PRAKTISKE OPLYSNINGER

Godt naboskab

Vi bor tæt
Vi bor tæt i Kartoffelrækkerne. Og derfor er det vigtigt for det gode naboskab, at du tager hensyn. Hvad der ser fint ud fra din side, kan være helt forkert set fra den anden side af stakittet.

Hegn og træer
Vores haver er små og ligger tæt. Derfor kan der opstå konflikter omkring træer og hegn. Snak med din nabo, hvis der er noget, der ikke er som det skal være. Lad være med at klippe træer og hække som ikke er dine, men find en løsning I begge kan acceptere. Som husejer skal du sikre, at dine planter, buske og træer ikke hænger ud over hegnet til gaden og generer gående og parkering.

Hvis man nu ikke kan blive enige
Der er en tinglyst servitut (12. juni 1891, stykke 5h) på alle ejendomme i Kartoffelrækkerne, som siger at haverne kun må ”benyttes som have og beplantes med blomster og lavtvoksende buske … De træer, der måtte være plantet … må fjernes så snart det forlanges”. Det kunne tydes som om man, hvis man er generet af naboens træ og ikke kan blive enig med naboen om beskæring, kan forlange det fjernet. Så enkelt er det bare ikke. For i Lokalplanen (nr. 15 af 1988, §7 stk. 2) står der, at ”Træer skal bevares i videst muligt omfang”. Som nabo eller genbo til træer som skygger eller på anden måde generer, og som ejeren ikke er til sinds at fælde eller beskære, har man to muligheder: man kan benytte forenings voldgiftsmand m/k uden garanti for at træejeren vil rette sig efter udfaldet af voldgiften, eller man kan indlede et civilt søgsmål. Der skal dog erfaringsmæssigt være tale om overordentlig massiv gene fra et træ, før man har chance for at vinde et civilt søgsmål. Så konklusionen er, at vi alle bør være særdeles opmærksomme på om vores træer og anden bevoksning kan genere naboer og genboer og i det gode naboskabs navn være imødekommende over for ønsker om beskæring eller fældning.

Fester
Alle har ret til at feste af og til, og det kan ikke undgås, at det høres hos naboer og genboer. Det anbefales, at man i god tid informerer om større arrangementer – især hvis det foregår udendørs eller med åbne vinduer. Tag hensyn til normale sengetider – gå indendørs og luk vinduerne efter midnat. Vær opmærksom på, at baggården virker som en lydmæssig skakt.

Grillning og brug af åben ild
Tag hensyn til dine naboer, når du griller, lugt og røg kan være generende. Bål(fad) er ikke tilladt.

Parkering
Det er altid småt med parkeringspladser i vores gader, så sørg for at parkere hensynsfuldt. Det vil sige: Tag hensyn til udgange, brug de markerede båse og kig dig for, så pladsen udnyttes optimalt. Undgå at parkere langt ude på kørebanen, det gør det vanskeligt for redningskøretøjer o.lign. Og respekter midterstykkernes parkeringsforbud.

Vær opmærksom på, at indgangen til huset ikke må ændres uden tilladelse, og at det har betydning for mulighed for at parkere.

Man bør parkere cykler i forhaverne.

Snerydning
Der findes regler for snerydning og saltning, som har til formål at sikre at man kan færdes sikkert.

Det er et lovkrav, at man som husejer rydder sne på fortovet, i indkørsel, havegang og på trapper foran huset samt evt. på andre fælles færdselsarealer. Derudover skal man forebygge glat føre ved at strø grus eller lignende.

De husejere, der bor ud til midterstykket, har pligt til selv at rydde ud til midten af gaden, da kommunen ikke salter dér.

Man kan som husejer blev gjort erstatningspligtig, hvis en person kommer til skade pga manglende snerydning. Man kan også drages til ansvar, selv om man er ude at rejse, når det sner, og derfor er det en god ide at lave en aftale med naboen om snerydning.

Husdyr
Tag hensyn til dine naboer. Luk ikke hunde løse ud på gaden, så de løber ind i andres haver og besørger.