Gademøde: Tirsdag den 20. Februar 2018

Bordings Friskole, Øster Søgade 88, kl. 19.30 – 21.00

Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer – Poul
Referent – Ulla

Godkendelse af referat
Referat fra gademøde 06.11.17 blev godkendt.

Valg til formandskabet
Iflg. vedtægterne skal næstformand og revisor vælges i lige år:
Næstformand – Ulla
Revisor – Poul

Nyt fra formanden

 • Der afholdes generalforsamling i husejerforeningen HØF 19. marts 2018 kl. 19 på Bordings Friskole. Materiale til mødet er husstandsomdelt. Deadline for forslag er 3 uger før. Mød gerne talstærkt op.
 • Gunvor refererede fra HØF bestyrelsesmøder:
 • På mødet er Anne Kristine på valg.
 • Der vil komme kontingentstigning, da der skal bruges midler til bl.a. udbedring af ødelagte render/kantsten, en sag der kan koste omkr. 150.000 kr. Kontingentet stiger fra 750 til 1000 kr årligt. Der har ikke været kontingentstigning i over 15 år.
 • Vedr. affaldssortering kan man dele container med sin nabo. Eksempelvis er der flere steder, hvor 2 huse er gået sammen om container til organisk affald og container til restaffald, hvilket betyder, at man kun har én container stående i forhaven. Nye ordninger skal meldes ind til kommunen. Gunvor giver besked om, hvornår man kan foretage ændringer. Det er stadig frivilligt, om man vil være med i bioaffaldsordningen.
 • Gunvor henstiller til, at affald kommes i de store gadecontainere og ikke stilles ved siden af containerne. Der vil blive stillet en beholder til batterier ved de store containere.
 • Det blev drøftet, om man kunne bestille en fælles stor container til bio-affald, men forslaget blev ikke støttet, da store mængder organisk affald meget nemt vil skabe lugtgener om sommeren.
 • Håndbog for Kartoffelrækkerne er snart på vej. Vil ligge digitalt på hjemmesiden.
 • På generalforsamlingen i HØF skal det diskuteres om en hjertestarter skal installeres i rækkerne. Den skal placeres i et varmeskab udvendigt på mur et sted, der er tilgængeligt 24/7. Hjertestartere i området kan desuden findes via mobil app (112 App).
 • Det årlige loppemarked i Øster Farimagsgade afholdes 16. juni. Gunvor orienterede om, at der muligvis skal betales stand afgift, som man betaler på andre loppemarkeder i det offentlige rum. Der kommer nærmere besked, når vi ved mere.
 • Radonundersøgelser har været drøftet. Man kan finde oplysninger på nettet vedr. tilbud om radon måling af den individuelle bolig. Tidligere undersøgelser i rækkerne har vist, at der som regel ikke er problemer med radon, hvis man har kælder.

Cykler
Vi har ved gennemgang af gadens cykler fundet i alt 6 ’døde’ cykler, som nu er blevet hentet af Københavns politi.

Kommunikation/Hjemmeside/Nyhedsbrev
Hjemmesiden er blevet rigtig flot og bliver rost. Vedr. nyhedsbrev vedtog man at alle i gaden bliver tilmeldt via listen. Hvis man ikke er interesseret, skal man selv gå ind på hjemmesiden og melde fra.

Gadens økonomi
Gadens beholdning er på 28.230,76 kr. Steen har oprettet en konto som foreningskonto, så der ikke bliver problemer med personafhængighed.

Planer for Østersøgade
Indre bys lokaludvalg har forslag til en supercykelsti langs Østersøgade. Der har tidligere været forslag om rekreativt område ved søfronten. På mødet blev drøftet forslag til ensretning af trafikken eller helt bilfrit område for Østersøgade fra Sølvgade til Østerbrogade, og det planlægges drøftet med lokaludvalget/ Københavns Kommune. Fordelen vil være en fredeliggørelse af trafikken og mulighed for at skabe et aktivt, rekreativt område ned mod søbredden. Ulempen kan være en øget trafik i Øster Farimagsgade.

Fastlæggelse af datoer

 • Forårsgadefejning søndag d. 22. april (haveaffald afhentes 26. april)
 • Reparationsdag inkl. skift af sand i sandkasse 16. juni
 • Gadefest 3. lørdag i august – i år 18. august
 • Efterårsgadefejning og lystænding søndag 25. november (1. søndag i advent er 2. december). Det blev i den forbindelse besluttet, at gadens lyskæder bliver slukket i slutningen af marts, når sommertid starter.

Valg af medlemmer til udvalg

 • Gadefestudvalg: Lars (ØS 60), Gunvor (13), Andreas (3)
 • Reparationsudvalg: Asbjørn (13), Ebbe (19), Poul (27), Asbjørn (16), Henrik (37), Jens Peter (12). Andre er meget velkomne til en hyggelig dag.
 • Legehusudvalg: Klaus, Marie
 • Gadens forskønnelse / bedekonerne: Birgitte O, Birgitte H, Hanne, Maiken, Gunvor og Lise

Eventuelt
I forbindelse med fødselsdagsfest i ØSG 60 vil Lars og Randi gerne låne gadens telt. Der var på mødet positiv stemning for lån af teltet. Randi giver nærmere besked om festforberedelserne.

Asbjørn rejste spørgsmål om, hvordan vi kan få flere til at møde op til gademøderne. Det vil f.eks. være oplagt, at flere børnefamilier deltager, da der ofte er spørgsmål, der handler om forhold for gadens børn.

Der blev stillet forslag om f.eks. forårsfejning, der kan slutte af med fælles spisning. Eller at gademøder lægges på en lørdag formiddag eller andre tiltag. Ulla og Gunvor forsøger at finde et lokale, hvor man f.eks. kan lave fællesspisning.

Madklubben er nu aktiv, og der er stadig mulighed for tilmelding til fælles spisning, hvis flere er interesseret i at være med. Nye medlemmer ”aktiveres” efter ferien, da en plan allerede er lagt for foråret. Meld jer til Ole (2A) eller Andreas (3).

Ulla (ØFG 45B)

Kommentarer er lukket