PRAKTISKE OPLYSNINGER

Servitutter

Der er gennem tiden tinglyst en række bestemmelser på ejendommene, og de har væsentlig betydning for husejerne. Det gælder bl.a.:

  • Alle husejere har pligt til at vedligeholde hegn mod naboerne og mod gaden.
  • Der er fælles vedligeholdelsespligt for brandmure og brandkamme mod naboejendomme, og disse må ikke beskadiges.
  • Forhaverne, der ejes af husejerforeningen, må kun anlægges og benyttes som have.
    Der må ikke bygges andet i haverne end et bislag omkring hoveddøren. (Som kræver Byggetilladelse).
  • Servitut 1891. Der er en tinglyst servitut (12. juni 1891, stykke 5h) på alle ejendomme i Kartoffelrækkerne, som siger at haverne kun må ”benyttes som have og beplantes med blomster og lavtvoksende buske … De træer, der måtte være plantet … må fjernes så snart det forlanges”. Det kunne tydes som om man, hvis man er generet af naboens træ og ikke kan blive enig med naboen om beskæring, kan forlange det fjernet. Så enkelt er det bare ikke. For i Lokalplanen (nr. 115 af 1988, §7 stk. 2) står der, at ”Træer skal bevares i videst muligt omfang”. Som nabo eller genbo til træer som skygger eller på anden måde generer, og som ejeren ikke er til sinds at fælde eller beskære, har man to muligheder: man kan benytte forenings voldgiftsmand m/k uden garanti for at træejeren vil rette sig efter udfaldet af voldgiften, eller man kan indlede et civilt søgsmål. Der skal dog erfaringsmæssigt være tale om overordentlig massiv gene fra et træ, før man har chance for at vinde et civilt søgsmål. Så konklusionen er, at vi alle bør være særdeles opmærksomme på om vores træer og anden bevoksning kan genere naboer og genboer og i det gode naboskabs navn være imødekommende over for ønsker om beskæring eller fældning.

Husejerforeningens (HØF) bestyrelse og enhver husejer har ret til at kræve disse servitutter opretholdt og til at påtale overtrædelser.

Se også under afsnittet Lokalplan 115. 

Man skal være opmærksom på, at der kan være yderligere servitutter tinglyst på den enkelte ejendom, hvilket man bør orientere sig om, inden man går i gang med at planlægge ændringer.

Desuden er der følgende forhold, som ikke er fastlagt i servitutter, men alligevel gælder for Kartoffelrækkerne:

  • Københavns Kommunes Lokalplan nr. 115 er tinglyst på alle ejendomme.
  • På alle ejendomme er tinglyst et fælles elforsyningskabel ført gennem lofterne.
  • Fjernvarmeforsyningen har tinglyst en deklaration på alle ejendomme.
  • På en del ejendomme er der tinglyst bestemmelser om fælles afløb fra tagbrønde.

Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at der findes kloakledninger fra såvel eget som andres huse under de fleste forhaver, og at der er fælles vandforsyning under baghaverne. Kommunen har kort, der viser ledningsføringer.