Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 22. marts 2022

Tilstede: Jens Haldager, Rasmus Fehrmann, Lars O. Mortensen, Gitte Cassias, Helle Brøns, Per Laureng.

Fraværende med afbud: Ingolf Ibus, Jesper Linell, Ulrik Netterstrøm, Gunvor Bjerre, Caroline Andersen.

Dagsorden for mødet.

 1. Den praktiske afvikling af generalforsamling.
  • Lokaler. OK v. JL
  • Indskrivning. GB og GC
  • Øl og vand. JL
  • Opstilling af borde og stole og test af mikrofon. Bestyrelsen fra kl. 18.00
  • Ordstyrer. Forslag: Søren Plomgaard – Er aftalt med Søren – JH
  • Stemmetællere. Forslag: GB, HB, PL
  • Oprydning efter mødet. Alle
 2. Generalforsamlingens dagsorden
 3. Ny kasserer
 4. Forslag fra medlemmerne
 5. Kort om hegnssager
 6. Andre sager
 7. Mødeplan for 2022
 8. Eventuelt

Ad 2. Vi gennemgik dagsordenen punkt for punkt. 1) JH byder velkommen. 2) Til hvervet som dirigent foreslås Søren Plomgård. 3) Dirigenten forestår dette. 4) JH aflægger beretning sammen med Rasmus Fehrmann – (er udsendt til medlemmerne). 5) BC forelægger regnskabet (ligeledes udsendt). 6) JH redegør for bestyrelsens overvejelser vedr. kasserer og forretningsfører. 7) RF redegør for Aktivitetsudvalget (ideliste udsendt). 8) Forslag vedr. gadernes rådighedsbeløb behandles under pkt. 9. 9) JH fremlægger bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 2022 (udsendt) og Lars og Ulrik redegør for årsag til eventuel stigning af gadebidrag. 10) Valg af næstformand (Rasmus Fehrmann genopstiller), kasserer (Henrik Amfeldt opstiller) og revisor (Ole Gade Lorentzen genopstiller).

Ad 3. Ny kasserer. JH har talt med Henrik Amfelt i flere omgange, og han beskrives som det oplagte emne til kassererposten: relevant uddannelse, stor erfaring inden for økonomi – i realiteten overkvalificeret, uden at det skal bekymre os.

Ad 4. LOM og UN har stillet forslag om en genoptagelse og færdiggørelse af bestyrelsens tanker om en opdeling af de opgaver, der tidligere blev varetaget af Peter Anderson. Skitsen til de to adskilte funktioner tænkes behandlet af den nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen – gerne i samarbejde med de kandidater, der måtte melde sig til posten som forretningsfører. Når dette arbejde er fuldført, vil bestyrelsen være bedre kvalificeret til at forholde sig til den faktiske og nødvendige honorering (rammebeløbet i årets budget er indtil videre tentativt). Der er forslag fra to gader om forøgelse af gaderådighedsbeløbet med 50%. Den samlede forøgelse vil udgøre ca. kr. 34.450. Forud for en diskussion og eventuel tiltrædelse af dette forslag ønsker bestyrelsen, at behovet drøftes på generalforsamlingen med tilkendegivelse fra de enkelte gaderepræsentanter, om behovet og en vejledende afstemning blandt de fremmødte medlemmer under punkt 9: bestyrelsens forslag om kontingent og budget. Budgettet er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen i uændret form, og de ovenstående forslag er ikke udsendt, da materialet til udsendelse allerede var trykt.

Ad 5. Bestyrelsen drøftede antal og status af hegnssagerne.

Ad 6. Bestyrelsen er opmærksom på, at opsparingen til fornyelse af vandledning i Webersgade i 2021 var negativ. RH kunne referere fra møde i Webersgade om sagen, at der alternativt kunne blive tale om låntagning med efterfølgende afdragsordning. Desuden blev det på mødet på baggrund af research fra en beboer i gaden oplyst, at Hofor har tilbudt tilslutning til eksisterende vandledning, der forsyner karresiden af Webersgade. Der er således tre forskellige løsninger, hvis kvalitet og pris vil indgå i de videre drøftelser: a) fornyelse af eksisterende HØF-vandledning, b) tilslutning til vandledningen i Wiedeweltsgade, og c) tilslutning til karresidens vandledning jf. Hofors tilbud. Arbejdet hermed fortsætter i Webersgade, som henvender sig til HØF efter behov.

Ad 7. JH fremlagde flg. mødeplan for 2022: 25.4., 13.6., 22.8., 14.11. (julemøde) og 16.1.2023 med forudgående forretningsudvalgsmøder 1 uge forinden.

Ad 8. Om elladerforholdene. Bestyrelsen fastholder fortsat at henstille til husejerne ikke at opsætte ladeinstallation på de enkelte huse. Et egentligt forbud har bestyrelsen ingen mulighed for eller myndighed til at fremsætte eller opretholde. Om snerydningspligt. Husejere med ejendom ud til midterstykkerne er forpligtet til at snerydde til midten af gaden, mens husejere med ejendom til evt. fortov har pligt til at rydde fortovet.

Referent: Per Laureng, d.24.3.2022

Kommentarer er lukket