Gademøde: Torsdag den 16. marts, 2017

Fremmødte: Husejere fra numrene 6/8, 18, 30, 46, 46 og 50

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Forslag om at etablere nye vandrør og drøftelse og vedtagelse af finansieringsmodel
 5. Skik og brug samt håndbog for byggeprojekter i Kartoffelrækkerne
 6. Regnskab – Fremlæggelse og godkendelse
 7. Valg af gaderepræsentant til HØF’s bestyrelse
 8. Valg til gadeudvalget:
  1. Valg af næstformand, Knut Humlevik, nr. 18
  2. Valg af kasserer, Moritz Schramm, nr. 30
  3. Valg af suppleant
  4. Valg af revisor, Ingolf Ibus, nr. 36
 9. Evt.

Ad 1)
Grundet begrænset fremmøde blev der ikke fundet behov for en dirigent. Referent blev Lars Hulvej, nr. 34.

Ad 2)
Se bilag A.

Der var interesse for roser til husene fra flere. Bliver taget op med Miljøpunkt Indre By.

Spørgsmål om vi kan få en uafhængig organisation som Miljøpunkt Indre By til at måle støj- og forureningsbelastning fra trafikken. Dette bliver taget op med Miljøpunkt Indre By.

Ad 3)
Ingen indkomne forslag.

Ad 4)
Vi har en opsparing på omkring 200.000 hos HØF til udskiftning. Et løst estimat er omkring 600.000 for udskiftning af vandrør til alle huse. Vi sparer i øjeblikket 2.000 op pr. hus om året, men der var bred interesse for at få skiftet vandrørene så hurtigt så muligt, gerne i 2017 (dog først til efteråret for at undgå, at haverne skal graves op i sommerperioden).

Bestyrelsen afstemmer med Voldmestergade (der også skal skifte vandrør), om vi kan få et samlet tilbud med deraf følgende mulighed for rabat. Efter at tilbud er indhentet, vil bestyrelsen derefter komme op med forslag til finansiering (engangsbeløb pr. hus; lån, der afdrages over en årrække eller en kombination), der skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Ad 5)
HØF har et udvalg, der skal komme med en ny håndbog for Kartoffelrækkerne, inkl. skik og brug for byggeprojekter. Der var et ønske, om at se materialet før vi kan tage stilling til det. En håndbog med tips og tricks kan være nyttig for folk, der ønsker at bygge om.

Ad 6)
Se bilag B.

Regnskabet blev gennemgået og er blevet revideret uden kommentarer. Regnskabet blev vedtaget af generalforsamlingen og kassereren fik godkendelse til at lukke evt. overflødige konti.

Regnskabet inkluderer afskrivninger af gadebidrag fra 2012. Det har tidligere været uklart, om vi ville få overført disse penge af HØF, men HØF har meddelt, at de alle er brugt, blandt andet til jubilæumsbogen, hvorfor beløbet på 3.000 kroner er afskrevet i regnskabet fra 2016.

Ad 7)
Ingolf blev genvalgt.

Ad 8)
Alle blev genvalgt. Der var ingen, der stillede op til posten som anden suppleant, der derfor står tom.

Ingolf Ibus, nr. 36, fortsætter således som formand og Alexander Plank-Nielsen, nr. 50, fortsætter som suppleant.

Ad 9)
Bestyrelsen arbejder videre for at finde pris for at få rengjort fortovene med jævne mellemrum.

Bilag A – Formandens beretning
Jeg har nævnt det før, men det har så stor betydning, at jeg vil nævne det igen. Vores Kartoffelrækkehuse og vores gade er på flere måder anderledes en de andre Kartoffelrækkegader. Vores betingelser skiller sig ud og vi har særlige udfordringer.

Vi har al trafikken ud af i byen i vores ”forhaver”. Dette bevirker, at vi ikke opholder os særligt meget på gaden, og vi har ikke noget fællesareal, hvor vi kan mødes socialt. Dette bevirker også at vi har flere fælles interesser med genboerne og højhusene omkring trafikforhold. Men der er også modsatrettede interesser i forhold til at få trafikken længst væk fra vores huse.

Omkring trafikforhold arbejder vi fælles i Trafikforeningen Webersgade, hvor vi gør vores indflydelse gældende i Indre By Lokaludvalg for at begrænse trafikken og dens sundhedsskadelige virkninger.

En anden ting der adskiller os fra de andre gader er de mange ikke boende husejere. Der er stadig 6 husejere der ikke bor i gaden, inkl. et tomt dødsbo.

Butikker og erhverv i rækkens huse gør også at gaden skiller sig ud.

Af disse grunde har vi derfor ikke det samme sociale grundlag eller samlingssted. Vi kan være med når der er gadefest i Wiedeweltsgade (tak for det) og når der er loppemarked i Øster Farimagsgade.

Det gør det også sværere at være sammen om noget fælles i gaden, f.eks. forårsrengøring. Der er stadig behov for at vores fortov ser ordentligt ud. Derfor opfordres alle til at holde deres del af fortovet.

På sidste års gademøde var der stemning for at vi brugte penge til at få fortovet gjort rent ved at betale os fra det. Bestyrelsen blev pålagt at undersøge hvilke muligheder der kunne være og hvad det ville koste. Vi er ikke kommet videre med disse undersøgelser. Hvis der stadig er stemning herfor må den nye bestyrelse arbejde videre med idéen.

Vandrør
I årets løb er der gået hul på en stikledning fra hovedvandrøret og ind til et af husene. Husets forsikring dækkede herfor undtagen en selvrisiko, som blev dækket af opsparingen på vandrørskontoen. Så der har kun været en mindre udgift fra opsparingen.

Til gengæld har der i Voldmestergade, der står i samme situation som os med uudskiftede gamle vandrør, været flere skader og en del udgifter til udbedring. Det er ikke kun skaderne og udgifter til udbedringm der skaber problemer, men også oversvømmede kældre.

Voldmestergade vil derfor arbejde på at få udskiftet deres vandrør nu.

Der er et punkt på dagsordenen omkring vandrørsproblematikken.

Begrønning
Der er flere muligheder for at få mere grønt til gaden. Københavns Kommune støtter op omkring der bliver plantet flere træer i byen, og har bedt om at der bliver udpeget egnede steder. Her har vi peget på, at hellepladserne før og efter parkeringsbanen og midt i denne, kunne være gode steder at have træer for at give et signal om at gaden ikke er en motortrafikvej. Miljøpunktet har en kampagne for flere roser til byen, og financierer dette. Her kan vi evt. koble os på. Desværre har der ikke været interesse for at plante mere efeu.

Rotteproblem
Området med Kartoffelrækkerne har været plaget af rotter, men jeg har ingen meldinger om at der har været et problem for vores gade i denne omgang. Hvis man observerer rotter må man godt melde det til gadens bestyrelse.

Problemet med rotter skyldes de gamle og nedslidte kloakker.

Husejerne er ansvarlig for kloakken indtil 1. forgrening, og herefter er det Hofors ansvar.

Der kan være utætheder indenfor begge ansvarsområder.

HØF er i gang med en udredning omkring problemstillingen.

HØF har desuden taget initiativ til at få renset brøndene i alle gaderne. Webersgade fik således renset brøndene natten til d. 29. januar 2017.

Trafiknyt
Indre By Lokaludvalg har bedt om at en foranalyse omkring fremtidige trafikforhold i Webersgade/Sølvgade kommer med på budgettet til næste år.

I foråret 2018 bliver cykelforholdene forbedret I Øster Farimagsgade og ved Sølvtorvet. Den såkaldte Københavnerrute vil blive etableret. Dette kommer også til at indebære perroner ved busstoppestederne ud for skolerne, rigtig cykelsti mellem Webersgade og Sølvgade, bredere fortov i Øster Farimagsgade på modsatte side af kartoffelrækkerne.

Der er åbnet op for at det ikke udelukkende er politiet der fastsætter fartgrænserne. Derfor skal vi arbejde for at få nedsat farten til 40 km i Webersgade.

16. marts 2017
Ingolf Ibus

 

Kommentarer er lukket