PRAKTISKE OPLYSNINGER

Godt naboskab

Vi bor tæt
Vi bor tæt i Kartoffelrækkerne. Og derfor er det vigtigt for det gode naboskab, at du tager hensyn. Hvad der ser fint ud fra din side kan være helt forkert set fra den anden side af stakittet.

Dette gælder også, hvis du vil bygge om f.eks. på gårdsiden.

Hegn og træer
Vores haver er små og ligger tæt. Derfor kan der opstå konflikter omkring træer og hegn. Snak med din nabo, hvis der er noget, der ikke er som det skal være. Lad være med at klippe træer og hække som ikke er dine, men find en løsning I begge kan acceptere.

Som husejer skal du sikre, at dine planter, buske og træer ikke hænger ind over hegnet til naboen eller ud til gaden og generer gående og parkering.

Fester
Alle har ret til at feste af og til, og det kan ikke undgås, at det høres hos naboer og genboer. Det anbefales, at man i god tid informerer om større arrangementer – især hvis det foregår udendørs eller med åbne vinduer. Tag hensyn til normale sengetider – gå indendørs og luk vinduerne efter midnat. Vær opmærksom på, at baggården virker som en lydmæssig skakt.

Grillning og brug af åben ild
Tag hensyn til dine naboer, når du griller, lugt og røg kan være generende. Bål(fad) er ikke tilladt.

Parkering
Det er altid småt med parkeringspladser i vores gader, så sørg for at parkere hensynsfuldt. Det vil sige: Tag hensyn til udgange, brug de markerede båse og kig dig for, så pladsen udnyttes optimalt. Undgå at parkere langt ude på kørebanen. Det gør det vanskeligt for redningskøretøjer o.lign. Og respekter midterstykkernes parkeringsforbud.

Vær opmærksom på, at indgangen til huset ikke må ændres uden tilladelse, og at det har betydning for mulighed for at parkere.

Man bør parkere cykler i forhaverne. 

Snerydning
Der findes regler for snerydning og saltning, som har til formål at sikre at man kan færdes sikkert.

Det er et lovkrav, at man som husejer rydder sne på fortovet, i indkørsel, havegang og på trapper foran huset samt evt. på andre fælles færdselsarealer. Derudover skal man forebygge glat føre ved at strø grus eller lignende.

Københavns kommune rydder for sne på gaderne, men ikke på midterstykkerne. Det påhviler beboerne, at rydde dér, ligesom det påhviler alle, at rydde fra husets indgang ud til gaden.

Man kan som husejer blev gjort erstatningspligtig, hvis en person kommer til skade pga manglende snerydning. Man kan også drages til ansvar selv om man er ude at rejse, når det sner, og derfor er det en god ide at lave en aftale med naboen om snerydning.

Husdyr
Tag hensyn til dine naboer. Luk ikke løse hunde ud på gaden og sørg for at fjerne hundes og kattes efterladenskaber. Det er ikke tilladt at holde høns.