Referat af gademøde i Høyensgade 15/1/2018

Længsel efter midsommer i Høyensgade

Respekter Fælleskabet – ryd op efter dig, dine børn og dine gæster. Tænkt dig om, når du parkerer cykel og bil og i øvrigt færdes i gaderummet. Respekter at vore gæster kører gennem gaden.
Kort og godt: Tag hensyn og smil til hinanden.

GADEMØDE HØYENSGADE

Mandag den 15. januar 2018 kl. 19:30 Årets 1. Gademøde
Referat

Beboerrepræsentanter for følgende husnumre var mødt op: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 24, 26, 34, 36, 38 (ØS 72)

Formanden havde allerede i meget god tid udsendt dagsordensforslag til mødet via gadens e-mailliste. Desuden var der sammen morgen via samme liste udsendt yderligere punkter, som ønskedes behandlet på dette møde. Mødet blev afholdt i Høyensgade 24. Punkterne i dette referat repræsenterer de emner, som blev drøftet.

 1. Valg af ordstyrer og referent: Birgitte (26) respektive Nicolai (24)
 2. Vedtægter for Høyensgade gadeforening: Gaden som forening eller sammenslutning har ingen eksisterende vedtægter, og har ikke haft dette i mere end mandsminde. I lyset af, at gaden har en formand og en kasserer, men ingen vedtægter enedes vi om, at gaden bør have en forretningsorden. Jens (13) og advokat har tilbudt at udforme udkast til sådan forretningsorden for Høyensgade., hvilket mødet accepterede og takkede for.
 3. Valg af kasserer: Søren (8) har fungeret som gadens kasserer i mere end 30 år og har bedt om, at hvervet går videre. Jakob (21) har meldt sig som gadens nye kasserer og overtager tjansen fra årsskiftet 2017/18. Mødet takkede Søren (8) for de mange års indsats og kvitterede med applaus og en fin gavekurv indeholdende alskens lækkerier.
 4. Gennemgang af regnskab 2017: Pga kassererskiftet var regnskabet ikke medbragt til denne aften. Det er udarbejdet og foreligger hos gadens nye kasserer Jakob (21), som vil frembringe regnskabet til udsendelse ifm dette mødereferat. Overdragelse af bankkonto etc ordner den afgående og den tiltrædende kasserer indbyrdes.
 5. Hjemmeside for Kartoffelrækker og Høyensgade: Hovedforeningen har shinet hjemmesiden op på https://kartoffelraekkerne.dk/, hvor hver gade har fået sin egen side. Gadeformandens søn Carl (6) er webmaster for Høyensgade assisteret i opstarten af far Jakob (6). Carl (6) modtager gerne indlæg til brug for gadens hjemmeside. Disse indlæg bør være i PDF-format aht at begrænse sporbarheden via søgemaskiner. Det er tanken, at den nye hjemmeside skal fungere som gadens arkiv. Gadens beboer opfordres til at holde sig orienteret på hjemmesiden f.eks. ved tilmelding af nyhedsbreve fra denne. Der udspandt sig en lille diskussion om, hvorvidt vi ønsker at være offentlige eller private mht tekster og fotos, men den overvejende holdning var, at vi ikke kan skjule os i den nye digitale verden, og at hver især bør overveje det materiale der lægges på hjemmesiden, og gøres tilgængeligt for en bredere kreds.

6. Møbler og indretning af midterstykket: Under dette faste emne enedes gademødet om følgende punkter

 • Flyt borde på plads efter brug
 • Sørg for passagemulighed for biler og anden trafik. Placer derfor ikkebordene midt i gaderummet
 • Fast bordplacering: Mødet enedes om, at den nuværende fleksiblebordplacering efter behov er bedste løsning indtil videre.
 • Vi mangler refleksstriber på møbler og stolper ved de nyplantede træer
 • Der indkøbes nye advarsels-trekanter, da der endnu engang er forsvundeten.
 • Legehus – Tina (12) fremførte ønsket om et legehus i gaden. Emnet har væretdrøftet gennem årene, og gademødet marts 2017 nedsatte et udvalg Andreas (20), som skulle undersøge mulighederne, men endnu er ikke fremkommet med udkast. Gaden er smal og kort, og det kan som udgangspunkt ikke lade sig gøre, at etablere flere faste installationer i gaderummet.
 • Gadegrill er fortsat låst til hegnet (21). Koden på kædelåsen er 2100:

7. Parkering af biler: Dette faste emne på gademødet enedes om

 • Parker din bil ind til siden (specielt i langs gadens ulige husrække), således at det også er muligt at parkere langs gadens lige husrække.
 • Hold båsen og respekter passagevejen til den enkelte ejendom. Jo bedre du holder båsen, desto mindre er risikoen for, at du får ridset billakken
 • En standard parkeringsbås er bredde x længde: 2.5 x 5 m
 • For bedre at udnytte P-plads kapaciteten, enedes mødet om til foråret atetablere en forsøgsordning med op-stregning af P-båse langs gadens lige husnumre.8. Affald: biologisk- og restaffald: Den nye affaldssortering af husholdningsaffald har medført, at vi frem over skal have en grøn container til restaffald og en brun container til biologisk affald; hver container på 140 ltr. Flere huse har et ønsket om at kunne dele disse containere, så hvert hus ikke nødvendigvis har to containere stående i forhaven.Birgitte (26) har kontaktet Københavns Kommune og fået oplyst, at det er muligt at dele container til biologisk affald (brun), ved f.eks. at det ene hus afmelder sig denne container. Derimod er det ikke muligt at afmelde container til restaffald (grøn). Man kan dog vælge den løsning, at sætte grøn container i feks baghaven og tilmelde sig tømningsordning, hvor man selv kører containeren ud på gaden, når og hvis den skal tømmer. Der vil være ugentlige tømninger af grønne containere og 14 dags tømnings af brune containere i vinterhalvåret og ugentligt tømning af brune containere i sommerhalvåret. For yderligere information, check venligst www.kk.dk/affald.

For at inspirere hinanden til løsninger på, hvordan vi nyindretter vores skraldespande i vores køkkener, opfordres gaden beboer til at tage fotos til illustration af emnet: Vis os din affaldsspand til brug for gadens hjemmeside. Plastsortering: Plast skal sorteres i hård og blød plast og må ikke indgå i samme plastpose, når det lægges i containeren. Plastcentralen fortager en sortering mellem hård og blød plast ved at blæse kraftigt luft ind i mængden, således at blød og hård plast separeres.

Haveaffald: Der er faste datoer for afhentning af haveaffald. Disse datoer kan findes på www.kk.dk/affald.
SMS-tjeneste: Via hjemmesiden www.kk.dk/affald er det muligt at tilmelde sig en SMS-service, således at man varskos ved kommende affaldsafhentning. Miljøbil: Holder på hjørnet af Høyensgade og Øster Søgade. Check hjemmesiden www.kk.dk/affald.

9. Kloak: Sidste års survey for at etablere en fælles TV-inspektion af kloakker, rottespærring og syndflodssikring, løb desværre ud i sandet, da mulighederne ikke har klart nok formuleret (Nicolai 24). Spredte tilmeldinger hjalp heller ikke på overblikket, og tiden er desværre løbet. Derfor forsøges det igen at samle et overblik over de ejendomme, som ønsker at deltage i en fælles inspektionsordning mhp beskrivelse af vores stikledninger fra brønd under hus til gård. Med baggrund i undersøgelsesresultatet kan den enkelte ejendom beslutte sig for i hvilket omfang evt skader skal udbedres. Nicolai (24) forsøger atter at samle trådene.

10. Afkøling: Nicolai (24) har i år konstateret ringere afkøling på fjernevarmeanlægget i forhold til alle tidligere år (Forholdet mellem fremløbs- og tilbageløbstemperatur). Således er afkølingen reduceret med næsten 20* C. Dette vil formentlig medføre, at der pålægges en yderligere afgift for manglende afkøling. For de særligt interesserede så beregnes den gennemsnitlige afkøling på fjernvarmeanlægget efter følgende formel

Forbrug i MWh/Forbrug m3 x 860 = antal grader C

Den aktuelle afkøling kan altid findes ved at trykke sig gennem positionerne på fjernevarmemåleren ved anlægget.
Årsagen til den ringere afkøling skal sikkert findes i, at fremløbstemperaturen er blevet sænket betydeligt i forhold til tidligere år og sædvane.

11. Nye email adresser: Hvis du skifter emailadresse eller er nytilflytter i gaden modtager Mogens (34) gerne disse til generel opdateringen og vedligeholdelse af adresselisten.

12. Fibia-Net: Enkelt(e) bebo(e)r oplever dårligt TV-signal, når flere TV-apparater er i brug på separate etager. Dette synes ikke at være et generelt problem.

13. Datoer i Gaden 2018:

 1. Fastelavn: Falder i år ifm skolerne vinterferie, og det kan derfor være svært at gennemføre arrangementet. Det overvejes at afholde arrangementet weekenden før (Caroline (6)).
 2. Forårs gadefejning Søndag den 8. April kl. 16:00 – Vi mødes i gaderummet
 3. Gadefest Lørdag den 25. August. Festudvalg: Tina (12); Pernille (11); Mogens (24); Peter (26); Martin (9). – Børnefamilier opfordres til at melde sig i udvalget så det kan blive en festlig dag med masser af børneaktiviteter.
 4. Løvfaldsfejning Søndag den 28. Oktober kl. 15.00. Vi mødes i gaderummet

Mødet sluttede i god ro og orden til værtsparrets tilfredshed.

Nicolai (24) referent

Kommentarer er lukket