Bestyrelsesmøde: Onsdag den 24. juni 2020

Fra bestyrelsen deltog: Anne Christine Dahl Hansen, formand, Wilhelm Marstrandsgade; Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrandsgade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Tilde Steen Dogan, Eckersbergsgade; Birgit Kristiansen, kasserer, Jens Juels Gade; Jesper Linell, næstformand, Wiedeweltsgade;

Afbud: Ingolf Ibus, Webersgade; Martin Holm, bestyrelsessuppleant, Høyensgade; Juan Juul, Abildgaardsgade; Gitte Cassias, Skovgaardsgade;

Gæst: Randi Rix, webredaktør

Mødet afholdtes hos Caroline Wegener Andersen, Høyensgade

Dagsorden mm.

Dirigent: Caroline Wegener
Referent: Jesper Linell
Dagsordenen blev godkendt.

4. Opsamling på generalforsamlingen

Dette var pga. coronasituationen første ordinære bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen i marts; derfor denne store forsinkelse.

a) Byggetilladelser til kælderudgravning. Der blev til generalforsamlingen stillet forslag om at foreningen skal arbejde for krav om byggetilladelse ved kælderudgravning. Iflg. oplysninger fra en anden byggeforening er der pr. 1. januar 2020 sket ændringer i bygningsreglementet. Det skal undersøges om de også gælder kælderudgravning. Gitte Cassias spørges om hun vil være tovholder på sagen [hvilket hun efterfølgende har sagt ja til].

b) Affaldscontainere, forskønnelsesløsninger. Der blev til generalforsamlingen stillet forslag om at foreningen skal arbejde for etablering af forskønnende afskærmning omkring affaldscontainerne i gadeenderne. Imidlertid er der aktuel lovgivning undervejs om at hele landet skal sortere affald i 10 fraktioner. Desuden foregår der i kommunalt regi test af nye æstetiske indretninger i byrum. Begge dele vil sandsynligvis få konsekvenser hos os lokalt. Næstformand Jesper Linell følger sagen.

c. Rettelser til lokalplansvejledningen. På generalforsamlingen og i referatet fra generalforsamlingen opslået på kartoffelraekkerne.dk blev alle opfordret til at komme med rettelser og ændringsforslag til lokalplansvejledningen inden 3. april. Efterfølgende har bestyrelsen fra et medlem modtaget en række forslag til ændringer og tydeliggørelser som eventuelt skal indarbejdes i vejledningen. Gunvor Bjerre og Caroline Wegener gennemgår de indkomne kommentarer og fremlægger forslag til indarbejdelse af relevante ændringer i vejledningen for bestyrelsen. Det skal slås op på foreningens hjemmeside at vi har modtaget ovennævnte forslag til ændringer af lokalplansvejledningen og at der arbejdes på sagen.

Der har været uklarhed om hvorvidt en række ting i lokalplanen faktisk kræver at man skal have magistratens tilladelse til ændringer hvilket blandt andet er relevant i forbindelse med de verserende hegnssager, men fodnoten i lokalplanen til de her nævnte paragraffer synes implicit at fastslå at det skal man.

d. Ajourføring af hjemmesiden som konsekvens af Voldmestergades udtræden af foreningen. Det er stort set sket. Fællesudvalgets oplysninger udestår dog stadig og skal korrigeres. Og Voldmestergade skal opfordres til selv at trawle hjemmesiden igennem og se om der udestår ting der skal rettes.

5. Facebook; bestyrelsens kommunikation eller ikke på facebook

Bestyrelsen erkender at der foregår debatter på Kartoffelrækkernes hjemmeside som relaterer til bestyrelsens arbejde, og bestyrelsen er med rette blevet kritiseret for usynlighed på facebook. Men bestyrelsen vil fortsat ikke kaste sig ind i diskussionen på facebook. Vi vil fremover hurtigst muligt markere at vi er opmærksom på en opstået debat og at vi i den anledning foretager os dette eller hint og/eller henvise til at rejse spørgsmål til gadeformand eller direkte over for bestyrelsen eller til behandling på generalforsamlingen.

6. Status på sager fra Københavns Kommune til HØF

a. Lovliggørelse af hegn. Der er ikke nyt i hegnssagerne (kommunalt påbud om lovliggørelse), se dog pkt. b, bortset fra at bestyrelsens formand har klaget til Planklagenævnet med påstand om at det ikke kan være ejer – altså foreningen – af forhaverne, men bruger – altså den pågældende ejendoms ejer – der i givet fald skal have bøde for ulovlig hegning; endnu intet svar fra Planklagenævnet. Endelig har bestyrelsen kontaktet en advokat til at bistå os i hegnssagerne, men i skrivende stund har vi ikke fået tilbagemelding om han vi påtage sig arbejdet og til hvilken pris.

b. Formanden har været i dialog med en af hjørnehusejerne mod Øster Farimagsgade hvor der er givet påbud om lovliggørelse. Formanden har foreslået ejeren at søge om en løsning med en afskæring af hjørnet ud mod vejen (samme model som alle hegn mod Øster Søgade) for at få startet en dialog med kommunen. Det er vigtigt for bestyrelsen at vi får løst sagen, men det foreslåede er ikke udtryk for at bestyrelsen har en holdning til den konkrete udformning.

c. Orienteringsmøde med kommunen. Kommunen annoncerede inden coronakrisen at de fire husejerforeninger ville blive indkaldt til et orienteringsmøde om lokalplan og byggevejledninger. Det er fra kommunens side understreget at der på mødet ikke kan diskuteres konkrete sager. Men mødet er stadig udsat, og vi har intet hørt om en mulig ny dato. Vi rykker endnu en gang.

7. Skrald og affaldsafhentning

Kommunens Affald&Genbrug har meddelt at der vil blive eksperimenteret med afhentning af haveaffald vha. en kærre som skraldemændene kan bringe sækkene ud til gadeenderne på. Hvis forsøget falder positivt ud, skal der findes et sted hvor kærren/kærrerne kan stå aflåst/lukket inde.

[Efterfølgende: Vores medlem af lokaludvalget Ingolf Ibus meddeler at Københavns Kommune planlægger at oprette flere nærgenbrugsstationer, hvis placering endnu ikke aftalt, men som måske kan være til hjælp vores gode iver med at affaldssortere.]

8. En lokalplansag i Wiedeweltsgade

En beboer har stillet spørgsmål om en konkret ombygning er i overensstemmelse med lokalplanen. Gadeformand Søren Teisen og næstformand Jesper Linell henvender sig til husejeren.

9. Parkering ved hjørnehuse til Øster Farimagsgade

En beboer har klaget over den tiltagende parkering på hjørnegrunde til Øster Farimagsgade. Haverne skal som bekendt opretholdes som haver og må ikke bruges til parkering. Gadeformændene bedes indskærpe dette over for de pågældende hjørnehusejere, og det vil blive nævnt i beretningen til generalforsamlingen at parkering i hjørnehaverne er ulovlig.

10. Nyt fra kassereren

Den omfattende og komplicerede proces med overdragelse af kassererfunktionerne fra afgåede Peter Anderson til Birgit Kristiansen er stort set tilendebragt så arbejdet kan videreføres af Birgit.

Der er ikke udbetalt gadepenge til tre af gaderne pga. uklarhed om modtagerkonti, men det bliver snarest ordnet.

11. Fordeling af administrative opgaver

Peter Anderson var ikke bare kasserer, men også forretningsfører og gammel rotte i bestyrelsesarbejdet (32 år!). Peters afgang fra bestyrelsen betyder at en meget lang række store og små administrative opgaver skal overføres til andre eller nedlægges. Det blev gjort under dette punkt på dagsordenen. Fordelingen vil fremgå at et internt huskenotat til bestyrelsen: hvem gør fremover hvad.

12. Fibia

Den nye foreningsaftale med Fibia for så vidt angår internetdelen, er afsluttet, og den nye aftale trådte i kraft 1. juni, jf. hjemmesiden.

13. Forslag om fælles arrangementer på tværs af gaderne

Punktet udsat til senere behandling.

14. Nyt fra formanden

a. Elbiler. Af et svar fra kommunen vedr. ladestandere fremgår det at el-P-pladser skal være offentlige. Og opsætningen sker på initiativ af private professionelle operatører. Vi vil forsøge at få oplyst hvor mange el-biler der pt. er i Kartoffelrækkerne for at få indtryk af behovet, og vil tage op på generalforsamlingen om der skal arbejdes for opstilling af ladestandere i kvarteret.

b. Fuldmagt til etablering af bislag. Formanden har udarbejdet en standardfuldmagt som indeholder det forbehold at udgifterne til nedrivning af bislag i det usandsynlige tilfælde at forhaverne af kommunen inddrages til anden brug, påhviler husejeren.

c. Uoverensstemmelser mellem matrikelnumre og adresser i påbudssager om hegn. Formanden har skrevet til forvaltningen om umuligheden af at få overblik over påbudssagerne når der er disse uoverensstemmelser og har fået oplyst at de skyldes en fejl i kommunens adressedatabase. Vi skal rette os efter matrikelnummeret og adressen i selve brevet, ikke adresseringen i brevhovedet.

15. Nyt fra gaderne

Der blev udvekslet løst og fast fra gaderne om gademøder, gode stemninger, hyggelige spiseordninger og kommende gadefester – hvis coronasituationen tillader det.

16. Eventuelt

Intet.

Kommentarer er lukket