Gademøde: Onsdag den 4. februar 2015

14 huse repræsenteret

Valg af ordstyrer
Jens Peter (12)

Valg af referent
Gunvor (13)

Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt

Valg til formandsskabet
Jens Peter (11) genvalgt som formand. Sten (25) genvalgt til kasserer

Generalforsamling i HØF
Finder sted 2. marts på Bordings Friskole. Dagsorden og en ”pixi-udgave” af love og forordninger omkring Kartoffelrækkerne er sendt rundt. Ingen havde forslag at indsende før generalforsamlingen.

Referat af bestyrelsesmøder i HØF

A: Voldmestergade optages i den store husejerforening. De betaler et ekstra kontingent årligt, til reparation af deres hovedvandrørsledning

B: Gadebump vil blive udført i løbet af første halvår (forhåbentlig)

C: Byggeforeningshusenes 150 års jubilæum til september vil blive fejret med bl.a. en udstilling i Dansk Arkitekturcenter, i kuplen over for det kongelige bibliotek.(ved Den sorte diamant)

Forslag om her fra vores gade at udforme små æsker, m.m. med billeder af Wilhelm Marstrand.

Forslag om at der neden under gadeskiltene sættes et skilt med, hvem gaderne er opkaldt efter. Der samles op på dette i udvalg under HØF, Forslag er stadig velkomne. Henvendelse vedr. dette kan ske til Jens Peter.

D: Det anbefales kraftigt at søge om byggetilladelse, hvis man vil lave fransk altan el. lign – også mod gården.

Kristoffer (23) berettede om den lange, trange vej gennem ansøgningsjunglen med Teknik og Miljøafdelingen i Kbh. Kommune.

Det koster 5000 kr alene at ansøge. Derudover betales arkitekterne en timeløn.

-Bestyrelsen i HØF vil til at være mere restriktive.  Folk mente dog, at det var vigtigt at boligerne også udviklede sig med tiden og tidsånden.

-Ved ansøgninger om byggetilladelse henvender kommunen sig som regel til bestyrelsen i HØF, og hvis projektet ligger inden for rammerne af lokalplanen, øvrige godkendte projekter og bestyrelsen kan bekræfte dette, godkender kommunen ansøgningen.

E: Fibia vil her i foråret sende tilbud ud om eventuel anlæggelse af fibernet. Det kræver dog 60% tilslutning fra beboerne før det bliver rentabelt. Som nævnt i sidste referat ser de fleste i gaden positivt på projektet, men vi afventer et konkret udspil.

Yousee, der pludselig ser en konkurrent i horisonten, er i gang med et tilsvarende tilbud, så vidt vides til samme pris som Fibia’s .

En beskrivelse af de to tilbud, er rundsendt i Skovgårdsgade, og dette, eller lignende kan blive runddelt i WM.

Husk vores antenneforenings (SME) generalforsamling d. 17.2. kl. 19.30 i nr. 18.

Økonomi
Vores økonomi er god (ca 26.400 på kistebunden) men der skal skiftes ”telt” til gadefesten. Det nuværende er utæt og gammelt. Et ”teltudvalg” undersøger hvilken type og pris.

Forslag om indkøb af et legehus – i pæn udførelse som i de andre gader – blev fremsat. Forslaget blev vel modtaget og Marie (2D) påtog sig at finde ét og sende info om det rundt til afstemning. Dog skal der inden indkøb foreligge helt klare aftaler om placering. Dette blev ikke drøftet på gademødet.

Fastlæggelse af datoer

– Fastelavn 15.februar. Da formanden først kommer hjem fra ferie på selve dagen, kan han ikke påtage sig at arrangere det. Ingen andre meldte sig. Han skriver rundt til børnefamilierne og spørger. Pia (19) understregede vigtigheden af at holde vores gode traditioner vedlige. Der blev fremsat forslag om en ”pensionist-tønde”!!!
– Forårsgadefejning 19. april.

Der er affaldsafhentning den 30. april. HUSK: Vi skal selv købe brune papirsække nu.

– Reparationsdag. Udvalget finder selv en dato.

– Gadefest 22.august.

Efter vedtagelse på sidste gademøde er dagen skubbet til 4. lørdag i august

– Efterårsrengøring og lystænding 22. november

Valg af medlemmer i udvalg

Gadefest: (Pelle (ØF 43), Marie (2D), Anne Katrine (22), Gunvor (13)
Reparationsudvalg: Marie (2D), Sten (25) Asbjørn (13), jens Peter (12), Poul (27), Ebbe (19)
Bedekoner (gadeforskønnelse): Hanne (2A), Birgitte (15), Lise (35) Dorte (21)

Hverdag I gaden

Gadens udseende

Mange klager igen over byggeaffald på gaden ud for nr. 28, som har stået der i snart et halvt år. Desuden er fortovet blevet blokeret af byggeaffald og cykler, så det er umuligt at passere. Flere henvendelser fra formanden har ikke virket. Der henstilles til at affaldet fjernes øjeblikkeligt.

FORTOVENE SKAL VÆRE RYDDET, SÅ MAN KAN KOMME FORBI MED BARNEVOGNE O.LIGN.

Gaden er ofte blokeret af flyttebiler, skraldevogne, taxi’er, private, der liiiiige skal ordne noget i et hus el.lign. Så er det vigtigt, at man kan passere på fortovet.

Har man byggeaffald, kan man leje en parkeringsplads, f.eks. til en container hos Teknik og Miljø i kommunen/33663366/vejafdelingen. Det koster 73 kr. pr. dag

– Parkering på midterstykket

DET ER IKKE TILLADT AT PARKERE PÅ MIDTERSTYKKET, hverken for private, gæster eller håndværkerbiler. Man kan sætte en venlig henstilling om at parkere andet steds i vinduesviskeren, hvis der holder biler. Skriv, print ud og hav nogen liggende

Cykler skal– jfr. Vedtægterne og referat af 26/2 2004 som hovedregel placeres i forhaverne men det er tilladt at – parallelparkere i ét lag i skyggesiden på midterstykket, men ikke i resten af skyggesiden (ulige numre) grundet parkeringspladser– og endvidere i ét lag i solsiden.

Dog må de ikke forhindre passage på fortovet.

– Plantekasser/flagstang

Bedekonerne sørger for fornyelse til foråret. De gamle trækasser er rådne og skal udskiftes.

Reparationsholdet sørger for fastgørelse af flagstang.

Man må meget gerne melde sig til de forskellige udvalg, f.eks. mangler der familier med små børn til Reparationsudvalget, der har interesse i at skifte sand i sandkassen og male denne sandkassen.

Eventuelt

Intet

/ Ref. Gunvor

 

 

 

Kommentarer er lukket