er vanskelige at håndtere for HØF, idet kommunikationen med kommunen ikke er særlig smidig og i øjeblikket, som det fremgår, foregår i flere forskellige fora. Det er den samlede bestyrelses målsætning at sagerne løses i et samarbejde mellem myndigheden, husejerne og de fire husejerforeninger/Kartoffelrækkernes Fællesudvalg. 

7. Udkast til revideret lokalplansvejledning efter modtagne kommentarer
Ved generalforsamlingen blev alle beboere opfordret til at komme med kommentarer og forslag til rettelser til den meget omdiskuterede lokalplansvejledning. En husejer har efterfølgende indsendt en række konstruktive kommentarer og bemærkninger som af redaktionsgruppen er blevet indarbejdet i udkast. Bestyrelsen vil kommentere yderligere, og redaktionsgruppen vil finde en form for fremlæggelse af den reviderede lokalplansvejledning for beboerne via en hjemmesidenyhed. Det reviderede forslag, med tydeliggørelse af ændringer, vedhæftes dette referat på hjemmesiden som bilag således at interesserede kan se de rettelser der er foretaget, og den reviderede vejledning vil så – for at undgå yderligere forvirring – fremstå uden bemærkninger og tilrettelser på hjemmesiden.
Lokalplansvejledningen vil fortsat være et dynamisk dokument som løbende skal revideres hvis det erfares at kommunens forvaltning af lokalplanen ændres. Beboerne opfordres derfor til til enhver tid at dele erfaringer med lokalplansforvaltning med bestyrelsen.

8. Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen planlægges afholdt i Esajaskirkens Krypt den 10. marts 2021.

 • Formand Anne Christine Dahl-Hansen genopstiller ikke.
 • Næstformand Jesper Linell er ikke på valg før 2022, men understregede på seneste generalforsamling før afstemningen at han ikke ville love at binde sig til mere end 2021, jf. referatet fra generalforsamlingen.
 • Suppleant Martin Holm genopstiller ikke.

9. Forslag til fælles arrangementer på tværs af kvarteret
Gunvor Bjerre refererede fra Marstrandsgade en række idéer til mulige aktiviteter på tværs af gaderne, og flere kom frem på mødet: Beaujolais nouveau-fejring, lokalhistorisk foredrag, kartoffelmaraton med løb gennem gaderne, luciaoptog, udvidet loppemarked med afspærring og salgs- og madboder, socialt arrangement for børn, picnictræf i parken, fodboldkamp Kartoffelrækkerne mod fx Humleby og flere til.

I første omgang vil Caroline Andersen og Joan Juul forsøge at stable et fælles luciaoptog på benene, og det blev foreslået at lave en oversigt på hjemmesiden hvor man kan dele erfaringer med traditioner, gadefester, sammenkomster, arrangementer mv. til inspiration for andre. De enkelte gader og deres webmasters skal selv stå for at lave en sådan oversigt.

10. Nyt fra kassereren
Intet opsigtsvækkende, ingen overraskelser.

11. Nyt fra formanden og næstformanden
Formanden:

 • En beboer har bedt om fuldmagt til “inddragelse af lyskasser til beboelse”. Det må uddybes hvad der menes med inddragelse, men umiddelbart kan vi ikke give en sådan fuldmagt. Der har hidtil ikke skullet gives fuldmagt til lyskasser.
 • En hegnssag i Eckersbergsgade er afsluttet og lukket; ejeren kunne dokumentere at hegnet er opført før lokalplanens ikrafttræden.

Næstformanden:

Har været i kontakt med kommunens Affald&Genbrug:

 • A&G er lettet over at have fået det ordnet så haveaffald afhentes af mikrobil der kan køre gennem gaderne og har ikke modtaget klager efter den nye ordning. Bestyrelsen har heller ikke hørt om problemer siden, og de tomme haveaffaldscontainere for enden af nogen af gaderne er nu en saga blot.
 • Der er en lang række aktiviteter i gang på affaldssorteringsområdet, herunder æstetiske løsninger omkring opsamlingssteder. Der arbejdes med planer om oprettelse af 750 (!) sorteringspunkter (vores gadeendecontainere er sorteringspunkter) og adskillige nærgenbrugsstationer, og der vil måske blive indført todelte affaldsbeholdere så vi kan sortere restaffald og bioaffald i samme beholder -> kun én beholder pr. have. Der er afsat mange penge, og der er forberedt/udskrevet arkitektkonkurrence(r), men vores kontaktperson i Affald&Genbrug understregede at ændringer og nyskabelser ikke er lige omkring hjørnet. Hun var ret sikker på at Kartoffelrækkerne er i kikkerten som forsøgsområde, og vi vil kontakte projektleder(e) og stille os til rådighed som prøveklud.

12. Nyt fra gaderne

Coronaen har sat sit præg på årets aktiviteter, men de fleste gader har holdt enten fornuftig og stilfærdig gadefest eller aflyst den og lavet en mindre model hvor folk tog deres mad ud på gaden og fik en hyggelig aften ud af det.

I Høyensgade er et af gadetræerne blevet påkørt, men det er en forsikringssag.

13. Eventuelt

 • Der er en voldsom renovation i gang i Abildgaardsgade. Håndværkerne fylder og larmer enormt. Ejerne forsøger at få håndværkerne til at ‘rette ind’, men uden resultat. Kommunen og politiet foretager sig intet trods anmeldelser. Hvad gør man?
 • Klima. Hvorfor ikke forsøge at få tilladt solceller på ulige siders tage mod gården?
 • Stort rottecirkus med udgangspunkt under trægulv i en af gaderne. Trædæk er et problem ift. rotter!
 • Trafikgruppen/Ingolf Ibus: Kommunen har lavet en mobilitetsanalyse og konkurrence om trafik-øer. Ingolf forsøger at få vores kvarter – ikke bare Kartoffelrækkerne – ind i disse aktiviteter.
 • Kommunen har tilsyneladende skærpet fokus på ulovlig parkering på havearealer ud mod Øster Farimagsgade – og der er ingen tvivl om at det er ulovlig anvendelse af havearealet jf. lokalplanen.

Bilag: Revideret forslag til vejledning til Lokalplan 115 med markerede ændringer ift. versionen før indkomne kommentarer efter generalforsamlingen i februar 2020, jf. pkt. 7. 

Kommentarer er lukket