Gademøde: Mandag 31. januar 2022

Dagsorden

 1. Velkommen til de nye i gaden
 2. Valg af ordstyrer og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Kommentarer til referat af sidste gademøde
 5. Nyt fra husejerforeningen (HØF)
  • Tour de France 01.07
  • Snerydning
  • Elbiler
  • Hegnsager
  • Hjertestarter
  • Kælderudgravning
  • Generalforsamling
 6. Opsamling fra sidste gademøde
 7. Gadens økonomi
 8. Fælles event i gaden og rækkerne
 9. Valg af næstformand og revisor jf. vedtægterne
 10. Nedsættelse af udvalg
 11. Vigtige datoer (fastelavn, St Hans, Loppemarked)
 12. Eventuelt

1. Velkommen til de nye i gaden
Siden sidste gademøde er der kommet nye beboere i nr. 2C, 6, 23 og 26. (se navne i den nys udsendte gade-adresseliste)

Velkommen til gaden!

2. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Asbjørn (WMG16)

Referent: Ulla (ØF45B)

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt om sandkasse.

4. Kommentarer til referat af sidste gademøde

Der var ingen kommentarer til referat fra sidste gademøde.

5. Nyt fra HØF

Gunvor orienterede om arbejdet i udvalget for husejerforeningen:

 • Tour de France 01.07

I forbindelse med afholdelse af Tour de France vil kartoffelrækkegaderne for en stor del være lukket mod Øster Søgade i et par dage. Der kommer besked til kvarteret, når arrangementet nærmer sig. Hold jer orienteret på www.letourcph.dk

 • Snerydning

Gadens beboere er fælles om ansvaret for at rydde og salte gadens midterstykke. Alle beboere skal rydde og salte foran egen indgang og fortov. Bestyrelsen har undersøgt, hvad det vil koste at få ryddet professionelt, men det blev uforholdsmæssigt dyrt.

 • Elbiler

Generelt opfordres beboerne til ikke at opsætte el-udtag fra eget hus. (Det kræver tilladelse fra kommunen – og det er forbudt at trække ledninger hen over fortovet) Der er meget begrænset kapacitet i vores gamle el-net og det kan let få elforsyningen i gadens huse til at bryde sammen. Nyinstallation af kraftigere el-net vil løbe op i 40-50.000 kr pr hus.

Det blev foreslået, at den store forening nedsætter en gruppe, der undersøger mulige fælles løsninger for kvarteret. Gunvor oplyste, at sagen vil blive taget op på rækkernes generalforsamling 28. marts.

Det blev nævnt, at det kan give problemer, hvis flere P-pladser bliver til El-P-pladser, da mange stadig har benzinbiler. Ebbe (WMG19) og Peter (WMG20) tilbød at deltage i arbejdet med ladestandere.

 • Hegnsager mm

Som tidligere nævnt har der været flere sager vedr. hegning og inddragelse af gadeareal ved hjørnehusgrunde. Nogle hjørnehuse i Øster Farimagsgade har udvidet deres forhaver ved at indlemme det skrå hjørne, hvilket ikke er tilladt jfr. Lokalplan 115. De har fået påbud af kommunen om at bringe haverne og hegnene tilbage til den oprindelige udformning. Da forhaverne tilhører husejerforeningen, er det foreningen, der bliver ansvarlig for sagsanlæg mod ejeren, hvis kommunens påbud ikke overholdes. Bestyrelsen arbejder på at få afklaret de pågældende sager.

Der har desuden været en sag, hvor husejer er i gang med en kælderudgravning under hele baggården, hvilket har betydet, at der er etableret nyt vandrør med knæk/bøjninger på forløbet af røret i gården. Dette er husejerforeningens vandrør, og vi har henvendt os via advokat – men uden resultat. Det betyder, at husejeren skal betale, hvis der bliver problemer med rørføring og vandforsyning.

 • Hjertestarter

Der er opsat hjertestarter 3 steder i kvarteret:

På Øster Farimagsgade Skole, ved Abildgårds Gade 9 og ved frisøren.

 • Kælderudgravning

Ved kælderudgravninger er det stadig vigtigt at informere om pligter og rettigheder, når nye flytter ind. Gunvor forsøger at informere nye beboere før de flytter ind og evt. påbegynder udgravning. Der er kommer et afsnit med gode råd for hvordan et forløb kan gribes an Kartoffelrækkernes hjemmeside https://kartoffelraekkerne.dk/praktiske-oplysninger/kaelderudgravning/

 • Generalforsamling

Husejerforeningens ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag 28. marts og alle opfordres til at deltage. Bestyrelsen vil præsentere forslag til ny administration og efterlyser kandidater til posten som kasserer og forretningsfører.

Henrik (WMG39) tilbød sig til posten som kasserer. Gunvor tager det med til møde i bestyrelsen.

6. Opsamling fra sidste gademøde

Der har i gaden været fokus på oprydning af cykler, og der er nu 5 cykler, der ikke har været i brug siden mærkning. Gunvor sender foto af cyklerne til kommunen, og beder dem afhente dem. De er placeret til afhentning på hjørnet mod Øster Farimagsgade.

Det blev foreslået, at lave markering i gaden til parkering af motorcykel og ladcykler.

(Ladcykler må ikke parkeres på midterstykket).

7. Gadens økonomi

Henrik forelagde gadens regnskab. Vi har knap 30.000 kr i kassen.

Vi har brug for at forny de 4 syge træer på gadens midterstykke. Kommunen kan tilbyde et vist antal gratis træer, og Gunvor vil undersøge, om vi kan få del i den pulje. Er det ikke muligt, skal der indhentes tilbud fra anlægsgartner. Det gælder både opgravning af de gamle træer og plantning af 4 nye træer. Bliver omkostningerne større end de midler, gadekassen råder over, var der forslag om, at vi selv står for at grave de gamle træer op og bortskaffe jord og træer.

Jens Peter (WMG12) opfordres til at gå ind i en gruppe, der er ansvarlig for arbejdet.

Vi skal også regne med at bruge gadens midler på at reparere eller udskifte gadebordene og sandkassen. Flere af deltagerne mente, det var muligt at reparere. Arbejdsgruppe blev nedsat: Morten (WMG 14 ), Steen (WMG 25), Ebbe (WMG 19), Asbjørn (WMG 16) og Torsten (WMG 2D).

8. Fælles event i gaden og rækkerne

Der er oplæg fra bestyrelsen til fælles arrangementer, som alle gaderne kan deltage i:

 • Fodboldturnering
 • Luciaoptog for børn
 • Oplæg om børnebøger
 • Foredrag/rundture om kvarterets historie
 • Musikalsk aften i rækkerne
 • Rundvisning på Den Hirschsprungske Samling / Statens Museum for Kunst
 • Lokal historie
 • Fælles vinklub i rækkerne
 • Fælles picnic f.eks. til Sct. Hans
 • Udvide madklub til alle rækkerne
 • Fælles Sankthansbål
 • Fælles oprydning ved søerne efter nytår
 • Kåring af den flotteste forhave
 • sangkor for alle rækkerne á la Potatis Boys

Forslaget kommer op på Generalforsamlingen, hvor frivillige tovholdere opfordres til at melde sig.

9. Valg af næstformand og revisor jf. vedtægterne

Næstformand: Ulla (ØF 45B)

Revisor: Poul (WMG 27)

10. Nedsættelse af udvalg

 • Vedligeholdelsesudvalget blev genvalgt

Ebbe (WMG19) indkalder

 • Gadefestudvalget (gadefest 3. lørdag i august – dvs 20.08)

Marie (WMG2D) indkalder

 • Forskønnelsesudvalg

Lise (WMG35), Birgitte (WMG18), Jens Peter (WMG12) + suppleant Poul (WMG27)

 • Redigering af gadeliste

Lars (WMG18)

 • Web-redaktør Randi (ØS60) har tilbudt at tage sig af den lokale del af web-arbejdet

11. Vigtige datoer

Fastelavn 27.02

Husejerforeningens generalforsamling 28.3.

Sct. Hans 23.06

Gadefest 20.08

12. Eventuelt

 • Pap-container bugner – husk at folde papkasser sammen, så de optager minimal plads.
 • Fodring af fugle frarådes af hensyn til rotteplage
 • Galleri i nr 9 finder sted 7. maj, hvor Christine udstiller egne værker.
 • Opfordring: Børne – og bedsteforældre bedes huske at rydde op og lukke sandkassen efter brug, så der ikke kommer katte i sandet.

Kommentarer er lukket