Gademøde: Mandag den 1. marts 2010

Mødet blev afholdt på Café Delish i Lundsgade, hvor vi indledte aftenen med fællesspisning.
Ca. 28 beboere deltog i mødet.
Referent: Gunvor (13)

Orientering fra den store gadeforening
(Husk generalforsamlingen d. 22. marts i Esajaskirkens Krypt.)

Webersgades optagelse i foreningen: (Tilføjelse efter gademødet:) Optagelse af Webersgade i den store forening er stort set på plads, der resterer kun mindre justeringer, som vil blive forelagt på generalforsamlingen d. 22.3.10.

Gadereparationer. Den nyeste gadereparation har ikke været tilfredsstillende, f.ex. ud for nr 2C og et af ”bumpene” i WM.

Bog. Den længe ventede bog om rækkernes historie er lige på trapperne. Hvert hus får et ex og gadeformændene får et antal ex. som kan uddeles til nytilflyttere.

Forsikring. Et forsøg på at lave en fælles husforsikring for alle i rækkerne er faldet til jorden. Det var ikke muligt at finde en tilfredsstillende lav pris.

Jubilæum. I 2015 har byens byggeforeninger (Musikerbyen, Kartoffelrækkerne, Carlsberg m.fl.) 150 års jubilæum. Det skal markeres både festligt og med et mere vedvarende tiltag. Foreløbig er der forslag om at opføre et antal vindmøller (f.ex. i Øresund), der kan producere så meget strøm, som de samlede byggeforeninger bruger. Altså en form for bæredygtigt elforbrug.

Aviscontainere. Foreningen har indsendt en klage til kommunen over tvangsopstilling af aviscontainerne ved Øster Farimagsgade – under henvisning til, at det er private gader.

Energiudvalg. Rækkerne er kommet med i en forsøgsordning, som Teknologisk Institut, Miljøpunkt Østerbro og Københavns Energi har sat gang i. Oplægget lige nu er, at man vil forsøge at lave nogle standardløsninger for energiforbedring af byggeforeningshuse og lign. bebyggelser.

1. møde mellem parterne foregår i indeværende uge, hvor rammerne for samarbejdet vil blive aftalt. Vi vil derfor spørge om der er husejere der vil lægge hus til en besigtigelse og efterfølgende analyse. Det kræver ikke andet end at få besøg af nogle teknikere der gennemgår huset, stiller spørgsmål om vaner og adfærd. Til gengæld får man gennemgået sit hus og har dermed et rigtigt godt udgangspunkt for at vælge om man vil udføre de forslag om energiforbedringer der bliver resultatet af gennemgange.

Derfor: Er der nogen, der vil lægge hus til en uforpligtende energi-gennemgang? Der er som nævnt kun fordele ved at lægge hus til: Henvendelse til Ebbe (19).

VVS og energi. Foreningen vil forsøge at engagere en VVS tekniker, der kan tilknyttes gaderne og give gode råd og hjælp med ens tekniske installationer, især på fjernvarmen. Man er også igang med at arrangere et foredrag om, hvordan man kan nedsætte husets energiforbrug, f.ex. hvordan man kan slippe for at betale strafafgift for utilstrækkelig nedkøling af returvandet fra fjernvarmeværket.

Energi i gaden
Ebbe har uddelt nogle skemaer, hvorpå man kan anføre sit forbrug af el, gas, varme og vand. Det skal give et overblik over vores forbrug. Alle opfordres til snarest at udfylde dem og aflevere dem i nr. 19. Er det uddelte ex. blevet væk, kan nye rekvireres hos Ebbe (19)
El er den største energisluger. Gå ind på www.elsparefonden.dk og få gode råd til, hvordan du kan nedsætte dit forbrug.

Poul (27) foreslog, at man tjekkede sit basisforbrug af el og vand ved at aflæse, hvor meget man brugte om natten på f.ex. køle/fryseskabe, standby-lys m.m. dryppende vandhaner/toiletter.

Fjernvarmeanlæggene
blev installeret i 1989. Flere unit’er er rustet igennem og andre er utætte. Alle opfordres til at tjekke sin unit fra tid til anden, f.ex. om der er noget, der drypper.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside er en af de bedst vedligeholdte i rækkerne. Husk at melde ændringer i tlf, mail etc. til Lars.

Forslag om at genoptage uddelingen af ”guldkartoflen” til den gade, der har den bedste hjemmeside.

Gadereferater sendes ud med mail. De der ønsker ”hardcopy” kan få det hos formanden (19).

Snerydning
Husk at rydde ud til midten af gaden. Det anbefales ikke at smide sneen i forhaverne. Kan give oversvømmelser i kældrene. Forslag om at lave større ”fælles-snebunker”, til glæde for parkeringen.

Fælleslokale
Enighed om at sende dagsordenforslag til generalforsamling i den store gadeforening om at leje et fælleslokale til brug for gademøder, bestyrelsesmøder m.m.

Hvidbog om gadefest
En elektronisk ”bog” med praktiske oplysninger til brug for gadefesten er under udarbejdelse. Ligger i inde med indkøbslister m.m., bedes de afleveret til Gunvor (13).

Gadefestudvalg
Helene (16), Gunvor (13) og Dorte (9) sidder i initiativtagende gadefestudvalg.

Rotter
Efter at kloakken i nr. 17 er repareret er der ikke observeret rotter i gaden. Opdager man nogen, skal det straks meldes til Ebbe (19) eller Jens Peter (12).

Parkeringsbåse
Ved arbejdsdagen i juni (eller måske allerede ved gadefejningen i april) vil der blive malet striber ud for indgangene til ulige numre.

Vigtige datoer
Gadefejning 18. april, arbejdsdag 6. juni, Gadefest 21. august, efterårsgademøde 4. oktober, fejning og lystænding 21. november.

Økonomi
Kassereren – Mads (2C) – redegjorde for årets regnskab. Vi har p.t. ca 17.000 i gadens kasse.

Forslag til, hvad vi kan gøre for gadens forskønnelse og tiltag til glæde for voksne og børn efterlyses.

Flere (fantasifulde?) ideer blev luftet:
– understel til bordtennisbordet
– små nye træer i plantekasserne, evt. nye kasser
– badmintonnet
– badebro
– vandcykler
– robåd
– sauna

Meld ind til Ebbe (19) med flere ideer.

Eventuelt
Der var stor utilfredshed med mængderne af ”døde” cykler i det fælles stativ ud for nr. 41. Stativet er KUN for ”aktive” cykler – og formandskabet finder frem til en måde at sanere stativet frem til næste gadefejning (med efterfølgende storskrald). Allerede nu opfordres folk til at fjerne cykler, de ikke bruger. Forslag om helt at fjerne stativet, da det ikke fungerer efter hensigten.

Vel mødt til generalforsamling d. 22. marts 2010

/Formændene i gaden,
Jens Peter, Ebbe og Gunvor

Kommentarer er lukket