Generalforsamling: Mandag den 25. marts 2019

Referat fra generalforsamlingen i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt på Bordings Friskole i Øster Søgade mandag den 25. marts 2019.

Ved mødets start var der 147 stemmeberettigede medlemmer til stede enten personligt eller ved fuldmagt.

1. Velkomst
Formanden Jens-Jacob Paludan bød velkommen

2. Valg af dirigent, godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og af dagsordenen samt valg af stemmetællere
Jens Christensen fra Høyensgade blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Bestyrelsens forslag til dagsorden blev godkendt.

Dirigenten orienterede om at referatet pga. persondataforordningen i videst muligt omfang ville være anonymiseret, men at talere der måtte ønske ikke at kunne identificeres i referatet, skulle sige dette enten når de talte fra salen eller ved henvendelse til referenten under mødet.

3. Formandens beretning
Hjertestarter
På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at arbejde på, at der kom en hjertestarter mere i kvarteret. Mens bestyrelsen arbejdede på at finde en acceptabel placering i Rækkerne, blev der opsat en hjertestarter på facaden ved vaskeriet Øster Farimagsgade 12. Da der nu findes en i skolegården på Øster Farimagsgades Skole og en på facaden ved fritidshjemmet i Malmøgade, mener vi at kvarteret er godt dækket og dropper dermed indkøb af hjertestarter.

Omskødning af Voldmestergade
Det har vist sig at være en langt vanskeligere opgave end forventet at få omskødet Voldmestergade fra det fælles skøde, der foreligger med Hallinsgade og J. A. Schwartz Gade. Hensigten skulle være at få Voldmestergade frigjort fra de to gader for at imødegå kommende konflikter. Bestyrelsens undersøgelse har dog vist, at vi ikke får en reel effekt ud af omskødningen, og da det samtidig har vist sig dels at være en større økonomisk udgift, dels at vi har kunne få en enkel løsning med vores forsikringsselskab, har vi stoppet omskødningen.

GDPR
Bestyrelsen har udarbejdet en privatlivspolitik. Vi sikrer os dermed, at alle data slettes hos et bestyrelsesmedlem, når medlemmet træder ud af bestyrelsen. Samtidig har vi siden persondataforordningens ikrafttræden anonymiseret alle adresser i bestyrelsesreferaterne, så der ikke forekommer genkendelige personfølsomme oplysninger.

Affaldssortering
Næstformanden har haft en omfangsrig dialog med forvaltningen om affaldsafhentning. Dialogen er oftest envejskommunikation, men hans vedholdenhed har dog gjort, at vore fælles sorteringscontainere tømmes oftere, så containerhjørnerne ikke ligner en mindre genbrugsstation.

Næstformanden har for nyligt – for tredje gang – rettet henvendelse til forvaltningen, for at få fjernet de tomme og aflåste containerne til haveaffald.

Hjemmesiden
Vort håb med den opdaterede hjemmeside var, at den ville blive mere dynamisk. Den er godt nok blevet pænere og mere tidssvarende, men webredaktøren mangler hjælp med input om nyheder i kvarteret. Så kom blot med stort som småt, så redaktøren får noget at arbejde med.

Parkering
Igen i år skal jeg opfordre til IKKE at parkere på midterstykkerne. Det er netop de arealer der gør vort kvarter så attraktivt, så lad nu os alle få glæde af det. Specielt husejere, der har ombygninger i gang, bedes indskærpe for håndværkerne, at parkering på midterstykkerne er forbudt.

Trafikgruppen
Trafikgruppen har afholdt en møderække og fortsætter arbejdet. Alle interesserede opfordres til at henvende sig til Gunvor Bjerre, som koordinerer arbejdet. Der bliver afholdt et borgermøde på Øster Farimagsgades Skole den 24. april, hvor der skal indsamles ideer til forbedring af de trafikale forhold og en minimering af miljøbelastninger for hele kvarteret.

Fællesudvalget for Kartoffelrækkerne
Næstformanden varetager arbejdet i Fællesudvalget, og der bliver afholdt faste møder med de to øvrige gader i Rækkerne nemlig Hallinsgade og J.A. Schwartz Gade. Oftest omhandler møderne byggesager i kvarteret, som Lokalplanen giver Fællesudvalget høringsret til, men der drøftes også andre fælles emner som f.eks. affaldsordninger.

Byggeforeningernes Fællesudvalg.
Fællesudvalget dækker byggeforeningskvartererne i byen, der minder om vores som f.eks. Humleby, Komponistkvarteret, Lyngbyvejskvarteret m.fl. Der har været afholdt det årlige møde med de øvrige byggeforeninger. De står overfor samme problemer som vi gør, primært med affaldssortering og ombygninger.

Byggesager
Der er igen i år rigtig mange byggesager i Rækkerne, og alle opfører sig ikke lige pænt. En opfordring herfra er at tage hensyn til de omkringboende og rette sig efter gadeformandens henstillinger.

Vejledning til Lokalplanen – eller i daglig tale Håndbogsudvalget.
Som skrevet i den senest omdelte skrivelse, ligger vejledningen nu på HØFs del af hjemmesiden. Den er tænkt som en hjælp ved overvejelser om ombygninger, ikke mindst når nye ejere planlægger at bygge om.

Denne vejledning har været drøftet på de seneste generalforsamlinger:

 • GF 2014, Jeg orienterer her om en opdatering af vores 20 år gamle håndbog.
 • GF 2015, Kartoffelrækkeinfo blev omdelt sammen med indkaldelsen.
 • GF 2016, forsamlingen indstiller med stort flertal, at der skal arbejdes for en opdatering af lokalplanen
 • GF 2017, ny lokalplan er ikke aktuel, der arbejdes i stedet på en vejledning til gældende regler
 • GF 2018, Der lægges sidste hånd på en vejledning; der er afholdt ét møde med kommunen.

Udvalget har lyttet og justeret teksten ind efter generalforsamlings ønsker. Vi har derfor ikke lavet en håndbog (som den gamle) med anvisninger på løsninger, men alene lavet en vejledning til den gældende lokalplan suppleret med en opfordring til godt naboskab. Dette har klart ligget i det mandat alle 3 generalforsamlinger har givet udvalget.

Bestyrelsen har i sin dialog med kommunen fået en afklaring af en række forhold, hvor kommunens byggesagsbehandling har varieret. Dette netop for at kunne vejlede husejerne korrekt.

Vejledningen er stillet op, så man punkt for punkt følger lokalplanen og kan se, hvordan kommunen lige nu tolker lokalplanen. Denne vejledning skal gerne være en hjælp til den enkelte, så man kan forudsige hvilke ændringer der accepteres, og hvilke det er mindre sandsynligt, at man vil få tilladelse til.

Lokalplanens hensigt er netop, at kvarterets egenart opretholdes.

Det er meget ærgerligt, når man som husejer får udført arbejde, man senere bliver pålagt at ændre. Det er dyrt og koster bekymringer og måske også skrammer i naboskabet. Det er netop det, bestyrelsen prøver at modvirke med vejledningen.

Bestyrelsens udgangspunkt er altid foreningens vedtægter, hvor jeg især vil henlede forsamlingens opmærksomhed på § 11 som lyder:

“Bestyrelsen kan overfor husejerne påtale forsømmelser vedrørende vedligeholdelsen af tage, brandmure, skorstene og andet, som kan medføre fare eller væsentlige ulemper for omgivelserne, samt overtrædelser af lokalplanen, herunder med hensyn til husenes facader, vinduer m.v. Bestyrelsen kan med rimeligt varsel indbringe sagen for myndighederne.”

Hele den siddende bestyrelse mener, at Lokalplanen fra 1988 i sin helhed udstikker nogle rimelige begrænsninger for ændringer i de enkelte ejendommes ydre fremtræden og kvarterets karakter. Det er begrænsninger, som skal overholdes, og som vi ikke har mulighed for at anfægte.

Når ejendomsmæglere henvender sig til foreningen om et kommende salg, fremsender vi altid “Kartoffelrækkeinfo”, som er en kort orientering, der illustrerer det vigtigste forhold, man som ny køber skal være opmærksom på. Kartoffelrækkeinfo ligger ligeledes på HØFs del af hjemmesiden. Kartoffelrækkeinfo gælder selvsagt også for eksisterende beboere.

Som jeg har sagt tidligere, er jeg ikke den formand der afskridter kvarteret for at konstatere om lokalplanen overholdes. Denne fremgangsmåde findes i vores søster-kvarterer, men den siddende bestyrelse har intet ønske om en sådan adfærd. Jeg reagerer alene på henvendelser fra gadeformændene jf. vores retningslinjer.

Forretningsgangen i foreningen er altid, at hvis gadeformanden modtager en klage over en ombygning eller et byggeri, forsøger gadeformanden at forlige parterne. Lykkes dette ikke, fremsætter gadeformanden problemstillingen overfor formanden – mig – som så vurderer forholdet og om nødvendigt er den, der anmelder forholdet til kommunen. Dermed er den eneste, der fra bestyrelsens side anmelder byggetekniske forhold til kommunen, mig. Dette netop for at der kan opretholdes en vis harmoni i de enkelte gader.

Ved henvendelser om overtrædelser af lokalplanen er forretningsgangen den samme. Dog høres Fællesudvalget om der foreligger en dispensationssag, og i benægtende fald kontaktes kommunen for at afklare, om der foreligger en igangværende sag hos dem. Kommunen vurderer herefter forholdet alene.

Der findes i min optik her i Rækkerne primært 3 personligheder, nemlig:

 1. Dem, der gerne vil have mest mulig frihed.
 2. Dem, der vil tage flest mulige hensyn til naboer og miljøet.
 3. Dem, der vil have mest muligt kontrol ved f.eks. en nøje overholdelse af lokalplanen.

Det er i dette felt af husejere bestyrelsen navigerer, og her vil der til tider komme sammenstød, som går enkelte imod.

Når vi så også skal tilfredsstille den 4. interessent, nemlig kommunen, så er det diplomatiet står sin prøve, og her er det ikke altid, vi som bestyrelse kan gøre alle tilfredse.

Bestyrelsen er ikke myndighed. Vi har alene en høringsret/udtaleret, når forvaltningen indstiller til en dispensation fra lokalplanen. Det er derfor ikke bestyrelsen, som kan træffe afgørelse eller udstede påbud om en konkret sag.

Når forvaltningen giver Kartoffelrækkernes Fællesudvalg mulighed for at udtale sig i forbindelse med en dispensation, opnås der enighed i den samlede bestyrelse, før der gives en tilbagemelding. De holdninger, der kommer frem ved bestyrelsesmøderne, er også de holdninger der præsenteres ved dialogen med kommunen.

Jeg har som formand indtil sidste år haft den primære kontakt til kommunen ved byggesager. Dette har alene gået på lovliggørelsessager, hvor der har været henvendelser fra husejere, og oftest er sagerne endt i fordragelighed.

Ved traditionelle lokalplansager er det næstformanden, der varetager funktionen i Fællesudvalget for Kartoffelrækkerne, hvor alle tre foreninger har en repræsentant.

Jeg er opmærksom på, at forslagsstiller 2 senere ønsker oplyst om klager. Det vil ikke klæde mig her at oplyse om enkeltsager. Det må betragtes som et forhold med den enkelte husejer. Men i de seneste 5 år har der været i snit 5 henvendelser om året, der har krævet formandens inddragelse.

Hjørnehusene
Den daværende bestyrelse tog i 2013 kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen for at få præciseret, hvad forvaltningens fortolkning af lokalplanens ordlyd er for: “Et for kvarteret passende hegn”. Dette blev præciseret og orienteret på generalforsamlingen samme år, og har siden fremgået af hjemmesiden.

Grunden var, at der kom et par meget store helt lukkede hegn op i kvarteret, som mange mente ikke passede til kvarteret. Enkelte af hegnene står endnu.

Den gang så forvaltningen gerne, at alle hjørneafskæringerne blev friholdt for haver. Det så bestyrelsen ikke som relevant mod Øster Søgade, da alle hjørnerne her længe har haft have helt ud til facaden. Dette var ikke tilfældet for de eksisterende butiksindgange mod Øster Farimagsgade. Forvaltningen fastholdt, at det boulevardlignende udtryk, Øster Farimagsgade er tiltænkt, skulle opretholdes, og derfor skulle de skrå hjørner i disse ender friholdes. Dette var faktisk gældende for en stor del af husene i HØF på det tidspunkt.

Da der så blev etableret en ny have sidste år, reagerede bestyrelsen – i realiteten jeg – ved at henvende mig til forvaltningen for at høre, om der var ansøgt om etablering af have, for HØF havde intet hørt på trods af, at arealet er vores.

Sidste år i december fik foreningen så et påbud om en konkret byggesag, der aldrig var blevet afsluttet. Her havde ejeren af et hjørnehus (de pågældende ejere har solgt for længst) inddraget arealet foran sit hjørnehus til have og havde taget arealet foran det skrå hjørne med.

Det tekniske er her, at det er Husejerforeningen, der ejer arealet, altså forhaverne, og det er derfor HØF, der får påbuddet og dermed varslet om, at der vil blive udstedt dagbøder, såfremt forholdet ikke lovliggøres.

Bestyrelsen har derfor fremsendt et orienteringsbrev til alle hjørnehusene med et ønske om at gå i dialog, hvis netop deres have er omhandlet af forholdet. Det kunne jo være, at forholdet tidligere var blevet lovliggjort, som det ser ud til, at der er et enkelt eksempel på.

I sidste måned har HØF fået yderligere et påbud om lovliggørelse af en anden adresse, så forholdet nu omhandler to adresser. Vi må forvente kommunen tager fat i alle hjørnehusene, der ikke opfylder Teknik- og Miljøforvaltningens anvisning.

I sidste uge blev det først omtalte hus solgt, og de nye ejere er allerede i dialog med kommunen om at få lovliggjort forholdet.

Foreningens kasse kan hurtigt blive tømt, hvis kommunen effektuerer deres varsel. Her er det vist ikke rimeligt, at de mange skal betale for de fås ulovligheder.

Gadernes tilstand
Vi vil i løbet af sommeren få afhjulpet de nedkørte vandrender i Abildgaardsgade.

Vandrørsopsparing
Webersgade og Voldmestergade er stadig i gang med opsparing til nye vandrør. Det har dog ved de første sonderinger vist sig betydeligt dyrere end først antaget, hvorfor der må forventes en længere opsparingsperiode, før arbejdet kan igangsættes.

Indre bys lokaludvalg
Vor repræsentant i lokaludvalget Ingolf Ibus orienterer særskilt udenfor beretningen.

Loppemarked
Loppemarkedet var en kæmpe succes, og vi gentager det igen i år den 15. juni 2019.

Tak
Tak til Louise Nørgård for din indsats i bestyrelsen igennem en del år. Især tak for dit initiativ til at få vores hjemmeside nydesignet.

Jeg har i beretningen forsøgt at efterkomme de to forslagsstillere og at give en udtømmende orientering om bestyrelsens arbejde. Jeg mener, at generalforsamlingen er det rette forum at drøfte foreningens tilstand og problemstillinger i. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at andre mener, at diskussionen bør foregå på Facebook, og at bestyrelsen skulle have reageret tydeligere dér. Jeg mener ikke, at Facebook er et forum, der når alle foreningen medlemmer, hvorfor jeg ikke kommer til at drøfte sådanne forhold på hverken Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn eller andre sociale medier forbeholdt de få. Denne holdning mener nogle godt, jeg kunne have meldt klart ud under debatten på Facebook. Omvendt er alle altid velkomne til at kontakte mig direkte, da jeg foretrækker den personlige dialog.

Såfremt forsamlingen ikke føler sig fuldstændigt orienteret og forkaster beretningen, afgår jeg selvfølgelig som formand på lige fod med forretningsudvalget.

Hermed overlader jeg min beretning til forsamlingens behandling.

Der var adskillige kommentarer fra salen mod beretningens afsnit om byggesager og om hjørnehusene:

 • En beboer fra Abildgaardsgade påtalte, at formanden ikke havde henvendt sig til hende, før han havde kontaktet kommunen om en lokalplanovertrædelse, og hun bad ham redegøre for sin rolle i den sammenhæng. Formanden beklagede, at han i den pågældende sag ikke havde handlet korrekt ved at henvende sig direkte til kommunen, og det undskyldte han.
 • En ejer af et hjørnehus til Øster Farimagsgade fortalte, at vedkommende have fået pålæg fra kommunen om en række forhold såsom placering af skraldespande, fjernelse af puds på facaden og retablering af hjørneafskæring, alt alene grundet anmeldelse(r) fra formanden til kommunen. Formanden forklarede, at de pågældende sager udgik fra Teknik- og Miljøudvalget længe før, den nuværende ejer havde overtaget huset, dog ikke sløjfningen af hjørneafskæringen, som ejeren dog var blevet gjort opmærksom på problemet med, inden hun for ganske nylig lod hjørneafskæringen sløjfe.
 • En anden hjørnehusejer berettede, at han havde haft en dialog i flere år med kommunen omkring hjørneafskæring og at kommunen havde ændret holdning undervejs til hans ulempe. Formanden afviste imidlertid ethvert kendskab til en sag om det pågældende hjørne før det tidspunkt for nylig, hvor Center for Bygninger henvendte sig om mulige pålæg om lovliggørelse af hjørneafskæringer.
 • Flere mødedeltagere henviste til en passus i mødenotat fra mødet 4. januar 2018 med forvaltningen, som formanden og to bestyrelsesmedlemmer fra hhv. HØF og J.A. Schwartzgade deltog i (repræsentant for Hallinsgade kom ikke til mødet) i forbindelse med arbejdet med en opdatering af vejledning til husejerne “Kartoffelrækkehåndbogen”. Her hedder det, at “HØF bemærker, at de ser det som en uheldig udvikling med etablering af mange franske altaner i de meget tætte gårdrum”. Formanden blev spurgt, om det var ham, der havde udtalt sig sådan, hvad spørgerne i givet fald måtte betragte som udtryk for, at formanden faktisk foretager henvendelser til kommunen mht. skærpelse af lokalplanen. Formanden ville ikke afvise, at han kunne have udtalt sig sådan, men han understregede at arbejdet med vejledningen alene havde til formål at etablere et hjælperedskab for beboerne, ikke retningslinjer som man er forpligtet til at følge. Det er alene kommunen, som har myndighed til at kræve lokalplanen overholdt.
 • En deltager satte spørgsmålstegn ved, at bestyrelsen skulle have mandat til at arbejde med en vejledning om lokalplanforhold, eftersom de generalforsamlinger, som formanden i sin beretning nævnte som belæg for mandat til arbejdet, ikke specifikt traf beslutninger om udarbejdelse af en vejledning, men blot var godkendelser af formandsberetninger, som blandt andet fortalte om arbejde med håndbog eller vejledning. Dette synspunkt blev dog fra flere sider imødegået med, at ingen på de nævnte generalforsamlinger havde været i tvivl om, at der alene havde været tale om videreførelse af det oprindelige formål. Det måtte altså opfattes som nødvendigvis ændrede planer efter at den med stort flertal besluttede 2016-plan om at arbejde for en opdatering af lokalplanen måtte ændres, fordi kommunen trak sig fra sin oprindelige stilling om at opdatere lokalplanen.
 • Endelig bad en deltager om klart svar på om formanden eller nogen anden af egen drift havde anmeldt nogen eller noget til kommunen. Formanden kunne kun svare for sig selv at nej, han tog ikke selv initiativ til anmeldelser, men hvis en konflikt ikke kunne forliges i gaden og derfor gik videre til ham, kunne han være forpligtet til at forespørge i kommunen om der forelå tilladelser eller lokalplandispensationer i den pågældende sag.
 • Til støtte for formandens beretning udtalte en deltager, at han ikke kunne se at formandens eller bestyrelsens kontakter til kommunen er udtryk for anmelderi, men netop for overholdelse af forpligtelsen til at støtte “en nogenlunde overholdelse af lokalplanen”, som han formulerede det.

Herefter blev beretningen sat til afstemning ved håndsoprækning, og den blev vedtaget med 40 stemmer for, 30 imod, og 23 som undlod at stemme.

4. Kassererens forelæggelse af regnskabet for 2018 (regnskabet var vedhæftet indkaldelsen)
Det utilsigtede overskud i 2018 skyldes alene at tre store projekter er droppet eller først udføres i 2019: Hjertestarter og omskødning er droppet, og genopretning af nedkørte vandrender i Abildgaardsgade udføres først i 2019.

Ingen havde bemærkninger til regnskabet, som blev vedtaget ved akklamation.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag 1, vedrørende Fibia-løsningen. Forslaget er stillet af (navn udeladt), Høyensgade:
Jeg vil gerne foreslå, at HØF laver en opfølgning på, hvordan Fibia løsningen virker. Der er vist mange som ikke er tilfredse. Nogen måske fordi de stadigvæk har den gamle router nogle måske af andre årsager?

Forslagsstiller var ikke til stede ved generalforsamlingen, og ingen havde påtaget sig at fremlægge forslaget. En beboer fortalte at han havde kontaktet Fibia, som hurtigt var kommet og gratis havde afhjulpet hans problem. Bestyrelsesformanden nævnte, at der i bestyrelsen er foretaget et par stikprøver, som viste at de pågældende modtager hvad de betaler for, men at der givetvis er individuelle problemer rundt i kvarteret. En ny, moderne router kan være en løsning; en varmefordelingsplade ved gulvvarme kan være et skjold så wi-fi ikke kan trænge gennem etagerne; … Bestyrelsen har ikke kompetencer til at påtage sig en udredning, men støtter gerne hvis nogen melder sig.

Forslag 2, vedrørende bestyrelsens arbejde med og håndtering af lokalplanen. Forslaget er stillet af Lars Oxfeldt Mortensen, Abildgaardsgade.

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at stoppe arbejdet med at skærpe eller præcisere fortolkningen af lokalplan no. 115 fra 1988, samt at indstille yderligere mødeaktivitet med Kommunen om fortolkningen af lokalplanen, herunder håndhævelse af lokalplanen indtil bestyrelsen [eller formanden] på en ekstraordinær generalforsamling inden 6. juni 2019, har redegjort for omfanget og indholdet af mødeaktiviteten mellem HØF og Kommunen. Bestyrelsen bedes samtidigt redegøre for hvor mange klager eller påbud med relation til lokalplanen, som bestyrelsen eller medlemmer af bestyrelsen har stillet til beboerne i Kartoffelrækkerne indenfor de sidste 5 år. Bestyrelsen skal i den forbindelse redegøre for den praksis, man har haft m.h.t. besvarelse af kommunens høringer vedrørende lokalplanen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal tage stilling til, om bestyrelsens praksis skal fortsætte eller ændres.

Hvis formanden vælger at lade redegørelsen indgå i formandens beretning til denne generalforsamling – og på tilfredsstillende vis imødekommer ovenstående – kan forsamlingen efterfølgende ved afstemning frafalde kravet om ny ekstraordinær generalforsamling.

Begrundelse:
I forhold til tolkningen af lokalplanen for Kartoffelrækkerne har der været en del polemik på Facebook og blandt beboerne i området. Det har skabt usikkerhed, vrede og bekymring. Det vil på den baggrund være klædeligt og befordrende for nærdemokratiet, at diskussionerne og meningerne om disse sager kommer ud i det åbne. Der er tydeligvis ikke enighed om tolkningen af lokalplanen blandt beboerne. Og der er stor bekymring for om bestyrelsen i HØF forsøger at skærpe lokalplanens bestemmelser om Kartoffelrækkernes udformning, anvendelse og fremtoning. På den baggrund beder jeg uddybende om at Bestyrelsen redegør for hvilke tiltag og hvilke møder der er afholdt med kommunen og hvorfor bestyrelsen forsøger at skærpe og omformulere den eksisterende lokalplan no. 115 fra 1988.

I et seneste bestyrelsesreferat fra 28. januar 2019 understreger Bestyrelsen, at de verserende sager om påbud er iværksat på Kommunens egen foranledning. Men dette stemmer ikke overens med de faktiske forhold. Det fremgår blandt andet af et notat fra et møde mellem HØF, Fællesudvalget for Kartoffelrækkerne og Kommunen den 19. jan. 2018. Mødet blev afholdt på foranledning af bestyrelsen i HØF og Fællesudvalget for Kartoffelrækkerne, heri kan man blandt andet læse at:

 1. HØF … ”ser det som en uheldig udvikling med etablering af franske altaner på gårdsiden.”

 2. Og….. ”at hegn mod Øster Farimagsgade trækkes tilbage, så bygningernes hjørneafskæring friholdes, og bebyggelsen åbner sig imødekommende op.”

Med baggrund i disse og andre forhold og ikke mindst debatten beboerne imellem er det vigtigt at få en uddybende redegørelse for hvor mange sager om påtaler af enhver art HØF og Fællesudvalget har startet i forhold til beboernes udformninger af stakitter, altaner, hegn mm.

Forslagsstiller fandt ikke spørgsmålene tilstrækkeligt besvaret af formanden i beretningen og fastholdt at forslaget skulle til afstemning. Han understregede, at han ikke havde noget imod vejledningen, men mod “tjekkeriet, mod sheriffen der går rundt” og kontrollerer om lokalplanen er overholdt og melder overtrædelser til forvaltningen uden først at kontakte de berørte, og mod at bestyrelsen uden mandat arbejder på at stramme den i forvejen meget stramme lokalplan.

Den efterfølgende diskussion havde tre hovedsynspunkter:

 1. Adskillige deltagere støttede forslaget, udtrykte stærk modstand mod forsøg på at stramme eller præcisere lokalplanen, som “alle vil blive ramt af”, og var vrede og bekymrede over at have modtaget pålæg fra forvaltningen forårsaget af anmeldelser fra bestyrelsen uden forudgående kontakt. Forvaltningen blev citeret for at hævde, at den ikke praktiserer aktiv kontrol i kvarteret, så pålæg må nødvendigvis være forårsaget af anmeldelser.
  Det blev desuden anført, at der mangler åbenhed om lokalplansager og hvilke høringssvar der afgives. Det burde fremgå af bestyrelsesreferaterne (hvilket formanden forklarede ville være problematisk i forhold til persondataforordningen, men måtte overvejes).

 2. Nogle deltagere mente, at bekymringen var berettiget og at afklaring af, hvad der er foregået, er nødvendig, men at konflikter og uenighed dog ville være uundgåeligt. At man ‘i gamle dage’ spurgte sine genboer og naboer til gården, om det var ok at gøre dette og hint, og hvis det var, så gjorde man det bare; “I dag spørger man ikke, og så har vi balladen.”

 3. Atter andre mente at der køres hetz mod bestyrelsen. At tonen på Facebook havde været meget ubehagelig. At kvarterets egenart trues af en slap lokalplans alt for vide rammer, en lokalplan som ydermere alene dækker bygningernes ydre. At de aktuelle pålæg fra forvaltningen muligvis skyldes, at man er gået i gang med oprydning i gamle bunker efter en periode med vaklende sagsbehandling og uafsluttede sager.

Forslagsstiller var ked af at høre, at der skulle være tale om hetz mod bestyrelsen. Hans forslag var alene et forsøg på i demokratiets navn at finde ud af hvad der er foregået, herunder om bestyrelsen overholder sin forpligtelse til kun “med rimeligt varsel” at indbringe en sag for myndighederne.

Dirigenten lagde nu op til afstemning. Han konstaterede, at forslaget de facto var et ændringsforslag til vedtægterne, fordi det pålægger bestyrelsen at handle anderledes end stipuleret i vedtægterne, og derfor måtte det behandles som sådant, dvs. i givet fald vedtages med 2/3 af forsamlingens stemmer som samtidig skulle repræsentere ¼ af medlemmerne. Adspurgt benægtede han på forhånd at have oplyst bestyrelsen om dette; det var han blevet klar over i aftenens løb. Kåre Traberg Schmidt, Voldmestergade/Øster Farimagsgade bad om at få ført til referat, at han var uenig i denne vurdering.

Efter en uklar tilkendegivelse ved håndsoprækning gik forslaget til skriftlig afstemning. Resultat: 74 stemmer for forslaget, 64 imod forslaget, 9 undlod at stemme. Da der ikke var 2/3 af stemmerne for forslaget, faldt det.

Forslag 3, vedrørende bestyrelsens mandat til arbejdet med håndbog/vejledning. Forslaget er stillet af Alexander Porsman, Øster Søgade: Jeg vil gerne stille forslag om, at der optages et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen, hvorunder bestyrelsen redegør for arbejdet med den håndbog/vejledning, som efter det oplyste er sendt i høring hos Københavns Kommune. Redegørelsen bedes omfatte information om mandatet til at udarbejde håndbogen, herunder en beskrivelse af formålet med håndbogen.

Baggrunden for forslaget er den debat, der har været på Kartoffelrækkernes Facebook-side i januar, hvor der blev stillet en række spørgsmål til bestyrelsen, som ikke blev besvaret. Jeg vil derfor opfordre bestyrelsen til under dette punkt at besvare de spørgsmål, der blev stillet.

Forslagsstiller sagde at spørgsmålet jo havde været berørt såvel i formandsberetningen som i den foregående diskussion, men efterlyste yderligere bemærkninger fra bestyrelsen eller andre.

Formanden gentog bestyrelsens opfattelse – at de seneste generalforsamlingers behandling af lokalplansopdatering/håndbog/vejledning og forsamlingens indstilling i 2016 med stort flertal, at der skal arbejdes for en opdatering af lokalplanen – er mandat til arbejdet. Den vurdering fik støtte fra flere i forsamlingen: der er tale om en vedtaget ændring af arbejdets retning efter at arbejdet med opdatering af lokalplanen blev stoppet af forvaltningen.

Det blev fra salen konstateret at “faktum er at vi har en lokalplan 115. Men vejledningen er regler som kommunen nu ydermere administrerer ud fra.” Og der blev spurgt, om kommunen, da den havde udkastet til kommentering, udtalte at det er sådan, der skal handles. Det afviste formanden. Vejledningen skal ikke følges. Den er ikke officielle retningslinjer og har ingen retsgyldighed. Man kan til enhver tid vælge at søge om tilladelse til ombygninger og ændringer, som iflg. vejledningen i skrivende stund vurderes næppe at ville kunne godkendes.

Hermed betragtede dirigenten forslaget som uddebatteret og gik videre til næste punkt på dagsordenen.

6. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 2019

 • Bestyrelsen foreslår, at kontingentet som vedtaget på generalforsamlingen i 2018 fastsættes til kr. 1000 for huse med pligt til gadevedligeholdelse, kr. 600 for mellemhusene og kr. 500 for husene i Webersgade.

 • Bestyrelsens forslag til budget for 2019 (det vedtagne budget er vedhæftet referatet)

Begge forslag blev vedtaget med akklamation.

7. Diverse valg:
Formand for 2 år: Jens-Jacob Paludan, Jens Juels Gade 50 genopstillede, og Hanne Fabricius, Skovgaardsgade/Øster Farimagsgade meldte sig som kandidat.

Jens-Jacob Paludan: Vil arbejde videre i tråd med linje, bestyrelsen har lagt. Havde den opfattelse, at der er åbenhed omkring bestyrelsesarbejdet, hvilket jeg vil synliggøre mere. Vil arbejde for langt mere dialog. Skal fremover være klart, at konflikter skal løses på lavest mulige niveau, dvs. gaden. Først ved uenighed dér videre til formanden, og i givet fald videre til forvaltningen efter varsel til den pågældende husejer.

Hanne Fabricius: Går ind for 100 pct. gennemsigtighed og vil gøre alt for at realisere de ønsker, folk har. Hvad skal vi nu skabe? Hvad skal vi lave sammen? Vi skal værne om vores kvarter, men det har vi en lokalplan til. Ikke alt, hvad der ikke er udtrykkeligt forbudt, er tilladt, men fremover skal vi tale med vores naboer om, hvad vi vil ændre; det har fungeret før. Stiller ikke op spontant, men har længe tænkt på at stille op.

Skriftlig afstemning: Jens-Jacob Paludan 74 stemmer, Hanne Fabricius 61-62 stemmer, 10 blanke stemmer. Jens-Jacob Paludan blev således valgt for en ny toårs periode.

Suppleant for 1 år: Anne Christine Dahl-Hansen, W. M. Gade 12 genopstillede og blev valgt ved akklamation.

Revisor for 2 år: Jens Lind, Jens Juels Gade 30 genopstillede og blev valgt ved akklamation.

Revisorsuppleant for 1 år: Jens Haldager, Jens Juels Gade, stillede op og blev valgt ved akklamation.

8. Eventuelt
Intet

9. Formanden afsluttede generalforsamlingen,
takkede for det store fremmøde og den gode debat, og lovede at informere bedre fremover.

Det vedtagne budget for 2019 samt opdateret bestyrelsesliste er vedhæftet referatet.

København den 5. april 2019

Jens-Jacob Paludan, formand
Jens Christensen, dirigent
Jesper Linell, referent

Kommentarer er lukket