Referat af gademøde i Høyensgade, 28. februar 2019

Her følger en kort gengivelse af årets gademøde præget af en hyggelig stemning, god orientering og livlig meningsudveksling.

Fremmødte beboere i gaden er
Mia, Mogens, Louise, Susanne, Tina, René, Hanne, Martin, Pernille, David, Nicolaj, Jens, Caroline, Jacob, Dorthe, Jens, Signe.

David (11) påtager sig opgaven som referent.

Jens (13) vælges som ordstyrer og introducerer mødets dagsorden.

Nyt fra formanden
Caroline (6) gennemgår som gadeformand såvel højdepunkter fra det forgangne år som aktuelle emner i overskriftform, herunder:

 • Svend-Åges 90 års fødselsdag fejret af gaden. Flere af os har stadig billedet på nethinden af en storsmilende fødselar, der står med blomster i døråbningen.
 • Sommerfesten var endnu en gang en succes. Formandens tale var denne gang i den blide ende. Vi har udsigt til en skarpere en af slagsen til sommerfesten 2019.
 • Generelt opfordrer formanden til, at vi udover sommerfesten tager initiativ til flere aktiviteter og tiltag, nu hvor gadekassens økonomiske råderum giver mulighed for det.
 • Der er en god del gæster i gaden, hvilket giver anledning til utilfredshed pga. støj på midterstykket, uhensigtsmæssige eller ligefrem generende parkering af biler. Det er nødvendigt at tage hensyn til beboere, når man udlejer til bl.a. turister. Der stilles forslag om, at vi udarbejder en husorden, som bl.a. husejere giver til deres udlejningsgæster.
 • Parkering giver løbende udfordringer for gadens beboere. Formanden henstiller til, at vi husker, at vi bor tæt og derfor er nødt til at tage hensyn til hinanden. Punktet understreges af Renés eksempel, hvor han bankes op af sengen en nat og får en bøde af politiet for uforvarende at have parkeret uden for striberne og foran indgangen til et hus.
 • Formandens opfordring er således at videreføre den gode stemning og generelle hensyntagen i gaden: Tænk over at tage hensyn til hinanden og mind hinanden om det på den sædvanlige venskabelige måde, der kendetegner Høyensgade.

Herefter lægger formanden op til aftenens næste punkter og forslag:

HØF – Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade
Formanden giver et kort oprids af strukturen for husejerforeningen og opgaven i at give gensidig løbende orientering mellem de enkelte gadeforeninger og husejerforeningen om, hvad der foregår, fx etablering af vejbump, mv.

Det emne, der fylder mest, er en verserende debat om, at Københavns kommune har påtalt et enkelt hjørnehus’ udvidelse af tilhørende have og krævet, at hegnet bliver trukket tilbage i overensstemelse med lokalplanen. Men kommunen har ikke påtalt det generelt for alle hjørnehuse i Kartoffelrækkerne, hvor det over årene er blevet almindeligt at udvide.

I den forbindelse peger formanden på problemet i, at den tilhørende Facebook-debat langt fra i alle tilfælde afspejler fakta. Det er hendes forventning, at emnet vil blive debatteret på den kommende HØF generalforsamling 25. marts.

Der er blandt aftenens mødedeltagere interesse for at høre mere om emnet og debattere det, herunder HØF’s rolle. Formandens pointe er bl.a., at HØF forholder sig faktuelt til forespørgsler om regler og lokalplan men ikke af egen drift tager initiativ til påtaler, da det ikke er HØF’s rolle. En af mødedeltagerne præsenterer synspunktet, at det godt kan opfattes som unødvendig indblanding fra HØF’s side, når det kan siges at være blevet kutyme for hjørnehusene at inddrage hele hjørnet i ejendommens område.

Ordstyrer Jens fortæller, at skillelinjen for, hvad en ejendom må og ikke må, er lokalplanen i 1988. Herefter skal tilpasninger enten følge lokalplanens bestemmelser eller ejendommen skal fastholdes præcis som før lokalplanens tilblivelse. Laver man som ejer ændringer uden at videreføre den hidtidige udformning, er man således forpligtet til at følge lokalplanen. Heri ligger det juridiske grundlag, som kommunen baserer sit krav på.

Opfordringer fra gademødets deltagere i den forbindelse:

 • HØF bliver mere udfarende, måske så lokalplanen bliver almindeligt læsestof; til trods for udfordringen ifølge formanden i at Københavns kommune er svær at få klare svar fra, og at det tager lang tid at få svar.
 • HØF kommunikerer hvilken rolle de spiller, således at forventninger om dette bliver afstemt.
 • Husejere orienterer sig på HØF’s hjemmeside om, hvilke regler der gælder.
 • Vi undlader at bidrage til usaglig debat på fx Facebook men forholder os til fakta samt følger formandens opfordring til at komme til generalforsamling i HØF.

Regnskab 2018
Udover regningsbilag, der er svære at tyde, fortæller Jacob (21), om finansiel god ro og orden. Gadens kasserer opfordrer til, at vi gør brug af midlerne, og at gadens beboere tager initiativ til konkrete arrangementer.

På den praktiske side forsøger Jacob i øjeblikket at få ført Høyensgade gadekassen tilbage til en selvstændig konto. Han håber, at det i samarbejde med formanden kommer i stand i løbet af foråret.

Der er ingen spørgsmål til kassereren. Regnskabet godkendes. Jakob sender regnskabet til formanden.

Forslag til vedtægter for Høyensgade
På baggrund af tidligere forslag om, at vi fastlægger rammerne for, hvordan forskellige ting foregår i vores fællesskab, har Jens (13) udarbejdet et køreklart forslag til vedtægter for gadeforeningen. Det handler dels om nogle almindelige regler og ikke mindst om, hvilke opgaver vi har i gadens fællesskab, og hvordan vi omgås hinanden.

Inden de vedtægter, som Jens har udarbejdet, på mødet bliver besluttet af de fremmødte, kommer der forslag om tilføjelser:

 • Vi bidrager til fælles arrangementer for gadens beboere, eksempelvis sommerfest (Nicolaj); tilføjes
 • Vi vælger en suppleant for formanden med henblik på repræsentation i husejerforeningen (Martin?); tilføjes
 • Vi forpligter os til at holde fællesområderne ryddelige, fx haveaffald, legetøj, containerafsnittet (Nicolaj); tilføjes. Karoline indskyder, at der er dialog i HØF om mere æstetisk udformning af områderne. Der arbejdes på sagen.

Jens (13) rejser spørgsmålet, hvorvidt det er gadeforeningens opgave at sørge for snerydning. Dvs. den nuværende praksis, hvor beboerne i det store hele sørger for snerydning, fortsætter, men at det reelt gadens ansvar, at det sker. Det svarer til den nuværende formulering i de foreslåede vedtægter, og der er tilslutning til dette.

René rejser spørgsmålet, om der ved afstemninger er en stemme pr. matrikel eller en pr. husstand. En stemme per matrikel fastholdes.

Vedtægterne vil blive tilpasset med tilføjelserne og lægges på gadens hjemmeside.

Mens vi nyder den dejlige kage, som Dorthe har bagt (Tak!), går vi videre med flere forslag.

Legehus
Louise (22) stiller forslag om legehus i gaden. Efter gennemgang af et let overskueligt oplæg, herunder med tre mulige placeringer, argumenterer Louise for, at et legehus i gaden vil være gavnligt for familier med børn og børnebørn samt deres gæster. Desuden vil det have en gavnlig effekt på trafik og fart. Endvidere at det vil være muligt at samtænke fx sandkasse eller andre muligheder med et legehus.

Omkring bordet drøfter vi udfordringer ved forskellige placeringer, herunder fri passage for brandslukningskøretøjer, risiko for blinde vinkler for trafikanter, overvejelser om skygge vs. sol, risiko for opdeling af midterstykket, placering af bordene, mv.

Ikke alle i gaden er på nuværende tidspunkt tilhængere af, at vi etablerer et legehus. Vi kan dog konkludere, at der er almindelig stemning for at gå videre med det, og at det i det videre arbejde er vigtigt, at der tages nøje hensyn til placering og andre forhold.

Vi vedtager et hurtigtarbejdende udvalg, der skal komme med konkret forslag, som vi tager stilling til på et kommende gademøde: Louise (tovholder) og Dorthe.

Kursus i hjerte-lunge-redning
Hanne (9) stiller forslag om, at de, som ønsker det, deltager i gratis kursus for 10-15 mennesker, der uddannes af Giv-Liv. Hanne tager initiativ.

Under dette punkt talte vi også kort om placering af hjertestartere i området samt om smartphone-apps til førstehjælp. Find evt. appen Trygfonden Hjertestart på Google Play og App Store. Den giver både kort instruktion i hjerte-lunge-redning/førstehjælp og placering af hjertestartere i nærheden af hvor du er.

Smart kommunikation i gaden
Email-lister giver udfordringer og er ofte mere til besvær end papir, når vi skal sende invitationer og beskeder ud til alle. Desuden går digital kommunikation uden om nogle af gadens beboere.

Snakken omkring bordet udmundede i følgende forslag, som alle opfordres til at tage med i sine overvejelser fremover:

 • Foretag jævnlige opdateringer af email-lister. Mogens (34) vedligeholder listen.
 • Brug en Facebook-gruppe, som også vil kunne fremme den “sociale kommunikation”. René opretter gruppe og inviterer.
 • Brug Google Groups (gruppe-mail), der nemmere kan håndtere vedligeholdelse af mail-liste.
 • Brug papir når det giver bedst mening.
 • Kombiner Facebook og omdeling af papir samt opslag i gadeskabet; en både-og-løsning.

Fastlæggelse af datoer for sociale arrangementer

 • Fastelavn søndag d. 3. marts kl. 11 – med boller fra vores lokale bagermester 😋
 • Gadefejning 24. marts kl. 15.00
 • Loppemarked i Kartoffelrækkerne 15. juni
 • Sommerfest 10. august, Udvalg: René, Dorthe, Hanne, Louise
  • På mødet aftaltes 17. august, men efter mødet er det konstateret, at pølse-teamet og andre bærende kræfter ikke har mulighed for at deltage denne dato. Derfor foreslår formanden opbakning til 10. august
 • Løvfaldsfejning 27. oktober
 • Lystænding mandag 2. december
 • Nytårskur foreslået 1. januar; Ansvarlig kunne være dig!

Eventuelt

Fibia
Tina (12) spørger til andres erfaring med Fibia internet, da wifi-dækningen er meget ringe og ustabil; vi drøfter vores erfaringer. Der kommer råd om brug af flere routere og wifi-forstærkere.
Jakob (21) kender en kyndig, som mod betaling kan vejlede og installere løsninger.

Støjende børn tidligt om morgenen i weekenderne
Pernille (11) opfordrer til omtanke af hensyn til de beboere med soveværelser ud til gaden.

Hjemmesiden
Caroline (6): Husk at Kartoffelrækkernes hjemmeside har meget og nyttig information, herunder Høyensgades egen hjemmeside.

Takt og tone
Nicolaj (24): Der er ønske om at få retningslinjer for gadens beboere og deres gæster inkl. lejere med henblik på, at vi tager hensyn til hinanden.

Vi afrunder herpå gademødet og glæder os det spirende forår og til de mange timer og dage i fællesskab, som året byder på i Høyensgade.

Kommentarer er lukket