Bestyrelsesmøde: Mandag den 21. august 2023

I mødet deltog: Jens Haldager, formand; Henrik Amfelt, kasserer; Rasmus Fehrmann, næstformand; Kim Kierkegaard, best.suppl.; Morten Stæhr Johansen, Wilhelm Marstrands Gade; Gitte Cassias, Skovgaardsgade; Ingolf Ibus, Webersgade; Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade; Rasmus Pedersen, Eckersbergsgade; Charlotte Mathiassen, sekretær.

Afbud: Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Per Laureng, Jens Juels Gade.

Der er endnu ikke valgt en ny repræsentant for Wiedeweltsgade som afløser for tidligere bestyrelsesmedlem Jesper Linell.

Mødet blev afholdt hos: Lars Oxfeldt Mortensen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden ændringer

2. Valg af ordstyrer

Rasmus Fehrmann blev valgt som ordstyrer

3. Orientering fra formanden

Formanden uddelte notat med de vigtigste orienteringspunkter:

 • Møde med kommunen. Intet nyt trods flere henvendelser. Formanden blev anbefalet at skrive direkte til borgmesteren eller/og til Bent Lohmann, formand for lokalrådet
 • Dispensationssager. Der er en jævn strøm af dem. Det virker, som om folk generelt søger dispensation, før de påbegynder et projekt i deres hus eller have. Formanden anbefaler, at man altid læser lokalplanen og kontakter kommunen før et byggeprojekt
 • Webersgade vand. Formanden og Kim Kierkegaard har lavet udkast til fuldmagt til hvert enkelt hus men har besluttet, at det er nødvendigt med advokatbistand. De mødes snarligst med en advokat sammen med kassereren Henrik Amfelt. Advokaten skal lave et papir til hver enkelt husejer med mulighed for elektronisk underskrift. Webersgadeudvalget finder også et ingeniørfirma til at lave miniudbud på projektet. Bestyrelsen anbefaler, at Webersgade også i det kommende år opsparer 2000 kr. per hus til evt. uforudsete udgifter. Kim Kierkegaard og Ingolf Ibus er ved at indsamle mailadresser på alle ejerne, så de kan kontaktes. Projektet forventes igangsat efter generalforsamlingen 2024.
 • Brønde i gaderne. Formanden mangler tilbagemelding fra kloakfirma, hvornår det har tid til at rense brøndene i midterstykkerne. HØF har lavet aftale om årlig rensning af disse brønde. Forudsætningen for rensning af brønde er, at de er tilgængelige (ingen parkerede biler i midterstykkerne).
 • Loppemarked. HØF er ikke engageret i loppemarkedet men har betalt for annoncering, selvom det ikke er blevet aftalt forud.
 • Der kører en sag om hækken i et hus i Skovgaardsgade. Ejerne har overhørt påbud om at klippe hækken ned, såvel som anbefalinger fra kommunen om, hvad der skal gøres for at lovliggøre den.
 • Der er en sag om rotter i Skovgaardsgade. HØF har hyret en kloakmand til at lave en TV inspektion for at se, om der er blevet fjernet en brønd i forbindelse med etablering af have.

4. Gaderunde

Der har ikke været den store aktivitet i gaderne eller større problemer.

 • Gadeformanden for Webersgade, Ingolf Ibus, spurgte, hvad de nye ejendomsskatter kommer til at betyde for husene i Webersgade. Husejerne har 4 uger til at gøre indsigelser evt. med hjælp fra gadeforeningerne. HØF kan ikke blande sig.
 • Skovgaardsgade har holdt gadefest. Udover de to nævnte sager er der ikke problemer.
 • Wilhelm Marstrandsgade holder gadefest lørdag den 26/8. Gaderepræsentanten nævnte, at nye husejerne ikke altid viser forståelse for fælles forpligtelser i gaden
 • Abildgaardsgade holder gademøde onsdag den 23.8. Den nuværende gadeformand Lars Oxfeldt Mortensen udtrykte ønske om at finde en ny gadeformand, der evt. også kan overtage hans plads i bestyrelsen. (Philip Schuur Rørvig blev efterfølgende valgt og er fremtidigt medlem af bestyrelsen). Gaden har brugt penge på ny sandkasse. Det blev også nævnt, at nylig dårlig reparation af asfalt er grim og farlig for cyklister.
 • Eckersbergsgade holder gadefest lørdag den 26.8. Der skal plantes nyt træ til efteråret og sættes nye skilte om børn i gaden op, da mange gennemkørende biler kører for hurtigt. Gaden arbejder videre på modeller for afskærmning af affaldsspande og har haft møde med kommunen
 • Jens Juels Gade holder gademøde og gadefest den 26.8. Der har været problemer med lugt fra madaffaldsspande i løbet af sommeren. Der er udbredt ulovlig parkering i midterstykket

5. Økonomi. Status og ændring af kontingent

Kasserer Henrik Amfelt orienterede.

Der er kun få restanser på medlemsgebyr, men det er et tidskrævende arbejde at indkræve pengene. Der bør laves en regel om gebyrer, hvis en husejer ikke betaler til tiden (beslutning på kommende generalforsamling). Øvrige indtægter omfatter billetsalg til jubilæumsarrangementet på Statens Museum for Kunst og salg af bøger om Kartoffelrækkerne til Hallinsgade. Der har ikke været særlige ekstra udgifter udover til fællesaktiviteter i forbindelse med jubilæumsåret (16.000 kroner).

Ændring af kontingent.

Kassereren har udarbejdet et forslag til ensretning af kontingent. Tanken er, at alle husejere på sigt skal betale ligeligt til driften af HØF men ikke til gaderne. Webersgade kommer med forslag til fremtidigt gadebidrag. Der arbejdes videre på sagen.

6. Elforsyning

Formanden har udarbejdet et notat vedr. planlagt måling af elforbrug og kapacitet i foreningens gader. Dette sker på baggrund af henvendelser fra beboere, der gerne vil have mulighed for at lade elbiler foran deres hus og for at få et overblik over balancen mellem kapacitet og forbrug. Han har aftalt med Schiøtt el, at firmaet gennemgår vores afgreninger ved gaderne og efterser, at de er i orden. Firmaet skal ligeledes lave en logning af forbruget. Det sker medio november og efter aftale i de to længste gader med flest tilslutninger, Wiedeweltsgade og Jens Juels Gade. I samme omgang måles effekten på de 3 faser og om der er nogenlunde balance.

7. Vandforsyning Webersgade

Dette punkt blev behandlet under punkt 3

8. Arrangementer

Formand for arrangementsudvalget Rasmus Fehrmann fortalte, at der var stort fremmøde til Sankt Hans, nok 2-3000 mennesker. Arrangementet ser ud til at være populært, og kan evt. gentages til næste år. Den gruppe, der underholdt vil gerne være med igen. Generatoren lavede for meget larm og skal erstattes med en mere støjfri generator til fremtidige arrangementer.

Der er planlagt foredrag om kartoffelrækkerne til efteråret. Oplysninger herom bliver lagt på hjemmesiden, så snart det praktiske er på plads. Sekretæren undersøger mulighed for leje af sal i lokalområdet.

Der var tilslutning til, at HØF undersøger muligheden for at runde året af med fælles fyrværkeri før midnat. Det blev besluttet at vurdere holdningen blandt beboerne hertil på baggrund af deres tilslutning til crowdfunding af arrangementet. Rasmus Fermann går videre med sagen.

Arrangementsudvalg

Der skal findes 2-3 nye medlemmer til udvalget, der pt kun består af formanden. Gaderne bedes finde evt. interesserede i gaderne, der gerne vil deltage i udvalget.

9. Næste møde sted og dato

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 09.10.2023 hos Henrik Amfelt

10. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt

CM/31.8.2023

Kommentarer er lukket