PRAKTISKE OPLYSNINGER

Parkering og vejforhold

Gaderne i Kartoffelrækkerne deler vi med kommunen på godt og ondt. Vi oplever ulemper i form af udgifter og besvær, men også at vi har fået godkendt en særlig status hos myndighederne: opholds- og legearealet på midterstykket er noget særligt for Kartoffelrækkerne. Her er plads til at være, og vi er fri for parkerede biler. Det er et gode, vi værdsætter.

Selv om midterstykkerne er privatejede, er de alligevel en del af det offentlige trafiknet i kommunen. De er såkaldte private fællesveje.

Indtil 2015 var hele gaden privat fællesvej, men det år overtog kommunen gadeenderne, altså de tredjedele af gaderne, hvor bilerne holder. Det gør billedet med vedlige- og renholdelse – både den fælles som husejerforeningen står for og den der påhviler den enkelte husejer – lidt broget.

Vedligeholdelse og renholdelse
De kommunale gadender står kommunen for. Det gælder såvel vedligeholdelse som slamsugning af gadebrøndene, saltning og evt. snerydning, opstribning af parkeringsbåse og den slags. Ja, der har sågar været kommunale gadefejere gennem gaderne, men det skal man vist ikke satse på, hvis der trænger til at blive fejet. Grib selv kosten! Og fortovet på solsiden påhviler det den enkelte husejer at holde fejet og fri for sne! Der skal også fejes og sneskovles ud mod Øster Farimagsgade og Øster Søgade.

Vedligeholdelse af midterstykket påhviler husejerforeningen, men den enkelte husejer er forpligtet til at holde sin gadedel i orden ud til midten af gaden for så vidt angår fejning og snerydning.

Manglende snerydning hos en eller flere husejere kan indebære, at renovationsfolkene ikke må tømme affaldsbeholdere i hele gaden.

Brug hellere grus end salt ved isglat føre. Det skåner træerne og katte- og hundepoterne, og det er mere effektivt.

Når isen er smeltet, og foråret bryder frem, er der i flere gader tradition for at arrangere ”store fejedag” – en slags hovedrengøring af fællesarealerne. Måske trænger gadebordene også til en omgang?

Parkering
Parkering er kun tilladt i de afmærkede båse. Parkering er ikke tilladt på gågadearealet– heller ikke med en beboerlicens. 

Ulovlig parkering kan anmeldes til Center for Parkering ved hjælp af app’en Giv-et-praj eller via www.givetpraj.kk.dk.

Parkering er ikke tilladt i forhaver, heller ikke i form af ”privatparkering”.

I gadeenderne er der offentlig parkering mod sædvanlig kommunal takst. Parkeringsautomaterne står i midten af gaderne.