Generalforsamling: Mandag den 28. marts 2022

Referat fra generalforsamlingen i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt i Esajaskirkens krypt, Malmøgade 14, mandag den 28. marts 2022, kl. 19.00 – 21.30.

Ved mødets start var der 64, lidt senere 66 ud af 360 stemmeberettigede medlemmer til stede enten personligt eller ved fuldmagt.

1. Velkomst

Husejerforeningens formand, Jens Haldager bød velkommen og …

2. Valg af dirigent

… foreslog Søren Plomgaard, Abildgaardsgade 17, som dirigent hvilket forsamlingen vedtog med akklamation.

3. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og af dagsordenen samt valg af stemmetællere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Bestyrelsens forslag til dagsorden blev godkendt. Jesper Linell blev valgt som referent. To deltagere blev valgt til stemmetællere.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens spilleregler, herunder for hvordan han påtænkte at gennemføre eventuelle afstemninger. Som udgangspunkt ville der være håndsoprækning, som i første omgang ville blive afgjort ud fra, om der var overvældende tilslutning eller mangel på samme, medmindre andet blev ønsket fra salen. Dirigenten orienterede om, at referatet pga. persondataforordningen i videst muligt omfang ville være anonymiseret, men at talere, der måtte ønske ikke at kunne identificeres i referatet, skulle meddele dette til referenten ved mødets afslutning.

4. Formandens beretning

Formanden gennemgik beretningen og inviterede til spørgsmål og kommentarer. Formandens beretning var udsendt til samtlige medlemmer forud for generalforsamlingen og gengives her nedenfor suppleret med formandens tilføjelser ved fremlæggelsen.

Generelt om kvarteret
Bestyrelsen blev sammensat ved generalforsamlingen den 26.08.2021 og har derfor alene fungeret i ca. 6 måneder. Den nye bestyrelse overtog en forening i god form og en forening, som siden Peter Andersons afgang som kasserer, har delt en række opgaver mellem bestyrelsens medlemmer. Det er imidlertid tydeligt, at der er brug for en opdeling af forretningsføreropgaverne og kassererfunktionen. Opgaverne er samlet set store og for store for bestyrelsens medlemmer. Vi kommer tilbage til emnet senere i denne beretning.

Livet i rækkerne fungerer fint. Vi bor et fantastisk sted, og vi er i 2021 beriget med bredere cykelsti og fortov i Farimagsgade, som i foråret 2022 vil skabe mere fortovsliv.

Det er for nylig annonceret, at vi den 1. juli 2022 vil kunne se Tour de France i Øster Søgade. Vi vil blive overfløjet af en flok helikoptere i forbindelse med afviklingen af Tourens start-etape. Kartoffelrækkerne vil komme på skærmene i millioner af hjem world wide i den anledning. Men i et par dage vil vi være spærret inde med kun én udkørsel.

Naturhistorisk Museum er ved at blive bygget og står færdig i efteråret 2024. Man kan følge byggeriet på https://nyt.snm.ku.dk/. I 2023 vil vi få adgangen til Botanisk Have tilbage og få endnu et flot museum i vores område.

Vores kvarter forstærkes løbende og samtidig sker der overvældende meget renovering og ombygning af husene i Kartoffelrækkerne. Der er få tage tilbage, der ikke er renoveret med nye skifer, mange kældre er udgravede, og byggeaktiviteterne i rækkerne er store – Det er en glæde at se, at så mange huse i dag er istandsat, og at det ser ud til at fortsætte. I dag er situationen den, at ejendomme sat til salg ofte bliver handlet meget hurtigt, og ofte handles efter lister, der ligger hos mæglerne.

Når coronatiderne er ovre, vil vi igen se turisterne i København. Vi vil se mange af dem gå rundt i vores gader, og vi vil igen se dem glædes ved synet af Kartoffelrækkerne. Vores kvarter er et at de mest omtalte og beundrede i København, og derfor hviler der også et ansvar på vores skuldre. Ansvar som ejere og som forening. Vi har kvarteret til ”låns”, mens vi ejer husene, og vi skal sikre, at kvarteret også om mange år er bevaringsværdigt og attraktivt. Det er derfor glædeligt, at kvarteret fremstår vedligeholdt og harmonisk, og at gaderne organiserer gode gadefælleskaber for børn og voksne.

Etablering af elektronisk arkiv og oprettelse af en ”forretningsførerfunktion”

Bestyrelsen blev konstitueret ved det første bestyrelsesmøde i september 2021, og den tidligere bestyrelse har sammen med den nye bestyrelse gennemført en overdragelse, hvor vi stort set fulgte den tidligere bestyrelses deling af arbejdet. HØF har arvet det ikke-digitale arkiv efter Peter Anderson. Peter Anderson var i mere end 30 år kasserer i foreningen, men var tillige forretningsfører. Det er blevet mere og mere tydeligt, at foreningen trænger til to ting: Dels et digitalt arkiv med delingsplatform, dels en ”forretningsfører”, som både kan opbygge arkivsystemet og senere vedligeholde arkivet. Forretningsfører skal tillige løbende tømme meddelelserne fra kommunen, banken, andre myndigheder og dertil udføre bogføring og betalinger, som aftalt med bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse har arbejdet med at definere, hvad en forretningsførerfunktion indebærer for at aflaste bestyrelsen og professionalisere arbejdet. Peter Anderson har i mere end 30 år påtaget sig et enormt stykke arbejde, men det er tydeligt, at man ikke bare splitter dette arbejde op på mange forskellige personer. Det skal ligge på færre hænder for at få en konsistens i arbejdet, der gør foreningen mere robust og lettere at administrere ved nyvalg til bestyrelsen. Birgit Kristiansen har varetaget en del af dette arbejde i to bestyrelsesperioder, men har valgt at holde op. Stor tak til Peter og Birgit for indsatsen.

Vi lægger på denne generalforsamling op til, at der knyttes en professionel forretningsfører til bestyrelsen, således at foreningens daglige drift varetages af denne forretningsfører, og bestyrelsen derfor bedre kan koncentrere sig om at være bestyrelse. Aflastningen for formand, næstformand og kasserer skal derfor også gennemføres for bedre at kunne tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer.

I dag står foreningens arkiv i mapper og flyttekasser, og dertil ligger mange dokumenter på forskellige private computere. Det er for risikabelt, og det er svært at arbejde med.

Emnet tages op under punkt 6 på generalforsamlingen og under budget for 2022-23.

Bestyrelsen stiler efter, at vi i perioden 2022-23 starter forretningsførerfunktionen op og opretter en elektronisk arkiv/database, som hele bestyrelsen kan tilgå og anvende. Den fælles elektroniske platform skal være med en sikker automatisk back up.

Fælles vandrør i gårdene ved Webersgade

Under budget vil man kunne se, at der pr. 31.12.2021 er opsparet ca. 435.000.- kr. til udskiftning af vandrør i Webersgade. Vi har i 2021 haft en meget stor reparation af et sprængt vandrør. Der opspares ca. 62.000.- om året til udskiftning af vandrør i Webersgade, men i 2021 er der brugt ca. 85.000 til denne ene reparation. Det vil sige, at opsparingen i 2021 har været negativ.

Webersgade sparer 2.000.-kr. op om året for hvert af de 31 huse. Opsparingen tilhører alene rørprojektet i Webersgade. Denne opsparing stammer fra egen gadeopsparing i Webersgade, da gaden ikke var en del af HØF i 1999, da vi skiftede vores vandrør i de syv øvrige gader.

Bestyrelsen har derfor bedt gadeformanden i Webersgade om at tage initiativ til, at Webersgade drøfter, hvorvidt projektet skal vente på en større opsparing, eller om det skal opstartes i 2022 eller 2023 med en delvis bankfinansiering. Helt som resten HØF gjorde for ca. 23 år siden.

Vi ved ikke, hvad projektet koster, men det vil være muligt med backup fra HØF at låne til projektet i banken. Webersgade skal derefter afvikle lånet. Når vi har taget emnet op, er det fordi vi ved, at disse rørbrud er meget generende for alle involverede, og at bruddene har det med at komme hyppigere og ofte på de mest generende tidspunkter af både ugen og døgnet. Det var samme årsag, der udløste, at resten af foreningen i 1998-99 startede vores vandrørsprojekt. Et projekt, vi ikke siden har haft en eneste reparation på.

Den nuværende formand for husejerforeningen var dengang involveret ved valget af løsning for udskiftningen af vandrørene. Vi tilbyder derfor i bestyrelsen at drøfte emnet med Webersgades ejere, når gaden selv er klar og selv retter henvendelse herom.

Formanden tilføjede til den uddelte beretning, at vi ved at der pt. arbejdes med tre modeller, nemlig 1. at Webersgade tilkobles HOFOR-vand via stikledninger fra hovedledningen i gaden ind til husene. 2. at Webersgade tilsluttes eksisterende ledning, der forsyner Wiedeweltsgade, og 3. at der skydes en ny ledning ned gennem gårdene som i alle de andre gader. Der arbejdes for at finde den bedste og billigste løsning i et samarbejde med folkene i Webersgade.

El-lade-standere og overbelastning af elnettet

Den tidligere og nuværende bestyrelse har drøftet emnet om ladestandere til el-bilerne ved husene, og kom frem til, at vi ville anmode husejerne, om ikke at tilslutte eller installere ladestandere til elbiler i husene.

Vores fælles installation under tagene er underdimensioneret i forhold til den tilsluttede effekt vi har til husenes elforsyning. Vores elinstallation er dimensioneret i 1960, og her var der gaskomfur i alle husene, meget mindre tilsluttet effekt, ingen skærme, ingen computere og små køleskabe. Det er ændret radikalt.

I den nuværende bestyrelse er der arbejdet med emnet igen. Bestyrelsen har lagt et beslutningsnotat på vores hjemmeside. Notatet er sendt til forvaltningen i kommunen og til dagspressen. Her argumenterer vi for, at ladning af biler ideelt set bør ske på ”tankstationerne” (ladestationer, hvor man kan lade med hurtigladere) fremfor i gaderne.

Vi har i dag en fælles el-forsyning med 63 A for en halv gadestrækning. Hovedsikringerne sidder i bokse ved gavlene af gaderne – i begge gadeender – og de betjener ca. den halve gade på den ene side. Det betyder, at hvert hus gennemsnitligt har en forsyning på under 3.5 KW, som er utilstrækkeligt til ladning af elbiler.

Derfor opfordrer vi husejerne til ikke at lade elbiler fra egne ladestandere ved husene. Når det en dag går galt med strømforsyningen, vil det kræve en helt ny installation nedgravet i forhaverne. En ny installation skal betales af husejerne i den pågældende halve gadestrækning.

Da der ikke er anlagt nogen elforsyning i fortove eller i gaderne, vil vi næppe se kommunen tillade, at operatørerne med ladestandere opsætter ladestandere i gaderne. Operatørerne vil i stigende grad skulle opsætte ladestandere i de gader og områder, hvor den tilstrækkelige effekt er anlagt i forvejen eller vil blive forstærket. Et andet forhold er, at man ikke må have ladekabler henligge over fortovene. Det er ikke tilladt af hensyn til sikker færdsel på fortovet.

Bestyrelsen er ikke imod elbiler – de kommer og er en fin løsning, men vi har ikke muligheder i gaderne. Opladning af biler vil i byerne skulle ske ved hurtigladere opsat af de selskaber, der opererer på dette marked. Flere af operatørerne har allerede opsat hurtigladere på de eksisterende tankstationer.

Vi er nødsaget til at se situationen i øjnene og handle i tide. Bestyrelsen vil derfor gerne drøfte emnet med husejerne på generalforsamlingen. Vi kommer ikke til at kunne parkere ud for egen ladestander, og vi har ikke den tilstrækkelige effekt til, at vi kan lade bilerne. Vi må derfor erkende, at opladning af biler må ske på ladestationer eller ved standere i andre gader.

Formanden tilføjede til den uddelte beretning, at foreningens næstformand Rasmus Fehrmann fra et møde om etablering af ladestandere i indre by kan meddele, at kommunen nu har en strategi om etablering af 700 ladestandere bare i indre by.

Kartoffelrækkernes fællesudvalg

Fællesudvalget er det forum, der består af en repræsentant fra hver af de fire husejerforeninger. Fællesudvalget får tilsendt lokalplansdispensationssager til udtalelse. Fællesudvalget omfatter alle 11 gader i Kartoffelrækkerne. Der har ikke været møde i udvalget det sidste halve år, men vi ved, at der er sager undervejs. Jesper Linell repræsenterer HØF her sammen med de tre øvrige foreninger.

Forsikringer

Bestyrelsen har ved Per Laureng igangsat en screening af vores forenings forsikringer. Vi har en bestyrelses- og en grundejerforsikring for de arealer, HØF ejer. Screeningen vil vise, om vi er korrekt dækket, og om vi har opdaterede forsikringer. Desuden skal denne screening sikre, at vi ikke betaler mere end nødvendigt. Denne screening forventes afsluttet i foråret 2022.

I denne sammenhæng undersøger vi, om foreningen kan gøres ansvarlig for manglende vintersaltning på midterstykkerne i gaderne. Vi har også drøftet en professionel løsning, som den kommune foretager i kommunens del af gaderne. En saltning i vores egen del af gaderne vil koste ca. 3.000.- pr. gang. Vi er i tvivl om, hvorvidt det er HØF eller grundejerne ud for midterstykkerne, der har pligten til at rydde is og sne på fællesarealerne, hvorfor vi gerne vil have dette be- eller afkræftet af vores advokat. Når vi kender svaret, vil vi tage initiativ til en information om rydningspligten. Umiddelbart taler det for, at det er en foreningspligt, da det er HØF, der er ejer af arealerne.

Formanden tilføjede til den udsendte beretning, at vi har bedt firmaet Forsikringsjuristen gennemgå vores forsikringer for at sikre, at vi er eller bliver korrekt forsikret.

Udvalget vedr. fælles samlende arrangementer

Bestyrelsen anser det som en af sine fornemste opgaver at bidrage til fælles oplevelser på tværs af gaderne. Et udvalg har derfor arbejdet med forslag til udendørs- og indendørs aktiviteter for børn og voksne igennem kalenderåret, og listen med ideer er vedlagt som bilag (bilag 3, vedhæftet) til denne beretning.

Udendørs fælles aktiviteter, som bestyrelsen anbefaler at gennemføre i det næste års tid, omfatter en fodboldturnering mellem gadehold (M/K, B/V), en fælles picnic med madkurve på søbredden Skt. Hans aften (udråbes samtidigt til Kartoffelrækkernes fødselsdag!), to loppemarkeder – et for børn og et for voksne – Luciaoptog i december samt mindst et kulturelt arrangement fra listen, eller andre forslag fremsat her på generalforsamlingen eller senere. Gadeformændene vil være formidlere, og vi håber på en bred deltagelse.

Naboforhold ved byggesager

Gitte Cassias og Gunvor Bjerre har for bestyrelsen udarbejdet et notat, der handler om, hvordan man kan udvise hensyn, når man som bygherre gennemfører byggesager. Det er et notat, som kan hentes og gerne læses på vores hjemmeside. Grundtanken er, at man skal udvise hensyn og omhu, når man udgraver kælder under fælles brandmur. Man skal iagttage de almindelige miljømæssige forhold, som fremgår af kommunens miljøforvaltnings papirer – støj, støv, arbejdstider og almindelig hensynsfuldhed overfor sine naboer.

Vores voldgiftsmand/mediator har heldigvis ikke travlt, men man kan fint bruge vores ”fredsmægler” i denne sammenhæng. Bestyrelsen vil hellere medvirke til en god start på en byggesag end senere at deltage i løsning af eventuelle tvister. Vi skylder hinanden respekt især ved understøbning af de fælles brandmure.

Formanden tilføjede til den udsendte beretning, at han fra Teknik- og Miljøforvaltningen har fået oplyst, at der for vores kvarter er ca. 60 bygge- og lokalplanssager under behandling. Det lyder voldsomt, men vi adskiller os ikke fra de andre byggeforeningskvarterer. Sagerne spænder fra sager om ændring af hegn til gennemgribende ombygninger af hele ejendomme. I dialogen med forvaltningen blev det berørt, at det evt. kunne være nyttigt med et møde mellem forvaltningen og Kartoffelrækkernes fællesudvalg mhp. en ‘optøning’ af de opdaterede retningslinjer om hegn af 20. oktober 2021, så de bliver mere operationelle og mindre administrationskrævende for såvel beboere som forvaltningen.

Gaderne

Vi tager en runde på alle bestyrelsesmøder, hvor vi fra gaderepræsentanterne lytter til, hvad der foregår i gaderne. Vi hører kun godt.

Gaderne har i efteråret alle fået etableret korrekte konti i banken og har formaliseret gadernes vedtægter, således at bankerne kan godkende konti og se, at vedtægterne eksisterer, og at lovlige generalforsamlinger finder sted.

Det formelle system virker, men også det uformelle og gadelivet udfolder sig. Når man ser fastelavnsfester, halloween, sommerfester og loppemarked, er det tydeligt, at man trives i foreningen. Området er som skabt til alle aldre, men især børnene har muligheder for at færdes rimeligt sikkert. Bumpene i gaderne virker, og bestyrelsen har ikke i flere år haft kendskab til uheld eller ulykker. Der arbejdes på flere arrangementer, som det fremgår ovenfor.

Blot én ting mere her: Kør forsigtigt i gaderne! Et lille barn, der lige har lært at gå og løbe, kan hurtigt i sin iver komme ud mellem to biler. Kør venligst laaaangsomt.

Hegnssagerne mod Øster Farimagsgade

Vi har lige nu 3 hegnssager – de vedrører fritlæggelse af de skrå hjørner på Øster Farimagsgade.

Én med påbud fra kommunen om ændring inden den 08.03.2022, én sag som ligger i Planankenævnet og én mere, som kan komme som en påbudssag. Bestyrelsen har valgt samtalekaffe som bedste metode til at komme i land med disse sager. Vi ønsker at få afsluttet sagerne hurtigst muligt og både håber og regner med, at specielt sagen vedr. påbud er løst inden generalforsamlingen. Løst ved, at grundejer efterkommer kommunens påbud om nyt hegn ved at indsende forslag til nyt hegn til forvaltningen.

Foreningen fik i november 2021 en skrivelse fra Københavns Kommune, Revision af kommunens hegnsregler for kvarteret, efter at kommunen ved et møde i september 2020 stillede Fællesudvalget i udsigt, at man ville revidere sine hegnsregler fra 2014 ”således at hegnsreglerne ville omfatte hegn mellem forhaverne, og så formuleringerne om at hegn i Øster Søgade skal trækkes tilbage så hjørneafskæringerne friholdes samt at retningslinjerne er udfærdiget i samarbejde mellem Kartoffelrækkernes Fællesudvalg ville blive slettet”. Hegnsreglerne betyder, at hegn ved hjørnehuse mod Øster Farimagsgade skal respektere facadeknæk, mens hushjørner mod Øster Søgade kan flugte med facade i Østersøgade.

Bestyrelsen er vidende om, at der er en del sager under behandling i kommunen, der vedrører hegn mellem husene – man skal søge om alle hegn, der ændres eller opføres. Der skal søges hos København Kommune.

Bestyrelsen opfordrer derfor til, at såfremt man skal ændre sit hegn, sker det efter ansøgning til kommunen ved fremsendelse af en tegning og en kort beskrivelse af materialer, åbningsgrad og farve. Det er kommunen, der er myndighed og skema hertil findes på kommunens hjemmeside.

Formanden tilføjede til den udsendte beretning, at vi nu ikke længere har verserende sager om hjørnehegn mod Øster Farimagsgade. De er løst eller under drøftelse mellem ejerne og kommunen.

Desuden indskærpede han, at man med alle nye hegn og ændringer af eksisterende hegn skal følge anvisninger fra kommunen, jf. bilag om regler for hegn på hjemmesiden. Kommunen behandler hegnssagerne som en byggesag. Der er ikke tale om en dispensation fra lokalplanen, det giver kommunen ikke, den giver byggetilladelse baseret på hegnsreglerne. Og så opfordrede han indtrængende til, at man ikke sender billeder af andres hegn til kommunen i forbindelse med ansøgninger. Hvis dette andet hegn ikke er lovligt opført, har man hermed indgivet en anmeldelse, så endnu en hegnssag ruller.

Foreningens hjemmeside

Hjemmesiden er i dag flot og velfungerende. Det skyldes den fine indsats fra Randi. Vi anvender ikke hjemmesiden til hverken reklamer eller til debat. Det er en hjemmeside med faktuelle oplysninger om foreningen.

Kommunale gadecontainere

Kommunen har pt. afvist at indhegne affaldscontainerne for enden af gaderne. Det er begrundet med, at renovationsselskabet ikke vil tømme containerne, hvis det bliver besværliggjort at trække dem ud.

En henvendelse til Affald København har øget frekvensen ved tømning, så den for især pap og plast svarer til behovet.

HØF vil nu sammen med Fællesudvalget i Kartoffelrækkerne forsøge med endnu en henvendelse til kommunen med en delvis indhegning. En indhegning mod de to gadeender og fortov uden at lukke af for gadesiden kan være en løsning til begrænsning af det skæmmende syn af containerne.

Formanden tilføjede til den udsendte beretning, at kommunen er ved at udrulle opsætning af en ny model genbrugscontainere. Det vil vise sig, hvordan de passer ind hos os, og hvordan der i givet fald kan etableres afskærmning omkring dem.

Herefter blev der åbnet for kommentarer og spørgsmål, hvor blandt andet foreningen repræsentant i Indre By Lokaludvalg fortalte, at spørgsmålet om elladestandere er på dagsordenen for udvalgets næste møde og at udvalget følger sagen nøje og vil melde tilbage om sagens udvikling.

Og efter en kort gang spørgsmål og svar blev formandens beretning vedtaget med akklamation.

5. Kassereren forelægger regnskabet for 2021

Kasserer Birgit Kristiansen knyttede en række uddybende bemærkninger til det udsendte regnskab. Det er godkendt af revisorerne, og der er ikke overraskelser at være opmærksom på. Vi har forøget vores kapital med ca. kr. 144.000, og udgifterne i 2021 har været nogenlunde som forudset. Vi er således ganske godt kørende.

På et spørgsmål fra salen om ikke kommunens overtagelse af gadeenderne betød et fald i udgifterne til gadevedligeholdelse, forklarede kassereren, at det er muligt at hensættelsen til gadevedligeholdelse fremover kan nedsættes, men at det må tiden vise. Udgifterne til dette formål varierer meget fra år til år fra det rene ingenting til rigtig meget, når et akut behov pludselig opstår.

Et andet spørgsmål drejede sig om advokatudgifter. Er de normalt så store, og hvad er forventningen til fremtiden? Formanden forklarede, at det havde været nødvendigt at rådføre med foreningens advokat i en række hegnssager og en byggesag, og at det jo er dyrt, men at vi ikke forudser behov for lignende advokatbistand i det kommende år.

Der var lidt debat om hvorvidt vi kan reducere udgiften til negative renter – i 2021 i størrelsesordenen kr. 10.000 – ved at investere i stedet for at have kapitalen i banken, men her er vi begrænset af foreningens vedtægter, og i øvrigt går udviklingen pt. i retning af rentestigning og dermed i den rigtige retning.

Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation.

6. Kasserer/forretningsfører

I forlængelse af beretningens punkt om dette emne uddybede formanden, at bestyrelsen har lavet udkast til en beskrivelse af de to funktioner og foreslår midler sat af i budgettet til formålet – kr. 100.000 – som er at ruste foreningen til større robusthed i fremtiden og at reducere bestyrelsens løbende administrative arbejde, som forventes at være stadig stigende. Det er hensigten at lægge ud og se, hvordan ordningen kan strikkes sammen, hvor meget arbejde funktionerne kræver, og hvad det derfor kommer til at koste i godtgørelse til den/de pågældende. Han opfordrede interesserede til at melde sig til en snak om, hvad arbejdet kunne bestå i, eller til eller pege på egnede kandidater fra kvarteret til posten som forretningsfører. Finder vi ikke en beboer fra kvarteret, må vi gå eksternt, og det vil vi gerne undgå.

På spørgsmål fra salen om de 100.000 taget fra foreningens kapital var et engangsbeløb, svarede formanden bekræftende, og at beløbet vil blive mere realistisk næste år, når vi ved, hvad det reelt kommer til at koste, og så vil funktionen få sin egen budgetpost.

Der var udbredt opbakning fra salen til at gå videre med arbejdet med at definere opgaverne og finde egnede kandidater til dem.

7. Næstformanden redegør for aktivitetsudvalget

Næstformanden var fraværende pga. sygdom, så bestyrelsessuppleant Helle Brøns redegjorde. Udvalget har brainstormet og udarbejdet det idékatalog, som fremgår af bilaget til dette punkt på dagsordenen. Hensigten er at få gang i aktiviteter på tværs af kvarteret med henblik på udveksling, styrket sammenhold, god stemning og hyggelige aktiviteter. Hun opfordrede til, at man melder sig til udvalget, hvis man har lyst til at tage sig af en eller flere af de foreslåede aktiviteter – eller til at komme med andre idéer. Den første konkrete aktivitet, som udvalget tager sig af, er en kombineret sankthansbål/kartoffelrækkefødselsdag nede ved søen.

Fra salen kom der forslag om foredrag dels af arkitekt Jan Gehl om bykvalitet, dels om aktiviteter i forbindelse med Tour de France. Formanden opfordrede til, at man afleverer forslag til gadeformanden inden næste bestyrelsesmøde (2. maj 2022).

8. Indkomne forslag fra medlemmerne

Et forslag om forhøjelse af gadebidraget, dvs. den del af husejerforeningskontingentet som overføres til gadekasserne til gadernes disposition, blev henvist til behandling under budgettet.

9. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2022

– men først behandledes forslaget fra Eckersbergsgade og Abildgaardsgade om en forhøjelse af gadebidraget med 33 pct. Forslagsstillerne begrundede forslaget med, at gadebidraget ikke er fulgt med prisudviklingen, at der er god brug for penge i gaderne til aktiviteter og anskaffelser, og at det ikke engang behøver at føre til kontingentforhøjelse, da foreningens økonomi er så god som den er.

Ikke alle gader så et behov for flere penge til gadekassen, men en vejledende afstemning viste massiv opbakning til forslaget. Der afsættes kr. 22.000 af budgettet til formålet i 2022, og bestyrelsen regner på og vender tilbage med en model som tager højde for forskellige udgiftsbelastninger i korte og lange gader (et legehus koster fx det samme uanset gadens længde).

Herefter blev såvel budget som forslag til uændret kontingent på kr. 1.000 for huse med pligt til gadevedligeholdelse, kr. 600 for mellemhusene og kr. 500 for husene i Webersgade vedtaget.

10. Diverse valg

Formand: Jens Haldager, Jens Juels Gade 5 – er valgt for 2021 og 2022.

Næstformand: Rasmus Fehrmann, Eckersbergsgade 23 – valgt i 2021 – genopstillede for 2 år og blev valgt med akklamation.

Kasserer for 2 år: Henrik Amfelt, Wilhelm Marstrands Gade 39, opstillede, blev præsenteret af formanden og valgt med akklamation.

Suppleant: Helle Brøns, Jens Juels Gade 45 – er valgt for 2021 og 2022.

Bestyrelsesmedlemmer valgt i de enkelte gader:

Webersgade: Ingolf Ibus, Webersgade 36.

Wiedeweltsgade: Jesper Linell, Wiedeweltsgade 25.

Jens Juels Gade: Per Laureng, Jens Juels Gade 38.

Abildgaardsgade: Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade 38.

Eckersbergsgade: Ulrik Netterstrøm, Eckersbergsgade 24.

W. Marstrands Gade: Gunvor Bjerre, W. Marstrands Gade 13.

Skovgaardsgade: Gitte Cassias, Skovgaardsgade 34.

Høyensgade: Caroline Andersen, Høyensgade 6.

Revisorer:

Revisor for 2 år: Ole Gade Lorentzen, Skovgaardsgade 22 – genopstille og blev valgt med akklamation

Revisor: Jens Lind, Jens Juels Gade 36 – er valgt for 2021 og 2022.

Revisorsuppleant: Peter Anderson, Skovgaardsgade 28 – er valgt for 2021 og 2022.

Voldgiftsmænd:

Sigmund Lubanski, Jens Juels Gade 30 – blev valgt for 2 år i 2020 – genopstillede og blev valgt med akklamation.

Svend René Larsen, Wiedeweltsgade 54 – er valgt for 2021 og 2022

11. eventuelt

Intet under dette punkt

12. Formanden afslutter generalforsamlingen

– sagde pænt tak for i aften og for den gode mødedeltagelse og opfordrede til at bruge gadeformændene m/k til spørgsmål og anden kommunikation til bestyrelsen og om foreningen og om vores fælles forhold i det hele taget. Og så takkede han dirigenten – det glemte han ganske vist at sige, men han mente det og takkede ham efter mødet og gav ham en god kasse vin.

Og således sluttede generalforsamling 2022.

Kartoffelrækkerne den 21. april 2022

Søren Plomgaard, dirigent
Jens Haldager, formand
Jesper Linell, referent

Links til bilag:

Bilag 2, Regnskab 2021

Bilag 3, Idékatalog til fællesaktiviteter

Bilag 4, Forslag til budget og kontingent for 2022

Kommentarer er lukket