Bestyrelsesmøde: Mandag den 13. september 2021

Fra bestyrelsen deltog: Jens Haldager, formand, Jens Juelsgade, Birgit Kristiansen, kasserer, Jens Juelsgade, Helle Brøns, suppleant, Jens Juelsgade, Per Laureng, Jens Juelsgade, Ingolf Ibus, Webersgade, Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade, Rasmus Fehrmann, næstformand, Eckersbergsgade, Ulrik Netterstrøm, Eckersbergsgade, Ulla Nøhr, Wilhelm Marstrandsgade, Gitte Cassias, Skovgaardsgade Caroline Wegener Andersen, Høyensgade

Afbud: Jesper Linell, Wiedeweltsgade, Tilde Steen Dogan, Eckersbergsgade
Gæst: Afbud fra Randi Rix, webredaktør

 1. Velkomst og præsentation
  Formanden bød velkommen og den nye bestyrelse præsenterede sig.

 2. Valg af ordstyrer
  Per Laureng blev valgt til ordstyrer og den udsendte dagsorden godkendt.

 3. Valg af referent
  Rasmus Fehrmann blev valgt til referent.

 4. Referat af generalforsamlingen i HØF den 23.august 2021
  Referatet er nu underskrevet og oploades på hjemmesiden. De vedtagne vedtægtsændringer implementeres derefter.

 5. Overdragelse fra den afgående bestyrelse til den nyvalgte
  På et møde den 2.september 2021 mellem det afgående og nyvalgte formandskab blev de relevante sager og andre formelle anliggender aftalt overdraget til den nye bestyrelse.

 6. Møde med webredaktøren 5. September 2021
  På et møde mellem formanden og webredaktør Randi Rix accepterede denne efter opfordring at påtage sig hvervet også i den nye valgperiode.

  I den forbindelse præciserede bestyrelsesmødet, at kommunikation mellem HØF’s bestyrelse og medlemmerne via de sociale medier (Facebook, Twitter…) ikke er farbart. I stedet blev det fastslået, at
  henvendelser fra husejerne til bestyrelsen er meget velkommen enten direkte til formanden eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer, eventuelt per e-mail.

 7. Eksisterende udvalg
  Udvalget mht kælderudgravninger har færdiggjort en vejledning, der er uploaded på hjemmesiden.

  Vejledningen på hjemmesiden om implementering af Lokalplanen for vores bebyggelse justeres løbende af lokalplansudvalget under HØF’s bestyrelse, Caroline Wegener Andersen er tovholder.
  Lokalområdets trafikudvalg har fortsat et medlem af HØF siddende, Ingolf Ibus, Webersgade samt Gunvor Bjerre Wilhelm Marstrandsgade.

 8. Elektronisk arkiv
  Det elektroniske arkiv, med bl.a. mange indscannede ældre dokumenter af relevans for HØF, er fortsat under udvikling med hjælp fra Jesper Linell.

 9. Nyt fra Gaderne
  Visse gader har i 2021 nået at afholde nyvalg på trods af Coronasituationen andre ikke. Nedenstående er de pt valgte personer i gaderne.

  Gadekasserne skal registreres som foreningskonti og ikke som privatpersoners bankkonti, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis formalia som gadevedtægter og referater af gademøder med valg forefindes. Der var konsensus om, at dette skulle bringes i orden i de gader, hvor det ikke er sket endnu. Øvrigt nyt fra gader, der rapporterede dette, er anført herunder.

  Webersgade: Formand Ingolf Ibus (36), kasserer Moritz Schramm (30)
  Rotter set og anmeldt. Der haves i øvrigt ”hensynsregler” (god praksis) i gaden.

  Wiedeweltsgade: Formand Søren Raae Teisen (18), Gaderepræsentant Jesper Linell (25), kasserer Flemming von Holck (32)

  Jens Juelsgade: Formand Per Laureng (38), kasserer Marianne Bo Paludan (50)

  Abildgaardsgade: Formand Lars Oxfeldt Mortensen (38), kasserer rebekka Plomgaard (17)

  Eckersbergsgade: Formand Tilde Steen Dogan (27), kasserer Ulrik Netterstrøm (24)

  Wilhelm Marstrandsgade: Formand Gunvor Bjerre (13), kasserer Sten Gerdes (25)

  Skovgaardsgade: Formand Ole Gade (22), Gaderepræsentant Gitte Cassias (34), kasserer Jens Holm (34)
  Kæmper med gennemkørende trafik samt en skurvogn, langtidsparkeret nær hjørnet til Øster Søgade, som hæmmer udsynet ved ind-og udkørsel.

  Høyensgade : Formand Caroline Wegener Andersen (6), kasserer Pernille Thybo Wimmer (19)

 10. Mødeplan for bestyrelsen
  De efterfølgende møder er planlagt til 26.november (julemøde med middag), 10. januar (2022) og et møde kort før Generalforsamlingen i HØF, ultimo Februar eller primo Marts, hvilket fastsættes senere.

  Forretningsudvalget afholder formøder.

 11. Udpegning af repræsentant i Fællesudvalget
  Rasmus Fehrmann blev valgt, i videst muligt omfang assisteret af den nuværende repræsentant, Jesper Linell

 12. Møde med HØF’s advokat
  Formanden mødes med advokat Jakob Busse den 2.oktober bl.a. om verserende sag om opgravning af baghave.

 13. Formaliteter med bankunderskrifter
  Den lovpligtige ”clearing” af bestyrelsens medlemmer via HØF’s bank er ifølge kassereren under færdiggørelse.

 14. Fælles aktiviteter der samler foreningen
  Det nye formandskab annoncerede intentioner om at skabe begivenheder, der kunne binde foreningen sammen på tværs af gaderne. Herunder blev det vedtaget at arbejde for en fælles sommerpicnic på bredden af Sortedamssøen Sct. Hans aften den 23. juni, som Kartoffelrækkernes fødselsdag nu fastsættes til.

  Desuden blev der drøftet en række emner, der kunne have medlemmernes interesse at høre om f.eks. igennem kyndige og inspirerende foredragsholdere. Emner der blev nævnt var:

  – Fra kolera til Kartoffelrække, – Guldaldermalerne bag gadenavnene, – Københavns udbygning uden for voldene, -Fra fortid til nutid i Kartoffelrækkerne (Beboere med mange år på bagen i Kartoffelrækkerne beretter om kulturen i og omkring Kartoffelrækkerne), – Københavns forsvarsværker og det der er tilbage I indeværende valgperiode kunne et af disse emner udvælges med et foredrag primo januar eksempelvis.

  Et udvalg bestående af Helle Brøns, Caroline Wegener Andersen, Gunvor Bjerre og Rasmus Fehrmann blev nedsat med sidstnævnte som mødeindkalder.

 15. Byggesager
  Kommunen har udstedt et påbud til Husejerforeningen om lovliggørelse af hegn med frist 2. december.

  Hegnet er opført på forhavearealet, som Husejerforeningen ejer. Kopi af dette påbud har kommunen sendt til orientering til husejer. Imødekommes påbuddet ikke kan Husejerforeningen blive idømt tvangsbøder.

  Der vil i givet fald blive gjort regres gældende over for husejeren via foreningens advokat.

  En efterfølgende diskussion klargjorde, at den nuværende bestyrelse håndterer disse sager korrekt.

 16. Elbiler i Kartoffelrækkerne og i indre by generelt
  Rasmus Fehrmann redegjorde for den mulige udvikling i byen på dette område samt de sandsynlige konsekvenser heraf. Bestyrelsen kommenterede derefter et udkast til brev som i den endelige form

  (Bilag 1) er blevet afsendt til Teknik- og Miljøforvaltningen i København. Heri stilles der spørgsmål om kommunens strategi på området især med hensyn til opstilling af ladestandere og reservation af P-pladser til elbiler.

 17. Oplæg om elforsyningen i Kartoffelrækkerne
  Punktet blev udsat til næste møde

 18. Eventuelt
  Foreningens forsikringer blev drøftet og vurderet til at være tilstrækkelige.

  Caroline Wegener Andersen orienterede om Rambøll projektet vedrørende boligkvarterets kvaliteter.

  Lars Oxfeldt Mortensen rejste problematikken ved en meget omfattende affaldssortering, der er på vej i
  husstandene. Sagen drøftes yderligere på næste bestyrelsesmøde. HØF ejer vandledningssystemet og ethvert muligt ønske om ændring af rørføringerne fra en husejer skal høres hos foreningen før arbejdet igangsættes. Dette vil senere blive nærmere præciseret af HØF.

  Næste møde den 26.november finder sted hos Helle Brøns, Jens Juelsgade 45

Kommentarer er lukket