PRAKTISKE OPLYSNINGER

Parkering og vejforhold

Gaderne i Kartoffelrækkerne deler vi med kommunen på godt og ondt. Vi oplever ulemper i form af udgifter og besvær, men også at vi har fået godkendt en særlig status hos myndighederne: opholds- og legearealet på midterstykket er noget særligt for Kartoffelrækkerne. Her er plads til at være, og vi er fri for parkerede biler. Det er et gode, vi værdsætter.

Selv om midterstykkerne er privatejede, er de alligevel en del af det offentlige trafiknet i kommunen. De er såkaldte private fællesveje.

Indtil 2015 var hele gaden privat fællesvej, men det år overtog kommunen gadeenderne, altså de tredjedele af gaderne, hvor bilerne holder. Det gør billedet med vedlige- og renholdelse – både den fælles som husejerforeningen står for og den der påhviler den enkelte husejer – lidt broget.

Vedligeholdelse og renholdelse
De kommunale gade-ender står kommunen for. Det gælder såvel vedligeholdelse som slamsugning af gadebrøndene, saltning og evt. snerydning, opstribning af parkeringsbåse og den slags.
Fortovet på solsiden påhviler det den enkelte husejer at holde fejet og fri for sne! Der skal også fejes og sneskovles ud mod Øster Farimagsgade og Øster Søgade for hjørnehusenes vedkommende.

Vedligeholdelse af midterstykket påhviler husejerforeningen, men den enkelte husejer er forpligtet til at holde sin gadedel i orden ud til midten af gaden for så vidt angår fejning og snerydning.

Manglende snerydning hos en eller flere husejere kan indebære, at renovationsfolkene ikke må tømme affaldsbeholdere i hele gaden.

Det er et lovkrav, at man som husejer rydder sne på fortovet, i indkørsel, havegang og på trapper foran huset samt evt. på andre fælles færdselsarealer. Derudover skal man forebygge glat føre ved at strø grus eller lignende.

Brug hellere grus end salt ved isglat føre. Det skåner træerne og katte- og hundepoterne, og det er mere effektivt.

Man kan som husejer blive gjort erstatningspligtig, hvis en person kommer til skade pga. manglende snerydning. Man kan også drages til ansvar, selv om man er ude at rejse, når det sner, og derfor er det en god ide at lave en aftale med naboen om snerydning.

Når isen er smeltet, og foråret bryder frem, er der i flere gader tradition for at arrangere ”store fejedag” – en slags hovedrengøring af fællesarealerne.

Parkering
Det er altid småt med parkeringspladser i vores gader, så sørg for at parkere hensynsfuldt. Det vil sige: Tag hensyn til at pladsen udnyttes optimalt. Undgå at parkere langt ude på kørebanen, det gør det vanskeligt for redningskøretøjer o. lign.

Vær også opmærksom på ikke at parkere foran udgangen fra husene i ”skyggesiden” dvs. ulige numre. Det kan være svært at komme ud med barnevogne, ladcykler, affaldscontainere o.lign.

Hegnets indgang til huset må ikke ændres uden tilladelse, da det har betydning for mulighed for at parkere.

Parkering i ”skyggesiden” er kun tilladt i de afmærkede båse. Parkering er ikke tilladt på gågadearealet– heller ikke med en beboerlicens….. og heller ikke for håndværkerbiler!

Ulovlig parkering kan anmeldes til Center for Parkering ved hjælp af app’en Giv-et-praj eller via www.givetpraj.kk.dk.

Parkering er ikke tilladt i forhaver, heller ikke i form af ”privatparkering”.

I gadeenderne er der offentlig parkering mod sædvanlig kommunal takst. Parkeringsautomaterne står for enden af gaderne.

Man bør parkere cykler i forhaverne.

Vejpassage ved gadefester
Skal gader afspærres, f.eks. i forbindelse med gadefester, skal der søges tilladelse hos politiet. Der skal altid være passage på 3½ m i bredden og 4,20 m i højden. Dette gælder uanset om der er tale om telte, gadeborde, legehuse, træer m.m.

Bestyrelsen opfordrer til at teltopstilling i forbindelse med gadefester følger vejreglerne.