Bestyrelsesmøde: Fredag den 26. november 2021

Fra bestyrelsen deltog: Jens Haldager, formand, Jens Juels Gade; Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrands Gade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Birgit Kristiansen, kasserer, Jens Juels Gade; Jesper Linell, Wiedeweltsgade; Gitte Cassias, Skovgaardsgade; Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade; Ingolf Ibus, Webersgade; Helle Brøns, bestyrelsessuppleant, Jens Juelsgade; Rasmus Fehrmann, næstformand, Eckersbergsgade (fra pkt. 10); Ulrik Netterstrøm, Eckersbergsgade. 

Afbud: Randi Rix, webredaktør

Mødet afholdtes hos Helle Brøns

1.-4. Velkommen, dirigent, dagsorden og referent

 • Dirigent: Per Laureng
 • Referent: Jesper Linell
 • Dagsorden: godkendt, men overførte punkter fra seneste møde skal huskes til mødet 10. januar 2022,
  nemlig oplæg om kvarterets elforsyning og om affaldssortering.

5. Orientering

Byggesager

Der er adskillige store ombygninger i gang i kvarteret, flere af dem utroligt langvarige og med betydelige gener for de omkringboende. En sag hvor den nye ejer har ladet foreningens vandledning omlægge uden HØFs viden er foreløbig landet ved en tilsyneladende tilfredsstillende nyetablering. Der udestår dog dokumentation for kvaliteten af det udførte arbejde ligesom den nye konstruktion vil blive krævet tinglyst.

Revision af kommunens hegnsregler for kvarteret

Formændene for husejerforeningerne i Voldmestergade, Hallinsgade Schwartzgade og HØF samt en repræsentant for Kartoffelrækkernes fællesudvalg var til møde med Teknik- og Miljøforvaltningen i september 2020 om hegnsregler for kvarteret. Her blev vi stillet i udsigt at forvaltningen ville revidere sine hegnsretningslinjer fra 2014 så de også ville omfatte hegn mellem forhaverne og så formuleringerne om at hegn i Øster Søgade skal trækkes tilbage så hjørneafskæringerne friholdes samt at retningslinjerne er udfærdiget i samarbejde med Kartoffelrækkernes fællesudvalg ville blive slettet. Vi har nu modtaget de lovede reviderede retningslinjer.

Forvaltningen skriver i sit følgebrev: ”Retningslinjerne er udtryk for forvaltningens overordnede praksis vedr. dispensationer til hegn i Kartoffelrækkerne. ’Retningslinjer for hegning i Kartoffelrækkerne’ kan ikke sidestilles med lokalplanens bestemmelser om hegning. Retningslinjerne udgør et administrationsgrundlag for lokalplanen, som angiver forvaltningens praksis vedrørende hegn. Hvis retningslinjerne overholdes, vil vi normalt være positivt indstillede i forhold til ansøgningen. Ved ansøgning om dispensation foretager vi altid en konkret skønsmæssig vurdering.” Det kan være værd at vide at ”Opsætning af hegn kræver altid dispensation fra lokalplanen, og der skal derfor indsendes en dispensationsansøgning til kommunen, uanset om det er en kopi af et tidligere hegn eller ligner naboens hegn. Dette gælder også, hvis hegn nedtages i forbindelse med renovering af ejendommen, forhaven, kloakarbejder el.lign. Almindelig vedligeholdelse skal der ikke søges om dispensation til. Der skal søges om at ændre farven” jf. forvaltningens resumé af ovennævnte møde om hegnsregler. 

Caroline Wegener og Randi Rix indarbejder de reviderede retningslinjer på de relevante steder på kartoffelraekkerne.dk.

6. Økonomi
Kassereren meldte ingen oplagte problemer i foreningens økonomi. Dog pegede hun på at det går den forkerte vej med Webersgades opsparing til ny vandforsyning. Et nyligt stort brud på vandledningen var særdeles bekosteligt og har tæret på opsparingen. Formanden foreslog derfor at skride til handling nu hvor renten er lav – men håndværkerpriserne dog til gengæld høje – ved at delfinansiere vandrørsudskiftningen ved optagelse af et lån. Webergade diskuterer spørgsmålet på gademøde i januar så der forhåbentlig kan ligge en afklaring af hvorvidt vi fortsætter opsparing eller opstarter vandrørsprojektet inden generalforsamlingen.

Birgit Kristiansen stiller ikke op til kassererposten og dens store element af forretningsførerarbejde ved den kommende generalforsamling. Birgit vil dog muligvis fortsat påtage sig at tage sig isoleret af regnskabet. Foreningen vil i givet fald skulle finde en politisk valgt forretningsfører. Spørgsmålet tages op på næste bestyrelsesmøde.

7. Fællesudvalget

Intet nyt. Det er meget længe siden Fællesudvalget har modtaget en høringsskrivelse om lokalplansdispensation fra forvaltningen.

8. Udvalget om fælles aktiviteter på tværs af rækkerne

Intet nyt.

9. Tinglysning af fælles vandledninger

Den eksisterende tinglysning er over hundrede år gammel og figurerer langt nede i tinglysningsbogen = let at overse. Det skal undersøges om denne tinglysning kan få en mere fremtrædende/tydelig placering så problemer som omtalt under pkt. 5 undgås. Birgit Kristiansen undersøger.

I forbindelse med hussalg får kassereren i dag i vidt omfang købers navn og mailadresse fra ejendomsmæglerne. Disse oplysninger skal kassereren/forretningsføreren give til gadeformændene så han/hun kan byde den nye ejer velkommen og orientere om gode råd og formalia, en orientering som ejendomsmæglerne ikke nødvendigvis er de bedste til at formidle.  

10. Naboforhold ved byggesager

De længe ventede råd og vink i forbindelse med kælderudgravninger er netop færdiggjort og vil efter eventuelle kommentarer fra bestyrelsen blive offentliggjort på kartoffelraekkerne.dk

Man kan søge kommunen om parkeringsplads i forbindelse med byggeri, og hvis tilladelsen gives, er den gratis. Men der skal søges!

11. Forsikringer

Per Laureng orienterede:

 • Vi har en bestyrelsesansvarsforsikring på minimum kr. 250.000 pr. bestyrelsesmedlem.
 • Fortovene i gadeenderne skal ryddes af ejendommens ejer. På gågadearealet skal ejer rydde ud til midten af gaden. Hvis nogen kommer til skade fx pga. isglat fortov eller gade, er det den pågældende husejers forsikring der skal dække.
  Dette førte til diskussion om vi bør etablere fællesordning om renholdelse af gågadearealet; overvejes til næste møde.

12. Eventuelt

 • Rasmus Fehrmann og Lars Oxfeldt Mortensen havde et indlæg i Berlingske Tidende om el-ladestandere den 28. september 2021. Indlægget kan ses her.
 • Lars har klaget til kommunen over at vandpytten ud for byggemarkedet på Sølvtorvet stadig er der efter at den nye cykelsti er etableret. Kommunen har lovet at det vil blive udbedret.
 • Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 10. januar 2022. 

–  og så gik vi alle sammen til årsafslutningsmiddag på Restaurant Romarin i Ryesgade 😊

Kommentarer er lukket