Bestyrelsesmøde: Mandag den 31. maj 2021

Fra bestyrelsen deltog: Anne Christine Dahl Hansen, formand, Wilhelm Marstrandsgade; Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrandsgade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Birgit Kristiansen, kasserer, Jens Juels Gade; Jesper Linell, næstformand, Wiedeweltsgade;Gitte Cassias, Skovgaardsgade; Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade

Afbud: Ingolf Ibus, Webersgade; Martin Holm, bestyrelsessuppleant, Høyensgade 

Gæst: Randi Rix, webredaktør

Mødet afholdtes hos Jesper Linell

1. Velkommen

– til Lars Oxfeldt Mortensen som afløser Joan Juul som gadeformand i Abildgaardsgade.

2. Ordstyrer og referent

Ordstyrer: Per Laureng; referent: Jesper Linell

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt som udsendt.

4. Regnskab 2020

Kasserer Birgit Kristiansen fremlagde regnskabet for 2020 (åbner nyt vindue) der, som normalt i ikke-coronatider, blev revideret og godkendt af revisorerne allerede i januar. Regnskabet er opstillet som i 2019 og tidligere år, og der er ingen overraskelser. Det vil blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse i denne form.

5. Budget 2021

Forslag til budget 2021 (åbner nyt vindue) kører videre efter hidtidig praksis og vil blive forelagt generalforsamlingen i denne form.

6. Oplæg fra advokat Jakob Busse

Foreningens advokat har på opdrag fra forretningsudvalget udarbejdet forslag til 1) vedtægtsændringer 2) HØFs forpligtelser og 3) formulering af fuldmagt til husejere ifm. byggeri i forhaverne, typisk bislag. Forretningsudvalget sammenskriver sine kommentarer til advokatens udkast hvorefter de behandles skriftligt i bestyrelsen til forelæggelse på generalforsamlingen.

7. Status på orienteringsmøde med Teknik- og Miljøforvaltningen, TMF, 28. oktober 2020
Der henvises til referat af bestyrelsesmødet den 9. november 2020, pkt. 4 (åbner nyt vindue) hvor mødet blev grundigt gennemgået. Hovedbudskaberne var

  1. at TMF ikke overvejer at ændre praksis i hegnssager og altså vil administrere efter sine Retningslinjer for hegn i Kartoffelrækkerne Notat af 5.2.2014 (se HØFs vejledning til lokalplanen (åbner nyt vindue) s. 8. Bemærk dog at hegn mod Øster Søgade ikke skal trækkes tilbage så hushjørnet friholdes)
  2. at ikke-godkendte hegn er husejerforeningens ansvar da forhavernes hegn er opført på husejerforeningens grund. Eventuelle dagbøder og bøder for ulovlige hegn vil således påhvile husejerforeningen
  3. og at det er vigtigt at det bliver kommunikeret klart i kvarteret at folk skal lade være med at henvise til at andre har gjort noget som man gerne selv vil have lov til. Sådanne henvisninger til ikke-godkendte hegn eller facadeændringer eller bislag bliver automatisk modtaget som en anmeldelse i forvaltningen og behandlet derefter.

Resumé af det af orienteringsmødet blev udarbejdet i december 2020 af TMF baseret på udkast til mødereferat v./ Kartoffelrækkernes Fællesudvalg. Resuméet er tilgængeligt på Kartoffelrækkernes hjemmeside (åbner nyt vindue) og vil være bilag til den kommende generalforsamling.

Umiddelbart efter ovennævnte møde modtog vi Notat om hegn ved hjørnehuse i Kartoffelrækkerne mod Øster Farimagsgade (åbner nyt vindue). Notatet er det responsum som forvaltningen ved et møde i efteråret 2020 med tre ejere af hjørnehuse til Øster Farimagsgade stillede disse samt husejerforeningerne og Kartoffelrækkernes Fællesudvalg i udsigt. Trods notatets titel omhandler det ikke bare hjørnehegn mod Øster Farimagsgade, men hegn i Kartoffelrækkerne i det hele taget. Notatet vil være bilag til den kommende generalforsamling.

Enhver med interesse i hegn i Kartoffelrækkerne bør læse disse to dokumenter grundigt.

Som nævnt ovenfor under pkt. 2 vil dagbøder og bøder for ulovlige hegn påhvile husejerforeningen. Det kan foreningen naturligvis ikke leve med, og de vil blive ‘sendt videre’ til den pågældende husejer ved civilt søgsmål – som vi må udfolde store anstrengelser for at undgå.

8. Udestående hegnssager

Bestyrelsen har kendskab til eller er involveret i 3-4 mindre hegnssager som ser ud til at blive afsluttet uden de store problemer. “Har kendskab til” dækker over at foreningen ikke nødvendigvis overhovedet bliver involveret i en hegnssag. Hvis den bare ordnes mellem forvaltning og ejer, orienteres foreningen ikke.

9. Generalforsamling 23. august 2021

Valg af formand, næstformand og suppleant

Tre personer er indstillet på at opstille til de ledige poster som formand, næstformand og suppleant. Det drejer sig om Jens Haldager, Jens Juels Gade og Rasmus Fehrmann, Eckersberggade – begge gamle kendinge i kvarteret – og Helle Brøns, Jens Juels Gade, som suppleant og repræsenterende nye generationer. Denne trio vil være bestyrelsens kandidater ved generalforsamlingen. De tre stiller op med Jens Haldager til formandsposten, Rasmus Fehrmann til næstformandsposten og Helle Brøns som suppleant.

Kadence ift. næste generalforsamling

På grund af COVID19-udsat generalforsamling skal der genoprettes en kadence så formand og næstformand ikke er på valg samtidig. Vi vil foreslå at formanden denne gang vælges for 2½ år, dvs. for resten af 2021 + 2022 og 2023, og næstformanden for 1½ år, dvs. for resten af 2021 + 2022. Suppleanten vælges ligeledes for 1½ år, dvs. resten af 2021 + 2022.

Evt. vedtægtsændringer

De mange (hjørne)hegnssager har aktualiseret overvejelser om revision/klargøring af foreningens vedtægter så bestyrelsens rolle, foreningens ansvar som grundejer (forhaverne), grundejernes ansvar ved overtrædelse af lokalplanen mv.  bliver kommunikeret klart. Foreningens advokat har lavet udkast til revision. Bestyrelsen vil skriftligt behandle disse udkast til forelæggelse på generalforsamlingen.

Kælderudgravninger

Bestyrelsen blev ved sidste generalforsamling pålagt at arbejde for krav om byggetilladelse ved udgravning af kælder. Det er nu nøje undersøgt, og der er ikke grundlag i bygningsreglementet eller anden lovgivning eller regler for at kræve byggetilladelse til kælderudgravning pga. rækkernes status som netop rækkehuse. Men byggetilladelse er heller ikke garanti for at arbejdet udføres ordentligt, jf. aktuelt skandalen om Njalstårnet på Islands Brygge. Et underudvalg under bestyrelsen har derfor udarbejdet et forslag til råd og vink til husejere der overvejer at udgrave kælder så skader på nabohuse og unødige gener for naboerne undgås. Dette dokument færdigredigeres skriftligt i bestyrelsen til forelæggelse på generalforsamlingen.

Evt. tinglysning af vandrør

I forbindelse med en aktuel kælderudgravning er der foretaget et utraditionelt indgreb i vores fælles vandforsyning uden at foreningen har været hørt. Det aktualiserer om vandforsyningen, som blev renoveret/fornyet i 1999 i HØFs gader bortset fra Webersgade, er dækket af tinglysningen af den oprindelige vandforsyning eller om den bør tinglyses – hvilket sandsynligvis vil være særdeles bekosteligt.

Ladestandere til el-biler

Der er ikke overraskende stigende interesse for etablering af lademuligheder for el-biler i rækkerne. Egentlige el-standere uden for haverne er ikke foreningens område da gaderne er kommunens og opstilling af ladestandere derfor er overladt til kommercielle aktører, men bestyrelsen har hidtil været positivt indstillet over for etablering af individuelle ladebokse på den enkelte ejendoms facade. Vi er dog for nylig blevet gjort opmærksom på at vores fælles el-forsyning via hovedkablet på lofterne ikke nødvendigvis kan bære etablering af ladebokse til el-biler. Kapaciteten vil blive analyseret hurtigst muligt, men indtil dette er sket, må bestyrelsen indtrængende henstille til at der ikke etableres individuelle ladebokse i HØFs gader. Hvis den eksisterende el-forsynings kapacitet overskrides, falder en eller flere faser ud for den pågældende gadeside, og konsekvensen vil være at der må etableres ny el-forsyning i gade/fortov til en pris af 30-40.000 pr. hus og forøgede fremtidige el-afgifter fordi vi må rykke op i en højere sikringsklasse; i dag 25 A, næste klasse 63 A.

Der vil snarest blive udsendt en webnyhed om problematikken, og bestyrelsen vil ved generalforsamlingen stille forslag om nedsættelse af et udvalg til arbejde for etablering af offentlige ladestandere i Øster Farimagsgade og Øster Søgade. [Efterfølgende: Analysen af el-forsyningens restkapacitet er iværksat v./ Hareskov Elektric]. 

10. Nyt fra kassereren

Kun Eckersbergsgade har hidtil fået udbetalt gadebidraget for 2021, men kasserer Birgit går nu i gang med at udbetale til de øvrige gader.

11. Nyt fra formanden

Overvejelser om evt. oplæg til generalforsamlingen om aktuelt eller historisk emne. Bestyrelsens medlemmer overvejer og melder tilbage.

12. Nyt fra gaderne

På grund af COVID19 har det været småt med aktiviteter og gademøder, men nu begynder der at ske noget, og der planlægges gadefester i flere gader.

Flere gader melder om naboproblemer ifm. kælderudgravninger eller omfattende ombygninger.

Mange fortove blokeres af cykler, hække, udadgående låger, ladeledninger (!), skraldespande … Ved generalforsamlingen må vi opfordre til at fortovene holdes fri. Det skal de, og det bør de af ganske almindeligt hensyn til de af os der skal kunne komme forbi med rollator eller på anden måde er dårligt gående.

13. Eventuelt

  • Webredaktør Randi og næstformand Jesper arbejder på et elektronisk arkiv. En arkivstruktur er udarbejdet og skal testes af bestyrelsen inden vi går videre.
  • Formand Anne Christine laver udkast til formandsberetning til generalforsamlingen. Behandles skriftligt i bestyrelsen og udsendes med generalforsamlingsindkaldelsen.
  • Loppemarked kommer når vi må og det kan gøres forsvarligt i forhold til COVID19-retningslinjer.
  • Der opererer pt. en eller flere tricktyve i området. Lad ikke døren stå ulåst, og hop ikke på den med “Jeg kan vel ikke få et glas vand?” Hvis det går galt og en pung bliver stjålet og lykkeligt kommer tilbage med alle kort, så sørg alligevel for at de alle kort bliver lukket, og få etableret en såkaldt kreditadvarsel så der ikke kan optages lån uden at du ved det!

Kommentarer er lukket